1. vorige
  2. volgende

Fenomeen corruptiewet

Robbie Mohansingh.

Corruptie is een fenomeen die in alle lagen en in alle landen plaatsvindt, dus niet alleen in Suriname. Dit fenomeen is niet alleen met behulp van wet- en regelgeving te bestrijden.

Het is daarom van belang om binnen organisaties een “Handleiding Integriteit” op te stellen en te verspreiden onder de werknemers.

In deze handleiding dienen de verschillende vormen van corruptie te worden toegelicht. Daarnaast dient een meldingsprocedure te worden vastgesteld waar men anoniem melding kan doen over gesignaleerde corruptie.

Het moet ook deel uitmaken van een “Arbeidsovereenkomst”. In het bijzonder als het gaat om werknemers die bij de overheid werkzaam zijn of opdrachten uitvoeren voor/namens een overheidsorgaan.
Meldingen dienen te worden geregistreerd en bewaakt door het ministerie van Juspol.

Indien iemand/organisatie voorkomt op deze Meldingslijst dan kan men worden uitgesloten voor overheidsfuncties en/of overheidsopdrachten. Daartoe moet bij inschrijving bij overheidsopdrachten een verklaring worden voorgelegd dat is afgegeven door Juspol.

Er dient ervoor te worden gewaakt dat als een wet tot stand komt die ook makkelijk uit te voeren is. Bij de vele wetten is dat niet het geval, vandaar dat wetten zoveel mogelijk dienen te worden geïntegreerd binnen bestaande systemen. Een losstaande Anti- Corruptiewet zal ingewikkelder zijn als dit niet wordt geïntegreerd in arbeidsovereenkomsten.

Immers hebben alle organisaties een relatie werkgever – werknemer, los van het feit of dit een overheidsorganisatie betreft. Door corruptie als vast onderdeel te integreren in arbeidsovereenkomsten is dit makkelijker te handhaven en maatregelen te treffen.

Fraude, diefstal, aannemen van steekpenningen, etc. zijn allemaal zaken die kunnen worden ondergebracht in een arbeidsovereenkomst.

We moeten er ook geen spookbeeld van maken door constant te roepen dat er corruptie heeft plaatsgevonden. Indien dit aan de orde is moet men dit melden. Verder is het een zaak voor Juspol om dit te onderzoeken. Indien er bewijs is en een veroordeling plaatsvindt, dient het ministerie van financiën ook de onteigende gelden in beslag te nemen, inclusief rente en een boete, in het kader van een economische delict.

Het is daarom raadzaam om een onafhankelijke organisatie op te zetten die zich alleen bezighoudt met het bestrijden van corruptie, adviseren van preventieve maatregelen en bestaat uit juristen, economen en handhavers (bijzondere opsporingsdienst). Gelden die in beslag worden genomen dienen te worden gebruikt voor de financiering van deze organisatie.

Jaarlijks dient er een verkort verslag openbaar te worden gemaakt over dit fenomeen. Eventueel kan er dan bijstelling plaatsvinden en/of extra maatregelen worden getroffen.

Om te beginnen zal een er een “Openbaar Register Integriteit” dienen te worden aangemaakt voor onder andere alle DNA- leden, regeringsfunctionarissen, directie van bedrijven en overige dienstverlenende instellingen als bijvoorbeeld ziekenhuizen.

Zolang er geen basismateriaal is en ook niet wordt nagedacht over de uitvoering van de wet, zal het blijven bij een wet, terwijl de implementatie juist van belang is. Niet alleen voor de samenleving, maar ook op internationaalgebied is het noodzakelijk om een goed imago te hebben.

Robbie Mohansingh

  1. corruptie 6
  2. dienen 5
  3. wet 4
  4. dient 4
  5. fenomeen 3