Ronald Hooghart, enige vakbondsleider DNA-kandidaat

In de race naar de algemene, vrije en geheime verkiezingen, blijkt Ronald Hooghart de enige populaire vakbondsleider te zijn, die gekandideerd is voor een positie in De Nationale Assemblee. Het blijkt dat geen enkele politieke partij van betekenis, behalve de NDP een populaire vakbondsleider heeft gekandideerd. Kijken wij naar V7/NPS, dan zien wij dat de vakbondsvertegenwoordiger in de Staatsraad Armand Zunder het niet gehaald heeft en ook Murwin Leeflang heeft moeten wijken voor zijn partijgenoot in Wanica. Robby Berenstein, Lloyd Read ex-DNA kandidaat en Marcellino Nerkust van V7/SPA zijn er ook niet bij. Wilgo Valies eens DA91 kandidaat heeft niet van zich laten horen. Ook vanuit de Moederbond, de FAL en de OSAV zijn er geen kandidaten naar voren geschoven. Ronald Hooghart heeft een zware taak op zijn schouders genomen om straks alleen de stem van de vakbeweging te zijn in DNA. Ook rust op hem de taak gekozen te worden om daarmee de traditie voort te zetten, daar alle voormalige CLO voorzitters met name Harold Rusland en Hendrik Sylvester in het Parlement hebben gezeten. Rusland is ook minister van Onderwijs geweest.Wij verwachten van Hooghart in de komende regeringsperiode dat hij ervoor zorg draagt dat de zes ontwerp arbeidswetten die in deze regeringsperiode niet aan de orde zijn geweest, wel behandeld en goedgekeurd zullen worden in DNA. Hij zal zich moeten beijveren om het nieuw Burgerlijk Wetboek welke reeds twee regeringsperioden om behandeling roept, in de komende derde periode wel te laten behandelen in DNA, daar de positie van de contractarbeiders daardoor zal verbeteren. Ook de ontwerpwetten Zwangerschapsverlof, herziening van de Ontslagwet, de Vakantiewet en de Surinaamse Ongevallen Regeling, die nu in voorbereiding zijn, zullen voor rekening komen van Hooghart. Voor de landsdienaren zal hij het FISO probleem moeten oplossen, daarvoor zijn reeds concrete acties geformuleerd:1.Elke ambtenaar wordt weer voorzien van een ambtelijke rang en de bezoldiging wordt gekoppeld aan de rang en niet aan de functie, dit heeft ook zijn voordelen voor degenen die met pensioen zijn en personen die ontheven zijn. Vanuit het gelijkheidsbeginsel is dit goed daar de ambtenaren bij de gewapende diensten een bezoldiging ontvangen op basis van hun rang. Bij leerkrachten is dat nog steeds op basis van diploma en schooltype, zoals voorheen en niet op basis van functie. Overigens de Personeelswet spreekt nog steeds over betaling op basis van een ambtelijke rang.2.Om het studeren te blijven stimuleren en ook geen ontevredenheid te creëren, zoals nu het geval is, waar lagere studie niveaus beter gehonoreerd worden dan hogere, is het goed dat voor alle studie niveaus, zoals voorheen het geval was, een minimale rang en daaraan gekoppelde bezoldigingsschaal vast te stellen. In het vorige systeem was dat bij een volledig afgeronde universitaire opleiding Hoofd Ambtenaar B 3 klasse schaal 18.3. In het vorige systeem bestond elke schaal uit 6 periodieken en de directeursschaal zelfs uit 4. Nu is er een systeem met 18 periodieken dwz. dat wanneer een ambtenaar op zijn maximum met pensioen wenst te gaan zijn laatste bevordering op 40 jarige leeftijd moet plaatsvinden, zodat hij op zijn 58ste op zijn maximum kan zijn gedurende de twee opeenvolgende jaren naar zijn 60ste. Wij stellen voor om het aantal periodieken weer terug te brengen naar 6 door het aantal periodieken door drie te delen (18:3 = 6) en de bedragen van de periodieken met drie te vermenigvuldigen. 4. Bij de functie vereisten ter benoeming en bevordering van ambtenaren is het goed om niet alleen te focussen op eng diploma-bezit maar ook op ervaring. Een goed gebruik was het volgende:Vereiste: Afgeronde universitaire opleiding of afgeronde HBO opleiding met 5 jaar ervaring of afgeronde MBO-opleiding met 15 jaar ervaring.5. In 2001 werd geadviseerd in het eerste rapport richting FISO om de Directeuren in 3 schalen onder te brengen nl. schaal 16, 17 en 18 en de Onderdirecteuren in 14 en 15. De toenmalige minister vond dat alle Directeuren en Onderdirecteuren van Departementen gelijk bezoldigd moesten worden, wat ook werd geëffectueerd. Wij stellen nog steeds voor naar analogie hiervan de diensthoofden, afdelingshoofden en sectiehoofden ook als zodanig te groeperen.6. De schoonmaakster was bij het eerste rapport richting FISO in functie groep 1, in het tweede rapport in functiegroep 2 en bij het uitvoeren van FISO in functiegroep 3, terwijl de administratieve medewerkers steeds in functiegroep 4 zijn gebleven. De afstand tussen de ongeschoolde schoonmaakster en de geschoolde administratieve medewerker zorgt voor de nodige ontevredenheid. De verhouding van het eerste rapport geeft een goede afstand aan. 7. Herintroductie van de aanloopschaal, functionele schaal en uitloopschaal is nodig voor het bevorderingsbeleid naar de naast hogere rang en zal voor veel satisfactie zorgen onder de overheidswerkers.Naast het bovenstaande verwachten wij natuurlijk nog meer van hem, maar als de werkende klasse tenminste het bovenstaande wenst, dan zal diezelfde werkende klasse ervoor zorg moeten dragen dat hij in staat wordt gesteld om het werk te doen en dat betekent dat arbeiders en landsdienaren op Hooghart moeten stemmen. Dan kan de derde CLO voorzitter het parlement betreden om Uw werk te doen.Secretaris van de Partij voor Belangenbehartiging en Ontwikkeling Michael H.S. Miskin
  1. hooghart 5
  2. rang 5
  3. periodieken 5
  4. dna 4
  5. fiso 4