1. vorige
  2. volgende

Centrum moet beleving rechtsstaat bevorderen

PARAMARIBO - Meer betrokkenheid van de burger en een meer democratische belevenis van de rechtsstaat in Suriname. Daar heeft de naamsverandering van de stichting Juridische Samenwerking Suriname/Nederland naar Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR) alles mee te maken. De naamsverandering heeft maandag officieel plaatsgevonden.

Volgens directeur Romana Gardeslen is hiermee de ambitie van het stichtingsbestuur uitgekomen. "Het was geen noodzaak maar een beleidsvoornemen van het bestuur om de ambitie van de stichting beter tot uitdrukking te brengen in de naam. Die ambitie is om naast opleiding en scholing ook een bijdrage te leveren aan het publieke debat om de beleving van de rechtsstaatgedachte te bevorderen. Dat willen wij doen door lezingen en bijeenkomsten te organiseren voor een breder publiek, door onder andere ook maatschappelijke organisaties erbij te betrekken", zegt Gardeslen.

Volgens haar is de plek van de stichting in de samenleving, niet los te zien van haar kernactiviteit, het opleiden en trainen van praktijkjuristen, met wie de kwaliteit van de rechtspleging wordt verbeterd. Hierdoor hoopt CDR een bijdrage te leveren aan de versterking van de rechtsstaat. Maar met de nieuwe gedachte wil het centrum naast opleiding en trainen zich ook meer gaan richten op het stimuleren van het debat over democratie en rechtspleging. Op dit moment kan daar jammer genoeg door de Covid-19 situatie niet echt inhoud aan worden gegeven. "We zijn ons aan het bezinnen hoe we rekening houdend met de Covid-pandemie invulling kunnen geven aan die ambitie." In de periode vóór de lockdown als gevolg van Covid-19, is de stichting begonnen met het organiseren van debatten in kleine groepen. Zo is onder meer gesproken over de herziening van de Grondwet. "We zullen de komende periode naar andere, creatieve mogelijkheden zoeken om invulling te geven aan onze ambities", zegt de CDR-directeur.

Onder de oude naam heeft de stichting vorig jaar november, in het kader van haar dertigjarig bestaan, met succes een juridische conferentie georganiseerd waar nationale en internationale rechtsgeleerden in discussie zijn gegaan met vrijwel alle lagen in de samenleving. Hieruit bleek ook dat er in de samenleving een enorme honger is naar meer discussie over de rechtsstaat, zonder dat de politiek daarin een voorhoederol vervult. Er is een slotdocument opgesteld waarin aanbevelingen zijn geformuleerd in de vorm van een 'Agenda voor de toekomst' voor de rechtsprekende macht (het Openbaar Ministerie, de advocatuur, het notariaat) en er zijn aanbevelingen gedaan over het constitutionele stelsel. In het document wordt ook benadrukt dat de overheid een essentiële partner is om de aanbevelingen te kunnen realiseren.

De stichting werd opgericht door onder anderen Lilian Gonçalves-Ho Kang You. Bij de onthulling van het naambord heeft voorzitter Roy Shyamnarain van het stichtingsbestuur gezegd dat het CDR in de voetsporen van haar voorganger zal treden en zich zal blijven inzetten om de kennis over het recht te vergroten en de belevenis van de rechtsstaatgedachte in Suriname te bevorderen. De focus zal blijven op het op het verzorgen van beroepsgerichte opleidingen en trainingen voor praktijkjuristen die werkzaam zijn bij de rechterlijke macht, de advocatuur, het notariaat, de overheid en het bedrijfsleven. "Op deze wijze kan het CDR een bijdrage leveren aan de kwalitatieve verbetering van de rechtspleging in Suriname en daarmee ook een versterking van de Rechtsstaat", zegt Shyamnarain. De stichting heeft als één van haar kerntaken het in stand houden van de juridische bibliotheek, die is vernoemd naar Kenneth Gonçalves, één van de slachtoffers van de 8 Decembermoorden.

CDR laat zich niet inhoudelijk uit over zaken die bij de rechter zijn, noch over die nog in behandeling zijn. "Wel maken we gebruik van rechterlijke uitspraken die, indien van belang voor het onderwijs aan de orde komen tijdens de cursussen", zegt Gardeslen. Zij verwijst naar het slotdocument waarin ook aandacht wordt gevraagd voor het opheffen van het tekort aan rechters. "Ik weet dat eraan gewerkt wordt, daar dragen wij ook een steentje aan bij. Het is onmiskenbaar dat als er een tekort is dat het ergens zal knellen, voor de werkdruk van de rechters, voor de rechtzoekenden. Daarom is het zo belangrijk dat de overheid voldoende financiële middelen vrijmaakt om in ieder geval in kwantitatief opzicht het tekort aan te pakken", zegt Gardeslen.

  1. stichting 7
  2. cdr 5
  3. zegt 5
  4. rechtsstaat 4
  5. rechtspleging 4