1. vorige
  2. volgende

Hazard reageert op bericht penitentiaire ambtenaren

Naar aanleiding van een bericht op Starnieuws op maandag 26 mei 2014 met als kop rancuneuze handelingen tegen leden van Nickerie wens ik als volgt te reageren: Dat er rancune toegepast is tegen leden van Nickerie berust geheel op onwaarheid. De juiste toedracht is het volgende:
Op vrijdag 16 mei 2014 werd de leiding van Hazard omstreeks 18.45 uur geconfronteerd met het feit dat acht van de tien in dienst zijnde penitentiaire ambtenaren hun posten zonder toestemming van de leiding hadden verlaten om volgens hun zeggen een ledenvergadering bij te wonen.

Omstreeks 19.00 uur hebben de acht ambtenaren de inrichting verlaten, waardoor de veiligheid van deinrichting ernstig in gevaar is gebracht. Dat het duidelijk is dat door deze handeling de ambtenaren ernstig plichtverzuim kan worden verweten is buiten kijf.
Vermeldenswaard is dat de BPAS sedert woensdag 14 mei in actie was, maar tot op dat moment geen enkel lid in P.I.H had aangegeven in actie te zijn.
Voorts kan ik vermelden dat het gebruikelijk is dat het bestuur bij ledenvergaderingen de directie daarvan schriftelijk in kennis stelt, waardoor deze de nodige voorzieningen cq maatregelen kan treffen om de leden in gelegenheid te stellen de vergadering bij te wonen.

In het onderhavig geval is de leiding van de inrichting nimmer in kennis gesteld en hebben acht penitentiaire ambtenaren de inrichting verlaten, waardoor de veiligheid van de inrichting cq de staat ernstig in gevaar is gebracht.Naar aanleiding van het vorenstaande zijn betrokken ambtenaren verweer aangezegd. In afwachting op de afhandeling van deze kwestie zijn betrokken ambtenaren na afstemming met de dienstleiding ter beschikking van de directie gesteld, hetgeen inhoudt dat zij normaal hun diensten komen verrichten van 07.00 uur tot 14.00 uur.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik.

De directeur van P.I.H
Namens deze de
Onderdirecteur Ling.O.
  1. ambtenaren 6
  2. uur 4
  3. inrichting 4
  4. mei 3
  5. leden 3