1. vorige
  2. volgende

Gajadien wil drastische aanpassing begrotingen

NF/VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien vindt dat de ingediende begrotingen van de regering drastisch aangepast moesten worden. In ‘s lands vergaderzaal gaf de parlementariër te kennen dat dit nodig is, omdat er met onrealistische cijfers wordt gebudgetteerd, waarbij dan de macro-economische indicatoren onnodig opgeblazen worden en de hele economie verder zal gaan destabiliseren. ‘Wij gaan het BBP onnodig opblazen, waardoor wij ons gaan vasthouden aan een hoog obligoplafond van 60%. Dit, terwijl onze economie dat niet kan absorberen zonder nadelige consequenties’, benadrukte Gajadien. De begrotingen zijn op 1 oktober 2014 door president Desi Bouterse aan De Nationale Assemblee (DNA) aangeboden. Volgens Gajadien zijn er intussen 6 maanden verstreken en is de economie ook veel veranderd.

Gajadien vraagt de regering om mee te gaan met zijn voorstel en de begrotingen van de departementen aan te passen aan de huidige situatie en realistische uitgangspunten. Hierbij zou er ook met de geringe uitvoeringscapaciteit van de regering rekening moeten worden gehouden. Dit laatste is volgens hem mede gelet op de ondermaatse realisatiecijfers, die over 2014 zijn gepresenteerd. De volksvertegenwoordiger vindt dat het beleid van de regering mede wordt bepaald door een goede budgettering. ‘Wij merken dat uitgaande van de cijfers van dienstjaar 2014 de enorme orderrealisaties mede het gevolg is van het tekort op de lopende rekening eind 2013 van bijkans SRD 1 miljard. Echter merken wij dat tal van projecten en programma’s worden gestart, maar vanwege tekorten (al zijn ze op de begrotingen opgebracht) niet uitgevoerd worden. Dit leidt tot kapitaalvernietiging, maar ook enorme maatschappelijk erupties’, stelde Gajadien.

Ten aanzien van kapitaalvernietiging verwees hij naar de vele projecten die door de regering worden opgestart, maar kort daarna stil komen te liggen. Volgens Gajadien komt dit veelal, doordat de regering haar financiële verplichtingen niet kan nakomt. Enkele voorbeelden volgens hem zijn: de verbetering van de ontwatering te Pomona, welke in 2011 voor een bedrag van SRD 25 miljoen is opgestart, maar een jaar later vanwege veranderde beleidsinzichten is stopgezet. Het rioleren en herinrichten van diverse wegen in de binnenstad voor SRD 67 miljoen. Gajadien zegt dat hij hier opgemerkt heeft dat slechts delen van het project worden uitgevoerd en dat de opgebrachte gelden voor deze projecten gebruikt worden om andere projecten mee uit te voeren. Projecten die volgens hem ook wel nodig zijn, maar die niet in de begroting zijn opgenomen. Hij denkt hierbij aan de bestrating bij Onafhankelijkheidsplein, Palmentuin, en Kleine Waterstraat. ‘Deze werkwijze is tegen de comptabele regels, omdat goedgekeurde gelden door DNA, naderhand een andere bestemming krijgen, zonder dat dit zichtbaar is op de begroting van het specifieke ministerie’, benadrukte Gajadien. Asfaltering van wegen en bouw van de brug over het Saramaccakanaal (Dalian IV) voor SRD 235 miljoen welke in 2013 zijn gestart, maar er zijn geen verdere activiteiten zichtbaar. Ook haalde Gajadien als voorbeeld aan de dijk ter bescherming van de kustvlakte tussen Belwaarde en Lust en Rust Commewijne, waarvan de gelden, SRD 7 miljoen, gebruikt is aan de oever te Waterkant.

Volgens de begroting van OW moet nog SRD 1.355.950.000 aan leningen worden afgesloten. Hiervan is SRD 283.770.000 ten laste van Petro Caribe. In de Financiële Nota is SRD 8.200.000 opgebracht. Gajadien wil graag weten hoe serieus de Petro Caribe deal is en waarom het volle bedrag niet opgebracht is in de Financiële Nota. Voor 2015 is SRD 3.142.400.000 opgebracht als leningen ter financiering van de geplande begrotingsuitgaven 2015. Van dit bedrag is SRD 458.200.000 oftewel 15% gespecificeerd bij welke instantie of natie de leningen worden geplaatst. Van het grootste deel, nl. SRD 2.684.200.000, zegt Gajadien dat er geen specifieke informatie gegeven is omtrent de herkomst van de te sluiten leningen. Zo zijn er volgens hem ook een aantal zaken omtrent leningen die onduidelijk zijn. Hij vraagt zich daarom ook af of het beleid van de regering gericht is om het leningenplafond te bereiken, zonder zich te bekommeren of de leningen duurzaam worden gebruikt ter vergroting van de verdiencapaciteit en waardoor de terugbetaling is gegarandeerd. De regering zal vandaag ingaan op de vragen die het parlement in eerste ronde heeft gesteld. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons wil de begrotingen uiterlijk woensdag goedgekeurd hebben.

FR

  1. gajadien 11
  2. srd 11
  3. regering 8
  4. leningen 6
  5. begrotingen 5