Dag van het Gezin en Naschoolse Opvang

(Aangeboden)

Vandaag, donderdag 15 mei 2014, herdenken wij voor de twintigste keer de Internationale Dag van het Gezin. Het thema voor dit jaar luidt: “Families matter for the achievement of development goals.” Vrij vertaald: “Gezinnen zijn van belang voor het bereiken van ontwikkelingsdoelen.”
Met dit en soortgelijke thema’s probeert de Verenigde Naties al twintig jaar lokale overheden ertoe te bewegen een gezinsbeleid te formuleren en uit te voeren. Op de website van de VN zijn er diverse rapporten te vinden over het belang en het nut van goed gezinsbeleid.
Helaas zijn wij in Suriname nog steeds niet overtuigd hiervan. Integendeel.

Aan de vooravond van deze twintigste herdenking van de Dag van het Gezin, heeft de regering ons verrast met enkele voornemens die lijnrecht ingaan tegen goed gezinsbeleid.
De minister van Onderwijs verklaarde in DNA dat de naschoolse opvang per oktober dit jaar verplicht wordt gesteld voor alle basisscholen. Ook deed hij mededeling over het bouwen van keukens bij de scholen, waaruit wij opmaken dat dit project een permanent karakter krijgt.
Deze door de minister van Onderwijs aangekondigde maatregelen gaan regelrecht in tegen de principes van goed gezinsbeleid. Eén van de hoofdregels van goed gezinsbeleid is namelijk dat de verantwoordelijkheid voor en de bevoegdheid over kinderen berust bij de ouders. De overheid heeft als taak erop toe te zien dat met deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de juiste wijze wordt omgegaan en daar waar nodig de ouders te ondersteunen en of te corrigeren. De overheid dient zich ervoor in te zetten dat kinderen zoveel mogelijk kwaliteitstijd binnen het gezin doorbrengen.
Wat de regering thans van plan is met het project naschoolse opvang is een deel van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van ouders verplicht en permanent bij hen weghalen en onderbrengen bij de overheid. Dit is geen sociaal principe maar een socialistisch principe en belemmert de vrije ontwikkeling van de mens.

Wij kunnen ons wel voorstellen dat als een overheid op een bepaald moment vaststelt dat kinderen met honger de school bezoeken en daardoor de leerprestaties niet optimaal zijn en dat kinderen geen adequate opvang na school hebben en daardoor gaan zwerven en hangen, dat die overheid als noodmaatregel besluit tot een project als naschoolse opvang in een poging het probleem resoluut aan te pakken. Maar tegelijk dient er gewerkt te worden aan een structurele oplossing die de verantwoordelijk en bevoegdheid weer legt waar die thuishoort, namelijk bij de ouders.
De regering schijnt dat echter niet van plan te zijn en neemt integendeel maatregelen om permanent en verplicht de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ouders over te nemen.
De regering ontwijkt op deze manier het echte probleem. Het echte probleem is: zwak functionerende gezinnen. En daar moet beleid op worden losgelaten. Door het (permanent) overnemen van de taken, wordt dit probleem niet opgelost. De gezinnen blijven zwak functioneren en kunnen niet optimaal bijdragen aan de ontwikkelingsdoelen zoals het thema van deze twintigste herdenking van de Dag van het Gezin vraagt. De overheid moet ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid en structuren creëren die hun kunnen helpen bij de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden. Zij dient geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van ouders (permanent) over te nemen.

Op deze twintigste herdenkingsdag van de Internationale Dag van het Gezin moeten wij helaas vaststellen dat voor wat het gezinsbeleid betreft, het nog steeds de verkeerde kant opgaat in ons land.

Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV)
  1. ouders 7
  2. gezinsbeleid 6
  3. overheid 6
  4. gezin 5
  5. permanent 5