Finabank boekt SRD 7,7 miljoen nettowinst

Eblein Frangie, president-directeur Finabank, is dik tevreden over de resultaten die geboekt zijn in 2014. "De financiële resultaten overtroffen wederom onze verwachtingen die vastgelegd waren in het budget. Het bedrijfsresultaat na belastingen steeg met 29% tot SRD 7,7 miljoen. De totale baten van de bank bedroegen SRD 37,2 miljoen; 16,3% hoger dan 2013". Het jaarverslag is dinsdagavond goedgekeurd op de algemene aandeelhoudersvergadering. Deze baten werden vooral verkregen uit het kredietbedrijf, waarbij zoals gebruikelijk de netto rente-inkomsten de grootste bijdrage leverden die stegen met 19,1% tot SRD 29,0 miljoen. Ook de verdiende rente uit beleggingen in schatkistpapier steeg fors van SRD 0,1 miljoen naar SRD 1,9 miljoen, deelt Frangie mee. De overige baten namen met 7,2% toe tot SRD 8,2 miljoen. De operationele kosten stegen met 11,0% naar SRD 25,1 miljoen. De stijging was voornamelijk het gevolg van een toename van personeelskosten met 14,2% tot SRD 8,3 miljoen en een toename van de afschrijvingen van SRD 0,6 miljoen naar SRD 2,6 miljoen als gevolg van een extra afschrijving op ons oude hoofdkantoor en op de oude kantoorinventarissen.Het balanstotaal steeg met SRD 82,4 miljoen (17,4%) van SRD 471,4 miljoen naar SRD 553,8 miljoen. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door een toename van aangetrokken giro-, spaar- en depositogelden met SRD 49,2 miljoen (12,9%) en door uitbreiding van het eigen vermogen met SRD 42,3 miljoen (173,3%) als gevolg van de succesvol verlopen aandelenemissie. De aangetrokken gelden zijn benut om de positie van de bank te versterken en hebben bijgedragen aan de uitbreiding van de kredietverlening met SRD 25,2 miljoen (8,7%). Vanwege het verscherpte kredietbeheer en een meer evenwichtige spreiding binnen de kredietportefeuille is het gelukt om de non-performing ratio verder te verlagen tot 1,14% wat onder de interne streefnorm van 3% ligt. Versterking topmanagement "Wij zijn verheugd dat wij onze plannen om het kapitaal te vergroten succesvol hebben kunnen realiseren, waardoor de solvabiliteit van de bank merkbaar is versterkt met SRD 34,7 miljoen. Hierdoor is het eigen vermogen meer dan verdubbeld; van SRD 24,4 miljoen naar SRD 66,7 miljoen. De BIS Ratio bedraagt hiermede 15%, ruim boven de minimale eis van de Centrale Bank van Suriname van 10%", deelt Frangie mee. Op Corporate Governance gebied is de bank sterk verbeterd. Ter versterking van het topmanagement van de bank zijn per 1 september 2014, Almar Giesberts als commercieel directeur en per 1 december 2014 Coenraad Valk als onderdirecteur financiële en operationele zaken in dienst van de bank getreden. Ook de Raad van Commissarissen is aangesterkt met Shirley Sowma-Sumter en Ferdinand Welzijn. De Raad van Commissarissen bestaat nu uit zeven leden. Verbetering marktpositie Aandeelhouders, raad van commissarissen en de directie zijn content over de geboekte resultaten en zijn de gemeenschap erkentelijk voor het verder toegenomen vertrouwen in de bank. "Het jaar 2014 is voor onze bank in diverse opzichten bijzonder geweest", zegt de banktopper. In 2015 zal de aandacht van de bank uitgaan naar het verder versterken van de organisatiestructuur, aanscherpen van governance, risk en compliance management alsook de verbetering van de soliditeit van de bank en haar marktpositie. De bank benadrukt dat de randvoorwaarden welke door de overheid gesteld zijn in de afgelopen periode voor een gezonde financiële sector gehandhaafd dienen te blijven. Een evenwichtig monetair en budgettair beleid zijn cruciale factoren voor de stabiliteit van de financiële sector.
  1. srd 19
  2. miljoen 19
  3. bank 12
  4. financiele 4
  5. frangie 3