Toegevoegde waarde van vrouwen in politiek

(Aangeboden)

Sommige vrouwen fungeren als propagandisten, denktank in de wetenschappelijke bureaus of bedienen de leiders tijdens vergaderingen. Ze komen na de verkiezingen soms niet eens in aanmerking voor ressortraads-kandidaatschap. Vrouwen zijn vaak teleurgesteld als blijkt dat hun buurt niet is voorzien van een polikliniek/ water/licht, etc. Sommige vrouwen hebben alle ondersteuning gegeven aan hun partner voor politiek gewin en komen van een koude kermis thuis.

Waarom kiezen zij niet bewust ervoor om een eigen achterban te mobiliseren, om zelf in besluitvorming te gaan? VPF roept vrouwen op om bewust een eigen achterban te mobiliseren om zelf in besluitvorming terecht te komen. Blijf niet op de achtergrond werken. Ook vrouwen die hoog opgeleid zijn, moeten zorgen voor een achterban en een goed netwerk. Degenen die nog niet over een sterke achterban of netwerk beschikken, moeten in aanloop naar de verkiezingen hard werken en zichtbaar zijn.

Politieke leiders zullen niet om vrouwen heen kunnen als zij zichzelf op een strategische wijze positioneren. Ken de behoeften van uw achterban en zorg voor breed draagvlak. Vrouwen met een achterban zijn waardevolle spelers in de politieke arena. Zij moeten wel ervoor zorgen dat zij realistische beloften doen en gemaakte afspraken nakomen als zij in een machtspositie zijn.

Toegevoegde waarde
Vrouwen kunnen andere eigenschappen hebben dan mannen.
De toegevoegde waarde van vrouwen is als volgt:
• Volgens Justin Esarey, assistent Professor van de Rice University( 2013) kan de toename vanparticipatie van vrouwen in de politiek leiden tot het terugdringen van corruptie. Hij stelt verderdat vrouwen minder tolerant zijn als het aankomt op corruptie.
• Zorgzame vrouwen zijn instaat om zaken vanuit meerdere kanten tebekijken. Bij het beargumenteren van zaken kunnen zij issues vanuit verschillende invalshoeken bekijken.
• Vele vrouwen kunnen multitasken (meerdere zaken tegelijk doen) en zijn goede managers. Zij kunnen dan ook beter zorgen voor balans.
• Vrouwen hebben andere ervaringen en behoeften die van belang zijn voor ontwikkeling. Vrouwen en vooral moeders met zorgtaken kunnen emoties beter laten zien en meenemen in besluitvorming. Zorgzame vrouwen kunnen zich ook beter inleven en meer begrip opbrengen voor zaken.
• Bij het organiseren van activiteiten kunnen vrouwen op goede ideeën komen zoals het bepalen van een leuke locatie, inrichting, het plaatsenvan een kleed of een bloemetje of de keuze bepalen voor een prachtig geschenk.
• Vrouwen zijn geduldiger en toegewijder bij het vervullen van hun plicht
• Vrouwen hebben in het algemeen veel meer discipline
• Vrouwen kunnen makkelijker het vertrouwen winnen van de samenleving
• Vrouwen kunnen heel zuinig, spaarzaam en creatief zijn

De reputatie van de politieke arena
De samenleving praat niet altijd lovend over de politici. Vaak wordt zelfs gezegd dat politiek vies is.De meeste mensen geven hun kinderen een goede opvoeding, maar helaas schijnt er iets mis te gaan wanneer zij politieke macht verwerven. Vaak worden politici bestempeld als onbetrouwbaar, corrupt, arrogant enhet dienen van het eigen belang.Aangezien deze eigenschappen niet aangeboren zijn, kunnen wij ervan uit gaan dat het een keuze is. Een uitspraak die wij helaas vaak horen is dat iedereen zich schuldig maakt aan corruptieve praktijken. Dit wordt gebruikt als rechtvaardiging om mee te gaan met verkeerde praktijken, terwijl er een duidelijk verschil is tussen goed en kwaad.

Vrouwen associëren de politiek met het negatieve en blijven aan de kantlijn staan, maar het is juist bedoeld om ontwikkeling tot stand te brengen. De keuze van de kiezers kan verbeteren als goede kandidaten zich aansluiten. Als vrouwen zich aansluiten bij een politieke partij kunnen zij met de juisteintenties en vaardighedenbijdragen aan armoedebestrijding en ontwikkeling. Aansluiten bij een partij betekent bundelen om iets te bereiken. Een enkeling is een drenkeling! Capabele vrouwen weigeren vaak genoeg om zich aan te sluiten bij politieke partijen. Hoe verwacht men dan een verandering?

Voorwaarden voor succes
De volgende zaken kunnen tot succes leiden:
• Trek de stoute schoenen aan en sluit je aan bij een partij.
• Vrouwen moeten inzicht hebben in machtsspel en gendergelijkheid. Vrouwen moeten vrouw onvriendelijke acties kunnen herkennenzoals het vergaderen op late uren ofkoffie/thee zetten wanneer er belangrijke besluiten worden genomen.
• Vrouwen moeten altijd zichtbaar zijn en zichzelf promoten en zorgen voor een goede naam
• Vrouwen (met schoolgaande kinderen) moeten een verstandige en ondersteunende partner hebben. Vrouwen moeten voorzieningen treffen, zodat hun huishoudelijk aandeel is geregeld .
• Vrouwen moeten het electoraat kunnen inspireren.
• Vrouwen moeten zorgen voor een achterban die bereid is hen te volgen en de nodige backing te geven vanwege hun inzet in het veld en hun streefdoelen. Vrouwen moeten zich begeven onder hun doelgroep alsook eerlijk en eenvoudig zijn en blijven. Altijd woord houden.
• Beschikbaar zijn voor mensen middels spreekuur.
• Vrouwen moeten het electoraat ook kritischer maken, zodat zij niet stemmen op kandidaten die populair zijn en hun belangen niet kunnen behartigen, vanwege gebrek van visie, kennis en vaardigheden. De samenleving moet bewust worden gemaakt van welke keuzes zij moeten maken en waarom. Het electoraat moet gaan voor duurzame projecten en niet focussen op een baan bij lanti, een paar SRDjes ofander financieel voordeel.Het electoraat moetbewust worden gemaakt van de noodzaak om te denken in termen van duurzaamheid. Hierbij staat centraal hoe zal ik of het land er over een jaar of langer voor staan. Wat laten politici achter voor het nageslacht op het vlak van (economische) ontwikkeling en een gezond milieu.
• De massa moet ook achteraf bewust worden gemaakt van het feit dat politici niet worden aangesteld om te voldoen aan onrealistische eisen zoals bv borg staan of fungeren als filantroop offinancierder.
• Notitie nemen op belangrijke momenten
• Laat wel zien dat je iets teruggeeft aan de samenleving: tehuizen, armen, ouderen, wezen etc.

Oproep VPF
Het VPFroept alle vrouwen op die politiek actief zijn om niet tevreden te zijn met een aalmoes als zij over de competenties beschikken om een goede bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Capabele vrouwen moeten zich nu aansluiten bij politieke partijen. Families en partners stimuleer vrouwen binnen uw directe omgeving als zij een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de politieke arena. Biedt ook hulp aan waar nodig.

Politieke partijen menen allemaal democraten te zijn. Het VPF wil die democratie terugzien in de besluitvorming. Vrouwen die willen en kunnen moeten op verkiesbare plaatsen worden gezet oftopfuncties toegewezen krijgen en hun stempel drukken op de ontwikkeling van Suriname. Zowel vrouwen als mannen binnen politieke partijen moeten een vuist maken en hun vrouwelijke kandidaten poweren en alle ondersteuning bieden. Uma nanga mang fu wang betere Sranang.

  1. vrouwen 38
  2. politieke 10
  3. achterban 7
  4. goede 6
  5. ontwikkeling 6