Al enige tijd wordt er gesproken over een treinverbinding tussen Paramaribo en Onverwacht

Al enige tijd wordt er gesproken over een treinverbinding tussen Paramaribo en Onverwacht. Daarvoor moet een spoorlijn worden aangelegd ten westen van de Indira Gandhiweg. 

Om dit te kunnen realiseren zullen delen van percelen van de bewoners langs het traject onteigend worden. De trein zal dwars door erven van de huidige bewoners van de westelijke kant van de Indira Gandhiweg heen moeten razen. Er zullen daarvoor huizen, winkels en fabrieken worden afgebroken en terreinen worden onteigend. Tussen het spoor en de huizen van de bewoners zal er een muur worden opgetrokken, waarlangs over enige tijd een trein met een snelheid van ca 100 km per uur door heen zal razen. Althans dit zijn naar verluidt de intenties van de bedenkers van het project van wie de heer E. Jozefzoon als woordvoerder naar buiten optreedt. Jozefzoon heeft bij diverse gelegenheden kenbaar gemaakt dat het plan hoe dan ook zal worden uitgevoerd. Enige tijd geleden is dit aan de bewoners tijdens een vergadering te Lelydorp mede gedeeld.

"Ik kom niet met u onderhandelen, maar kom u slechts mededelen dat het project zal worden uitgevoerd",aldus de boodschapper Jozefzoon. De wijze waarop Jozefzoon en de zijnen te werk gaan en optreden naar de bewoners/belanghebbenden toe getuigt van grote arrogantie en minachting. In elk beschaafd land worden belanghebbenden, in dit geval de bewoners en eigenaren van bedrijven, gehoord en in de gelegenheid gesteld om hun bezwaren kenbaar te maken betreffende projecten die diep ingrijpende gevolgen in hun levenssfeer met zich zullen meebrengen. Kennelijk acht men dit in Suriname niet nodig. Hier wordt slechts "mede gedeeld" en daarmee Basta!

Ondanks protesten van bewoners van de Indira Gandhi die have en goed dreigen te verliezen en wier woon- en werkklimaat dreigt te worden vernietigd, zegt men toch door te zullen zetten. (Zie artikel de Ware Tijd van 15 december 2014, interview Jozefzoon). De bedenkers van het project stellen dat met de komst van het project het algemeen belang wordt gediend. Als argument voeren zij onder meer aan dat de reistijd van een paar honderd schoolkinderen vanuit het district Para door de komst van de trein zal worden verkort. Is dit het algemeen belang? 

Weegt dit belang op tegen de aanzienlijke belangen van de twintigduizend mensen die in en om de Indira Gandhiweg al generaties lang wonen en werken en hun levenswerk daar hebben in de vorm van woonhuizen en bedrijven? Is het niet gemakkelijker en verstandiger om de school naar de kinderen toe te brengen? Waarom kunnen indien de behoefte daaraan bestaat geen scholen in het district Para worden opgezet? Dat gebeurt toch in alle districten waar die behoefte aanwezig is, zoals  Nickerie, Commewijne enz.? Waarom wordt er niet gekozen voor een ander traject met veel minder schade voor bewoners als de trein zo hoog nodig moet komen?

Volgens de heer Jozefzoon verbiedt internationale wetgeving om spoorlijnen door landbouwgebied aan te leggen en zou de spoorlijn heel duur worden als gekozen wordt voor een traject door onbewoond gebied (zie artikel in de Ware Tijd van Annelies Brinkman van november 2014). Dit zijn drogredenen die op geen enkele wijze zijn onderbouwd. Onzin die niet met feiten wordt gestaafd.

Terwijl bewoners van de Indira Gandhiweg vrezen voor hun welzijn en welvaart, voor sluiting van scholen en bedrijven, vernietiging van het leefmilieu, vernietiging van kapitaal en arbeid, aanzienlijke waardedaling van hun percelen en huizen, aantasting van hun gezondheid door lawaai en stank enz. heeft men de moed om te zeggen:ik kom u slechts mede delen en niet onderhandelen.

Het is overduidelijk dat door realisatie van het project ten opzichte van de bewoners en bedrijven die aan de Indira Gandhiweg en omstreken zijn gevestigd in flagrante strijd zal worden gehandeld met de zorgvuldigheid die de overheid jegens burgers in acht dient te nemen bij het nemen van beslissingen. Waar belangen van grote groepen burgers en bedrijven met onherstelbare schade bedreigd worden dient uit het oogpunt van deugdelijk, verantwoord en behoorlijk bestuur de uiterste zorgvuldigheid in acht genomen te worden.

De enorme materiele en geestelijke schade die uitvoering van dit project voor de duizenden bewoners van de Indira Gandhiweg en omstreken tot gevolg zal hebben rechtvaardigt op zijn minst dat naar de bezwaren van de mensen serieus geluisterd wordt en naar alternatieve mogelijkheden wordt gekeken. Door te zeggen "ik kom u mededelen en niet onderhandelen " worden alle principes van behoorlijk bestuur, zoals zorgvuldigheid, evenwichtigheid, evenredigheid, hoor en wederhoor, afweging van belangen, motiveringsbeginselen enz.… met de voeten getreden.

Dit project zal Suriname indien het doorgaat een veelvoud van de 130 miljoen waarover de bedenkers ervan praten kosten. Waar denkt men het geld te vinden voor de miljoenenclaims die door belanghebbenden (bewoners en bedrijven ) zullen worden ingediend vandaan te halen. De Staat Suriname is niet in staat om de schade die de komst van de trein zal veroorzaken op een adequate wijze te vergoeden.

Gelet op het bovenstaande dient het project als maatschappelijk onverantwoord te worden gekwalificeerd. Nederlandse bedrijven die bij dit project betrokken zijn o.a. Strukton en ING zouden het in Nederland niet wagen om daar hun medewerking aan de uitvoering van een dergelijk project op de voorgenomen wijze te verlenen. De vraag is waarom zij dat wel in Suriname willen doen. Of geldt voor hen onder alle omstandigheden dat hun missie is om snel geld te verdienen, wegwezen en wat daarna komt zal mij worst wezen. Wij zullen dat zien. Gelukkig denkt men op de Nederlandse ambassade en in de Nederlandse rechtspraak(zie Shell/ Nigeria affaire) er anders over.

Intussen hebben belanghebbenden zich verenigd in een comité, dat zich ten doel stelt uitvoering van het plan te voorkomen. Het comité zal zich terdege moeten voorbereiden op de harde strijd die hen te wachten staat als de overheid het plan toch door zet. Dat betekent onder meer het samenstellen van gedegen rapporten over de te verwachten nadelige gevolgen, zoals milieurapporten, economische- en financiële rapporten, gezondheidsrapportage enz.…. Nu niets doen en in stilte hopen en bidden dat de trein straks niet over de hoofden van de mensen langs dendert, is geen optie en onverstandig.

Wanica, 26 januari 2015, Shurley Seetal - Lalloesing, bewoonster Indira Gandhiweg.

 
  1. bewoners 11
  2. project 10
  3. indira 8
  4. gandhiweg 7
  5. bedrijven 7