1. vorige
  2. volgende

Regels verkavelingsvergunningen aangescherpt

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft de regels over de aanvraag van verkavelingsvergunningen aangescherpt, zegt minister Rabin Parmessar. Aanleiding hiertoe zijn de vele klachten vanuit de burgerij over verkavelaars die hun verplichtingen niet nakomen. Onder andere laten zij het vaak na om te zorgen voor infrastructuur op de projecten, waardoor kopers genoodzaakt zijn om de hulp van het ministerie in te roepen. Echter kan er niet opgetreden worden zolang de verkavelaar het project niet overdraagt aan de overheid. De koper kan alleen via de rechter de verkavelaar dwingen om zich te houden aan de overeenkomst.

''Het ministerie heeft in de afgelopen maanden verschillende gesprekken gevoerd met de verkavelaars en de bewoners van de projecten. Onder andere wordt door het verstrekken van adviezen over de aanleg van de infrastructuur, beoogd de leefomstandigheden op deze projecten te verbeteren. Teneinde deze situaties in de toekomst te voorkomen is inmiddels de procedure voor het verstrekken van verkavelingsvergunningen aangescherpt'', deelt Parmessar mee. De vergunningsaanvrager krijgt na goed bevinden van het verkavelingsplan door OW niet langer een verkavelingsvergunning, maar een bereidverklaring. Pas nadat de werkzaamheden conform de bereidverklaring zijn uitgevoerd, zal een vergunning worden uitgeschreven. ''Kavels zullen dus pas na gereedkomen van het project kunnen worden overgeschreven op naam van de kopers. Dat houdt in dat de overschrijving pas kan geschieden na de aanleg van verharde wegen, degelijke ontwatering en nutsleidingen''. Deze maatregel kan het ministerie slechts toepassen in gebieden die in het kader van de Stedenbouwkundige Wet als woongebied zijn aangeduid.

Nu zijn als woongebieden slechts aangewezen Paramaribo, Nieuw Nickerie en Apoera, zegt de bewindsman. Echter vindt de verstedelijking tot ver buiten de grenzen van deze gebieden plaats. Particulieren kunnen in de gebieden buiten de woongebieden verkavelen zonder in het bezit te zijn van een verkavelingsvergunning, en dat vindt ook veelvuldig plaats, met alle gevolgen van dien zoals ondeskundige aanleg van infrastructuur. Om hier verandering in te brengen, heeft OW een wijziging van een Staatsbesluit voorbereid, waarin de districten Wanica, Commewijne en Para inclusief een zone van 5 kilometer gemeten vanuit de as van de primaire wegen, tot woongebied worden verklaard. Indien de wijziging wordt goedgekeurd, kan op termijn ook in deze gebieden regulerend worden opgetreden.

ASP
  1. ministerie 4
  2. gebieden 4
  3. infrastructuur 3
  4. projecten 3
  5. aanleg 3