Asabina regering heeft onderwijsdoelen niet gehaald

In de praktijk blijkt dat het recht op onderwijs nog lang niet voor iedereen is weggelegd en gerealiseerd. Jaarlijks blijven relatief veel kinderen van basisschoolleeftijd in achterstandsgebieden als het binnenland analfabeet omdat ze geen, te kort of te slecht onderwijs krijgen, zegt Ronnie Asabina van de BEP.

Hij meent dat hel veel onderwijsvoorstellen het levenslicht niet hebben gezien en dus gesneuveld zijn, omdat de kans van slagen té afhankelijk werd bevonden van zinlozepolitieke overwegingen.

Miljoenen worden verspild aan goedbedoelde,maar volstrekte slecht voorbereide onderwijsprojecten. De echte bottlenecks worden namelijk niet aangepakt.

Ter illustratie noemde Asabina het internaat en de VOJ- school te Atjoni die langer dan 5 jaren in aanbouw zijn. Nog steeds is er geen aanvang gemaakt met de uitbreiding van VOJ Stoelmanseiland, terwijl een schrijnend tekort is aan lokalen. De huidige bezetting van het internaat te Stoelmanseiland is nog geen 25%.

Men heft 5 jaren nodig om de onderwijswoning ten behoeve van VOJ Stoelmanseiland af te bouwen. Het gevolg hiervan is dat huizen die bestemd zijn voor ambtenaren van de bestuursdienst bezet worden gehouden.

In Brokopondo is men langer dan 3 jaren bezig met de noodzakelijke uitbreiding van VOJ Brokopondo. Hierdoor moesten scholieren bij toerbeurt les volgen.

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang in dat deel van het binnenland waar de uitvoering plaatsvindt, – in bepaalde gebieden helemaal niet-heeft in belangrijke mate meer het effect van een schoolmaaltijdenproject, waarbij eten aan de schoolkinderen het hoofddoel is.

Volgens Asabina kan niet gesproken worden van gevarieerde en innovatieve maaltijden, de voedingstoffen worden niet gemeten, in termen van vitamine A, B en C, om naar niet te praten van ongezond voedingspatroon.

Hij legde verder uit dat de Minov- minister vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling plechtig beloofde dat het NSO -project een betere structuur zou verkrijgen en dat de kinderen op verhoogd deskundige wijze begeleid en gevormd zouden worden, waarbijhun interesse voor land- en tuinbouw, sport, spel en sociale vaardigheden, gestimuleerd zou worden.

De praktijk wijst volgens het lid echter uit dat er geen objectieve toetsing van resultaten plaatsvindt, waardoor niet gesproken worden van een geslaagd programma; dus geen verbetering. van de schoolprestaties. De toegezegde positieve effecten die het project met zich teweeg zou brengen in termen van werkgelegenheid en handel zijn uitgebleven.

De lokale landbouw is niet gestimuleerd, lokale boerengemeenschappen hebben geen boost gekregen. Kortom het project is in het binnenland niet duurzaam, meent Asabina. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het project dekt natuurlijk het doel niet.

Beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs is nog steeds een luxe op het platteland. Geen enkele beroepsopleiding is in het binnenland mogelijk, terwijl de groep van vroegtijdige schoolverlaters, de zogenaamde drop-outs en leerlingen met schooladvies, zij het wegens leeftijd, dus gedwongen afschrijving groter is dan de groep die ongestoord mag doorstromen (Mulo en LBGO).

Ook baart het volgens Asabina enorm veel zorgen dat het hoog aantal drop-outs voorkomt in die gebieden. Hij doelde daarbij op de stijgende groep vroege schoolverlaters die de basisschool verlaten zonder hetbehalen van een getuigschrift of diploma en die daardoor kansarm worden en duurzaam meer moeite hebben om zichzelf uit de armoede te behelpen.

Subsidie

Het lid brengt ook in herinnering dat met name bijzondere scholen vrij recentelijk de alarmbel hebben geluid en aangegeven hebben dat zij terug willen gaan naar rechtstreekse betalen van de ouderbijdrage.

Het toegezegde en overeengekomen inschrijfgeld en subsidie over het lopend schooljaar zijn nog niet door het Minov beschikbaar gesteld. Hierdoor zijn de scholen niet in voldoende mate in staat hun reguliere en elementaire behoeften te dekken.

Er is een schriftelijk agreement met de overheid voor het uitkeren van een subsidie van SRD 150per kind per jaar. Heel veel scholen zitten verlegen, voor wat schoolmeubilair en andere elementaire voorzieningen betreft.

Discriminatoir

Indien toegankelijkheid en kwalitatief onderwijs ook deel uitmaakt van het sociaal beleid, dan is dit beleidsonderdeel naar het binnenland toe asociaal, vindt Asabina. Het onderwijsaanbod en –budget worden niet op een rechtvaardige, gezonde, gelijkwaardige manier verdeeld.

  1. asabina 6
  2. binnenland 5
  3. voj 4
  4. project 4
  5. onderwijs 3