1. vorige
  2. volgende

Vhp wil duurzaam voedselsysteem

Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de VHP

De VHP is de mening toegedaan dat een beter landbouw -en plattelandsbeleid gericht op economisch en maatschappelijk duurzame productie vanaf 2015 met eigentijdse beleidsinstrumenten noodzakelijk en mogelijk is.

Of de voedselvoorziening al dan niet duurzaam is, hangt volgens VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi af van de randvoorwaarden die de samenleving stelt aan een duurzame landbouw.

Aan de ene kant zijn er volgens hem harde randvoorwaarden die de continueerbaarheid van het landbouwsysteem bepalen. Deze hebben betrekking op de beperkte beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen: vruchtbare landbouwgrond, fossiele energie en strategische zoetwatervoorraden.

Er zijn drie complementaire richtingen om het voedselsysteem duurzamer te maken:

1. Efficiënter produceren van gewassen en dierlijke producten is een belangrijke oplossingsrichting, met minder gebruik van hulpbronnen zoals land, nutriënten en fossiele energie.

2. Efficiëntieverbeteringen zijn mogelijk door verhoging van de gewasopbrengst per hectare of vermindering van de voer behoefte per eenheid vlees of melk.

Ook inzet van input-besparende technologieën zoals mestverwerking, de energie neutrale kas of precisie landbouw verhogen de efficiëntie.

3. Daarnaast kan de efficiency worden verhoogd door het tegengaan van verliezen in de keten (verspilling) en door het hergebruiken van reststromen.

Efficiënter gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen door bewustwording, milieuregels en technologie heeft geleid tot een lagere milieudruk. Maar de samenleving vraagt volgens Santokhi ook om een zorgvuldiger productie.

Vergroting van de zorgvuldigheid van de productie houdt in dat de productie diervriendelijk is en beter is ingepast in het landschap en met een lage lokale milieubelasting – bijvoorbeeld vervuiling grond- en oppervlaktewater.

Zorgvuldige landbouw os mogelijk vervolgt Santokhi, hetzij met inzet van technologie hetzij door extensivering van de landbouw waarbij lagere opbrengsten (in kilogram product) worden gerealiseerd. Een voorbeeld van extensivering is de biologische landbouw, die geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Tenslotte zegt hij dat anders consumeren belangrijk is om een duurzaam voedselsysteem te realiseren.

Op het platteland is een geleidelijke, maar ingrijpende ontwikkeling gaande: voedselproductie maakt steeds meer plaats voor wonen, werken en recreatie. Het platteland – van oudsher het tegenbeeld van de stad – dreigt te verdwijnen, zowel in ruimtelijke als in sociaal-culturele zin.

Santokhi pleit daarom voor behoud van het platteland.

  1. landbouw 6
  2. santokhi 5
  3. productie 4
  4. vhp 3
  5. energie 3