Religieuze arrogantie en haat

Naar aanleiding van Wereldreligiedag op 18 januari 2015, wens ik een aantal zaken dieSuriname regarderen onder de aandacht te brengen van hetvolk van Suriname,een land dat mij zeer aan het hart ligt vanwege haar onbetaalbaar mooi natuurschoon en detot nu toenogal vreedzame etnische diversiteit, ” demooie bloementuin van Suriname”.

Aangetekend dat er meer bloementuinen zijn in vele landen in de wereld. Maar wat maakt Suriname zo apart? Zal dat zo blijven op langere termijn?Hoogste tijd om er serieus bij stil te staan.Hoogste tijd om te evalueren uit welke hoeken deharmonie en vrede bedreigd wordt, uit welke hoek de universele normen en waarden tegenwoordig bedreigd worden.

Ik moetwel voor de goede orde vermelden dat een vriendin van mijn dochter dieonlangseen 6 maanden durende stage heeft gelopen in Suriname, kort voor haar terugkeer naar Nederlandgedurende iets meer dan een week op zoek was naar info en documentatie, onder mijn regie. Gaandeweg het jaar 2015 zal ik vaker de pen pakken om enkele zaken onder de aandacht van de burgerij te brengen.

Homo: Op dit moment mogen we met zijn allen vaststellen dat het geloof in God bedreigd wordt door occultisme en bijgeloof,door demonische zaken als satanisme,door geestenaanbidding , door religievreemde zaken als homofilie , gay enz.

Om met het laatste te beginnen, zien we dater een aantal voorstanders zijn van LBGTen daarvoor veel strijd levert, maar helaasniet schroomt om God erbij te halen, enkel wijzen op hun sociale rechten maarde bedoelingen van God met de schepping van man en vrouw miskennen.

Diverse professoren zijn via de media met elkaar in felle polemiek getreden. Wat door de beugel kan in Nederland of Amerika-USAhoeft zeker nog niet goed te zijn voor Suriname, dat overwegend een religieuze traditie heeft c.q. zich een gelovig volk noemt.

We slaan weer onze Bijbel erop na, wat God met zijn Schepping van de mens op aarde,kan hebben bedoeld.( Ikzou bijna willen aansporen dat alle kerkgemeenten van de Godsdiensten in Surinameallede zaken die geloof, normen en waarden bedreigen, nader aan het volk uitleggen en waarschuwen).

Uit een ingezonden artikel op GFC Nieuws d.d. 15.01.2015van de heer R.F. Lansdorf citeer ik het volgende:” Ik leer mijn kinderen daarom dagelijks (we zitten in het hol van de leeuw) dat ze uit de buurt van problemen moeten blijven en niet met slechte/verkeerde vrienden moeten omgaan/lopen. Ook leer ik ze dat ze alles moeten doen om niet met de politie en justitie in aanraking te komen”

Winti : is al enige tijdbijna uit de taboesfeer gehaald, maar duidelijk is wel dat een groot deel vande volwaardige Christenenzich daartegen afzet, althans het niet eens is met de “halve” Christenen dieook hele Christenen willen zijn maar ook diep in Winti-geesten geloven. ( Is dat niet in strijd met het Christus-beginsel?)

Winti geloof komtneer op aanroeping en aanbidding van geesten van voor overledenen, hetgeen min of meer neerkomt om spiritisme. ( Dat is geen spiritualiteit, let wel !)De regering is blijkbaar ook niet zo ver om Winti als Geloof te erkennen. De vrijheid is evenwel gelaten om de winti-cultus in vrijheid te beoefenen. Op de bekering van anderen door Winti evangelisten wordt nog gewacht.

In het zo aangeprezen swit’ watra zou eerst gebeden zijn opdat geesten neerdalen in dat water, om ueen jaar lang te beschermen. Winti werdeens uit het primitieve Afrika, naar Suriname meegenomen na 1650, later dienend als tegenhanger van het koloniale Christendom.

Is het Satanisme inmiddels verdreven of zijn er nog heimelijke beoefenaars ervan In Suriname ? We zien ook de onrustbarende toename vande Haitiaanse voodoo en Surinaamse obia – bonu- en krooy- praktijken? Wat kunt U daartegen doen om uw samenleving te beschermen tegen slechte invloeden? Of zo laten om dat men vrij is te doen en te laten wat men wil in Suriname?

Spanningsvelden: In Suriname zijn er anno heden nog steeds spanningsvelden onder de Christelijke gemeenten. Wat de Bijbelse uitgangspunten zijn, weet u ook al en ga ik er niet verder op in. Welke de verschillen zijn tussen deChristelijke gemeenten is overwegend bekend.

Maar ook onder de Moslim- en Hindoe-gemeenten zijn ervoortdurende spanningsvelden. Over de Moslims kan in algemeenheidworden gesteld dat zij opvallend vaak in de media publiceren om te pogen dein het Westen zwaar bekritiseerde Islam ,te neutraliseren voor consumptie van de Surinaamse samenleving.

De aanslag op“Charlie Hebdo” was een gerichte actie tegen debespottende provocateurs,een aantal Joden in Frankrijk.Het verwerpelijke actievanaanzet tot etnische haat door de Surinaamse christelijke voorganger Steven Meye als dienaar van de partijpolitiek, ligt vers in het geheugen enzal niet gauw worden vergeten.

Religie en stroming: tot slot is het goed de lezer duidelijk te maken over het Hindoeïsme dat het geen veelgodendomis zoals er halsstarrig en geheel onjuist beweerdwordt door een aantal Christenen en Moslims maaruiteindelijk gewoon geloofin 1 (een) uiteindelijke God. Het is niet goed de scholieren en toeristenopzettelijk valse info te geven.

De goden die er zouden zijn, zijn goddelijke manifestaties in ruimte en tijd, die zoveel in het universum regelen en dragen. God schept zichzelf uit zijn almacht om zijn toegewijden bij te staan of neder te dalenop aarde omrecht en orde te scheppen of om het gegoede deel van de mensheid te redden.

De Sanatan Dharm is de grote basis van het Hindoeïsme en is vele duizenden jaren oud. De vele openbaringen zijn ook duizendenjaren oud en aan de grote Heiligen gedaan voor wieGod Shiva, Rama en Krishna centraal stonden.

De gemeente Arya Samaaj is niet een religie, maarslechts een stroming binnen het Hindoeïsme die zich ook ten doel stelt de Sanatan Dharm te kritiseren, soms te bespotten, zieltjeste bekeren door de Sanatan Dharm te marginaliseren en zichzelf als moderne optie aan te dienen, net als een politieke partij.Zij zou modern zijn,de Sanatan Dharm ouderwets / orthodox. Zijn de aanhangende gelovigenvan Arya Samaay niet conservatief in hun doen en denken?

Maar wie goed gekeken heeftin de keuken van de orthodoxe Joodse Kerk in Israël, de Russische en de Griekse kerk, zal dan wel gauw tot de ontdekking komen dat orthodox een nogal vals predicaat is dat wordt opgeplakt aan de Sanatan Dharm.( = de eeuwige religie).

Ook wordtgezegd dat de Sanatan Dharm gelovigen in Surinamede godsbeelden aanbidden, maar dat is helemaal niet waar. Een devote gelovige kan net zo goed zonder enig Godsbeeld bidden, zo nodig voor deverslaafdearya-dayanandi, een zieke moslim of een ander in nood.

Willens en wetenswordt dat verkondigd om zieltjes te winnen of om de gelovige in zijn geloof inverwarring te brengen. We kijken zelfs naar de enorme devotie van gelovigen in de Boeddha- tempels en hun Boeddhabeelden.

Sanatan Dharm is een super kennisinstituut, zij is de enige ware Waidiek Dharma( en geen ander, op straffe van copyright diefstal ) met als basis de heilige bijbels de Veda’sen dezeer populaire bron van levenswijsheid de Bhagvad Gita, waarinwedergeboorten en weder-verenigen met God , deperiodieke incarnaties/ neerdaling van Godop aarde, en de Karma-wetmatigheid centraal staan.

De Arya Samaay als stromingin Suriname bestaat pakweg 85 jaar .De aanhangersdie geloven in Swami Dayanand een sociaal- religieuze hervormer, worden vaakdan ook wel ” samaadjies of dayanandi’s” genoemd.

Op Divalidag als de Sanatan Dharm-gelovigen op traditionele wijze hun spectaculaire lichtjesfeest vieren en de godin van het Licht aanbidden, gedenken desamaadjies-dayanandi’sde “Swami Dayanand Utsaw”, het overlijden van hun voorganger.

Reeds jaren weigerden de Dayanandi’sde heilige naam Bhagwan (= God, schepper en bezitter universas, natuur enmens) uit te spreken, en de meest populaire goddelijke incarnatie Shri Krishna, zou maar een verlichte ziel zijn en soms werd hij alsprofeet aangeduid door aanhangersvan de Arya-stroming.

Fanatiek en tegen goddelijkeincarnaties weigeren de Dayanandi’s de zeer populaire,spirituele begroeting Ram-Ram te accepteren ofdaarmee te reciproceren, net als de gemiddelde moslim je op Kerst geen merry christmas wil toewensen maar prettige feestdagen. Begroet een moslim u methoogwaardige “assalaam aleikum”, dan zal hij u niet ” goedendag” zeggen.

Op de Holi-Phagwa feestdag wilde de dayanandi zich niet laten besprenkelen metgekleurde vloeistofmaar met geurende poeder. Want de Dayanandi geeft aan Holi eengeheel andere betekenisdan de gelovigen van de Sanatan Dharm.

Toegegeven wordtdoor velen dat de Sanatan Dharm heel boeiend, kleurrijk en populair isen de devotie en duurzame relatie met God centraal stelt en niet de religieuze verzen alsmaar citeren en het vuuroffer zoals bij de Samadjies, die niet geloven in een God in de vorm van een persoon, maarenkel in de onpersoonlijke Heilige Geest en in hun sociaal hervormer Swami Dayanand.

De informatie is vooral ontleend aan een vooraanstaande dayanandi die zulks verklaarde in anonimiteit,wegens enorme angst voor ene Pandita. Hij brandt vaak een wierook bij het portret van zijn Swami Dayanand enaanbidt hem via dat portret.

Terecht wordt de kritiekgeuit, dat dehoogbejaarde, apathische leiding van de gemeente Sanatan Dharmliever wil sterven op de zetels die ze niet willen laten voor vernieuwend jong leiderschap.Schandalig en in strijd met hun Dharma.

De Paus : wat zegt de Paus Franciscus? ” Laten we godsdiensten enpersoonlijk geloof van anderenniet belachelijk maken of krenken”. Laten we onzeverachtelijke Christelijke arrogantie en vermeende superioriteitniet als normaal en vanzelfsprekendvindeneerst aan de kaak stellen.

Laten we niet moorden in naam van God, zeiPaus Franciscus , terwijlde vorige Paus zei, dat de Islam geweld predikt. Wilders zegt dat de meest religieuze terroristen in de wereld, moslims zijn. Die kunnen niet goed overweg met Joden,Christenen en vaak ook niet met Hindoes over de hele wereld.

In China wordt eengevreesde moslim-minderheid stevig maar mogelijk onterecht onderdrukt. Meer feiten een andere keer. Inmiddels, geloof in God moeten we niet met de mond belijden,welke Godsdienst we ook aanhangen.

Kortom opgepast, als we uit onwetendheid kritiek leveren, of anderen kwetsen , of hun Religiemarginaliseren of bespotten uit arrogantie. Laat religieuze arrogantie en etnische haat achterwege en lever uw bijdrage aan de vrede binnen uw natie.Dat we allen op Wereldreligiedag diep bezinnen.

Hopende datde Christelijke Kerkvorst Franciscus , maar ook Kerkgenootschappen in Suriname,het Christendomnietzullen moeten verheffen boven de andere wereldgodsdiensten. Dat isuitlokkende arrogantie.

Drs. Willemien Venemans
Cultureel antropoloog, Nederland

  1. god 12
  2. sanatan 11
  3. dharm 10
  4. suriname 9
  5. geloof 7