Caricom krijgt arbeidsinformatiesysteem

In het belang van een efficiëntere uitvoering en goed beheer van de Caricom Single Market and Economy (CSME) en om de invloeden van de migratie binnen de Caricom – landen beter te monitoren en te evalueren is het opzetten van een datamanagementsysteem dringend nodig.

Dit systeem zal zorgdragen voor het vastleggen, analyseren en rapporteren van alle arbeidsmarkt indicatoren zoals
arbeidsmigratie in de regio.

Dit project is gericht op het integreren van arbeidsmarktinformatie van alle lidstaten van de Caricom.

In dit kader hebben Caricom consultantsop 12 en 13 februari 2015 een consultatiebezoek aan het ministerie van ATMgebracht met als doel na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van het arbeidsmarktinformatiesysteem.

Dit systeem zal moeten fungeren op nationaal en regionaal niveau. In dit kader hebben de consultantsnaast het ministerie van ATM ook gesprekken gevoerd met verscheidene stakeholders t.w. het Algemeen Bureau voor de Statistiek, het Uitvoerend Orgaan Basiszorg en het Uitvoerend Orgaan Algemeen Pensioen.

Het specifiek doel van deze consultancy is het Caricom-secretariaat en zijn lidstaten te voorzien van een raamwerk voor data beheer aangaande vrij verkeer binnen de CSME.

Het project zal 29 maanden duren en wordt in alle Caricom landen uitgevoerd. Het Caricom Secretariaat op Barbados is verantwoordelijk voor het management en de coördinatie van het project.

  1. caricom 7
  2. project 3
  3. beheer 2
  4. csme 2
  5. landen 2