Hofpresident Rasoelbaks: ‘Er zijn minstens 40 rechters nodig’

De installatie van de vijf nieuwe rechters is eindelijk een feit. Gisteren zijn Sylvana Bradley, Audrey Nooitmeer, Jane Jensen, Sabitadevie Nanhoe-Gangadin en Ishwarpersad Sonai tot rechter geïnstalleerd tijdens een openbare zitting. Zij mogen zich plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie noemen. Daarnaast zijn vijf rechters bevorderd in een hogere rang. Marie Mettendaf, Sieglien Wijnhard, Rewita Chatterpal, Maytrie Kuldipsingh en Daniëlle Karamatali zijn van plaatsvervangend lid bevorderd en geïnstalleerd tot lid van het Hof. Volgens waarnemend Hofpresident Iwan Rasoelbaks zullen deze nieuwe rechters een bijdrage leveren bij de verdere versterking en versoepeling van de rechtspraak. Dit alles enkel is in het belang van de rechtszoekende. Rechters bemensen één van de machten van de trias politica en behoren het evenwicht tussen de drie te bewaren. “Ze zijn geroepen om te oordelen over de vrijheden van burgers. Dit is waarom er terecht veel van rechters wordt verwacht.” Volgens de Hofpresident moeten deze nieuwe rechters en leden van het Hof hun werk zelfstandig, eerlijk, oprecht, rechtvaardig, redelijk, geduldig en accuraat kunnen doen. Onder de geschetste omstandigheden en voorwaarden dienen zij ook nog stressbestendig en een groot incasseringsvermogen te hebben. Hiertegenover staat dat zij zonder veel maandelijkse financiële hoofdbrekens hun ambt dienen te vervullen. Het pas aangekondigde proces tot verhoging van rechterlijke salarissen zal hierbij een helpende hand bieden. De vijf nieuwe rechters zullen voornamelijk in de civiele afdeling worden ingezet alwaar de druk en achterstand op de rechterlijke macht het grootst zijn. Rasoelbaks zegt dat hij geen wonderen verwacht met vijf nieuwe rechters erbij. Hij benadrukt dat hierdoor er niet minder zaken zullen zijn en dat rechters soms in een andere situatie zitten, waarbij zij taken van andere collega’s overnemen. Gaandeweg zullen deze plaatsvervangende leden van het Hof ervaring opdoen. Met de 19 rechters die het Hof van Justitie nu ter beschikking heeft, is nog lang niet invulling gegeven aan de wens van 40 rechters die het Hof nodig heeft.

Rechter moet zich kunnen inleven in de zaken
Volgens Karamatali, die namens de geïnstalleerde vijf leden het woord voerde, gaat het beroep gepaard met een behoorlijke mate van betrokkenheid. Immers behoort de rechter in concrete gevallen recht te spreken en de wet toe te passen. Zulks is echter niet altijd even gemakkelijk. Door te passen en schroeven moet de rechter achterhalen welke rechtsregels op de voorgelegde feiten toepasselijk zijn. De kwaliteit van de rechtspraak moet uiteindelijk toch worden hooggehouden. Sonai, die namens de groep van vijf nieuwe rechters het woord voerde, vond het een grote eer om dit te kunnen doen. Volgens hem is een goed functionerende rechtspraak een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de rechtstaat. Deze waarde vormt een wezenlijke basis voor de legitimiteit van de rechtspraak. Rechters worden niet gekozen door het volk, maar dat wil volgens hem niet zeggen dat zij niet gelegitimeerd zijn. Uiteindelijk moeten zij het evenwicht vormen met de andere machten. De rechterlijke macht kan dit werk pas goed doen als zij het vertrouwen van de samenleving heeft. Eenmaal in de beklaagdenbank verwacht de burger juist een zekere soepelheid van de rechter. Hij of zij wil dat de rechter het gepleegde feit in de juiste conceptie en ook in die context beoordeelt. De rechter moet echter altijd onpartijdig zijn. Dat vereist volgens Sonai een omstandige benadering. De rechter dient zich dan ook juist te kunnen inleven in de problemen die in de zaken spelen. “Anders kan hij niet tot een goed oordeel komen”, aldus de nieuwbakken magistraat.

  1. rechters 13
  2. rechter 8
  3. nieuwe 6
  4. hof 6
  5. rechtspraak 4