1. vorige
  2. volgende

Het monetaire beleid

In een land waar een goed monetair beleid wordt gevoerd, maakt het in principe helemaal niets uit in welke valuta de diensten worden aangeboden. Zelfs het uitbetalen van salarissen in een vreemde dan de eigen valuta tegen de gangbare dagkoers behoort tot de mogelijkheden. Wie een beetje heeft gereisd, heeft gemerkt dat in bijna elk democratisch geregeerd land men op de lokale markt vrij over aanvaarde hoeveelheden vreemde valuta kan beschikken. Er zijn geen beperkingen! Slechts in landen waar de corruptie heerst en er wanorde is in het ambtelijk en bestuurlijk functioneren met een slecht bancair systeem levert het problemen op. Het blijkt dat in deze landen vaak een gezaghebbende monetaire autoriteit alsmede goed toezicht van de Centrale Bank op de economische orde ontbreekt. Door het politieke systeem van nepotisme worden veelal gelieerde partijgenoten geposteerd op vitale financieel economische posities. Bovendien verrijzen er cambio's en casino's als paddenstoelen uit de grond om de traditioneel opgebouwde economische systematiek in de samenleving te verstoren.

Deze situatie is vooral na de staatsgreep in 1980 ontstaan in ons land toen er een enorme geldontwaarding ontstond. Daarvoor hadden wij een zeer sterke munt. Zelfs sterker dan de toen nog gangbare Nederlandse gulden. Op de lokale markt kon naar believen geld gewisseld worden. Wij kwamen zelfs geld in de lokale muntvoet tekort om te wisselen als we bijvoorbeeld voor vakantiedoeleinden naar het buitenland vertrokken. Bijna elke munt kan in het buitenland gewisseld worden tegen de gangbare koers. Niet de Surinaamse dollar! Waar zou dat aan kunnen liggen?

Betweterige buitenlandse fiscaal juristen
Er schijnen enkele betweterige fiscaal juristen te bestaan (vooral in het buitenland) die precies weten hoe onze markteconomie georganiseerd moet worden om profijt te trekken van de private en publieke organisatiestructuur. Deze figuren die gemakshalve 'katheder-deskundigen' genoemd mogen worden, dienen voor een karig salaris in ons land te werken en dan hun deskundigheid te demonstreren. Opportunistische praatjes verkopen aan de media die vaak zelf niet bij machte zijn om de theoretische waarde van de aangeboden informatie voldoende te toetsen, is abject. Suriname heeft voldoende gerenommeerde vak-economen die adequaat kunnen oordelen over de chaos die is ontstaan in de Surinaamse samenleving waarbij de overheid en de verouderde wetgeving schromelijk tekort schieten. Niet zelden wordt door een opzettelijk in stand gehouden bureaucratisch (ambtelijk) systeem maanden, ja zelfs jaren gedaan om verschuldigde tegoeden aan begunstigden te fiatteren en uit te betalen. Door allerlei leugens te verzinnen, worden eenvoudige diensten onnodig lang gestagneerd om omkoping te vereenvoudigen. Daar zijn zelfs de betweterige fiscaal juristen niet tegen opgewassen.

Doordat politici in ons hoogste college van Staat alleen maar hun vergoedingen opstrijken zonder deugdelijke wetten te maken, zijn burgers, bedrijven en of instanties afhankelijk van dit infame systeem. Vaak moeten aan voorts de betreffende corrumperende ambtenaren "oneigenlijke vergoedingen" worden betaald om handelingen en of declaraties te bespoedigen. Nog afgezien van de vele onterechte betalingen aan advocaten en soms notarissen omdat er nog steeds geen wettelijke tarievenstructuur bestaat voor deze beroepsgroepen. Afhankelijk van de situatie bepaalt elke dienstverlener zijn eigen tarief. Hierbij moet worden aangetekend dat de vele onnozele analfabeten en semi-analfabeten vaak het meest worden uitgebuit door voornoemde lieden, omdat zij totaal geen inzicht hebben in de materie waarvoor acties ondernomen moeten worden.

De verkiezingen
De eerste peilingen zijn reeds gedaan en hebben kiezers getoond hoe het gesteld is met hun intellectuele integriteit. In eerdere artikelen van mij is reeds gesteld dat Surinaamse kiezers totaal niet geïnteresseerd zijn in de inhoudelijke programma's van de politieke partijen. Het is net een voetbalwedstrijd: "Men is voor Barcelona of Real Madrid". Naar techniek en tactiek wordt niet gekeken. Zo beoordelen de kiezers tevens onze politici. Dat een bepaalde politicus eerst een andere zeer discutabele politieke partij heeft gediend, is niet in frage. Integendeel, soms worden deze figuren -na chantage- juist op bedongen verkiesbare plaatsen gezet op de kiezerslijsten: "Wie houdt men eigenlijk voor de gek?" Tegen wie richt men de scheldkanonnades dan? Dit is een reden temeer om programma's te maken en daarmee kiezers te werven om te stemmen. Het is nog niet te laat! Dit geldt eveneens als politieke partijen veranderingen willen op het gebied van het monetaire beleid en grip op de werkzaamheden bij de parastatale bedrijven. Niet iedere persoon is geschikt om lid te worden van de DNA omdat dit een wetgevend orgaan is waar onder andere constant voorstellen voor wetten en of amendementen hierop ingediend moeten worden.

Dat zelfs juristen in het verleden 'een rokje' hebben getoond aan collega's geeft al het dramatisch niveau van dit college weer. In geen enkele politieke partij heb ik vooralsnog een leider geïdentificeerd die gaat voor eigentijdse issues als bestrijding van de verkeerschaos in de hoofdstad, het tegengaan van de alarmerende bezoeken van de eigen burgers aan de casino's, het bestrijden van de jeugdprostitutie, ordening op de valutamarkt waarbij wellicht vele cambio's gesloten moeten worden evenals adequate reorganisatie bij de douane vanwege grootschalige frauduleuze handelingen waarbij een ander belastingsysteem dringend gewenst is voor de inning van belastinggelden. Verder de beteugeling van de vele onnodige geldverslindende buitenlandse reizen van politici. Dan hebben oppositie en coalitie ineens geen ruzie meer met elkaar. Ik begrijp wel degelijk hoe sommige mensen in Suriname zo rijk zijn geworden en bijvoorbeeld vette wagens rijden. Het blijft maar bij het oude waarbij veel politieke leiders zich omringd hebben door profiteurs en wars zijn van goede adviezen voor een beter Suriname.

Ja, zo maakt het inderdaad niet uit op wie u gaat stemmen. Zelfs de peilingen hebben geen zin want het wordt toch weer "Oude wijn in nieuwe zakken". Daarom is het wellicht te begrijpen dat er nog zoveel zwevende kiezers zijn! Overigens kan men corruptie -zoals u wellicht zult begrijpen- niet alleen maar bestrijden met een anti-corruptiwet. Aan de organisatiestructuur van het land en het gevoerde monetair beleid moet wel degelijk veel veranderd worden. Daarom is er bijvoorbeeld veel werk voor bestuurskundigen, economen, juristen en wellicht voor psychologen voor een stabiel en welvarend Suriname. Moeten de kiezers nu in V6-verband niet meer de NPS steunen omdat deze partij - op een paar grove fouten van de vorige leider na - in haar historie heeft bewezen te staan voor de belangen van Suriname. Wellicht kunnen we dan gewoon weer ons geld wisselen in Amerika, Curacao en Nederland als we op vakantie zijn en studiegelden of anderszins gelden moeten overmaken.

When bad men combine, the good must associate; else they will fall one by one an unpitied sacrifice in a contemptible struggle (Edmund Burke in "Thoughts on the Cause of Present Discontents ,1770). Deze Ierse filosoof en politicus (1729 - 1797) vond dat de Franse Revolutie te vermijden was geweest. Wellicht kunnen wij na het lezen van voornoemde indringende passage van deze beroemde wijsgeer ons kiesgedrag in het belang van ons land stellen door aan onze toekomst te denken en zo verdere achteruitgang te vermijden.

Robby Roeplall
  1. land 6
  2. politieke 6
  3. kiezers 6
  4. wellicht 6
  5. juristen 5