'Transfer pricing' in de Surinaamse aluinaarde-industrie

Door de toenemende globalisering en de vestiging van multinationale ondernemingen in verschillende landen, neemt de betekenis van prijsbepaling bij transacties tussen gelieerde entiteiten toe. De ‘transfer pricing’ problematiek is vooral voor de fiscale autoriteiten een uitdaging. Dit geldt ook voor Suriname, waar multinationale ondernemingen een belangrijke rol spelen met name in de goud- en aluinaarde-industrie. Zij kunnen ‘transfer pricing’ gebruiken voor het overbrengen van hun winsten van een land met een relatief ‘duur’ belastingstelsel naar een land met een ‘goedkoop’ belastingstelsel. Het gastland ontvangt daardoor minder inkomsten. De autoriteiten dienen met behulp van prudent beleid dit oneigenlijke overbrengen te beheersen.

Vidya Durga heeft in haar thesis met als onderwerp 'Een Redelijk Prijs? Transfer pricing in de Surinaamse aluinaarde-industrie' onderzocht de wijze waarop de aan Suralco toebedeelde ‘transfer price’ tot stand is gekomen en vergeleken met het ‘transfer price’-beleid zoals toegepast inAustralië, Brazilië en Jamaica voor de aluinaarde industrie. Durga heeft op vrijdag haar thesis succesvol verderdigd ter afronding van haar de Mastersopleiding in Macroeconomic Analysis and Policy aan het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De examencommissie bestond uit Prof. Dr. A. Caram, de heer J. Bachoe MBA en mevrouw drs. R. Vaseur- Madhoeban.

De conclusie van Durga is 'hoewel Suriname een relatief goede aluinaardeprijs realiseert, blijkt dat deze prijs niet materieel wordt beïnvloed door een specifiek fiscaal beleid. Bijgevolg zijn er indicaties dat in de onderzochte periode minder inkomstenbelasting is geïnd dan wellicht haalbaar zou zijn bij een prudent beleid. Er is komen vast te staan dat er op het gebied van ‘transfer pricing’ beleid nog veel werk aan de winkel is'.

Durga pleit derhalve voor:

1. Aanpassing van de Surinaamse wet- en regelgeving inzake 'transfer pricing' is noodzakelijk en dient voortvarend ter hand genomen te worden, mede gelet op het toenemend aantal multinationale ondernemingen in onze economie. Bij formulering van wet- en regelgeving dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de geldende ‘international best practices’.

2. Tegelijkertijd dient te worden gewerkt aan de even noodzakelijke kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de Belastingdienst, teneinde de inning van belasting bij de thans opererende en zich hier te vestigen mulinationale ondernemingen te optimaliseren.

3. Te overwegen valt een gespecialiseerde transfer price-unit in het leven te roepen en passende voorzieningen te treffen om haar effectief en efficiënt opereren te waarborgen. De opzet van een dergelijke unit is vereist, omdat fiscale aangelegenheden inzake TP van complexe, technische en economische aard zijn. Medewerkers dienen over ruime relevante kennis en kunde te beschikken. Voorts gaat het hier om verhoudingsgewijs grote bedragen.

4. Controles van multinationale ondernemingen dienen geïntensiveerd te worden en veel sneller te worden uitgevoerd en afgerond dan thans het geval is. Voorlopig kan ernaar worden gestreefd de totale duur van dit proces terug te brengen van drie tot één jaar.
  1. transfer 8
  2. ondernemingen 5
  3. pricing 5
  4. beleid 5
  5. multinationale 4