1. vorige
  2. volgende

Historisch onderzoek en publicaties over Suriname

Na een voorbereidingsperiode van twee jaar ging op 1 oktober 2013 de studierichting geschiedenis op de Anton de Kom Universiteit van Suriname van start. De historici verbonden aan de universiteit zijn sinds enige tijd intensief bezig met onderzoek en het voorbereiden van publicaties.

Vorig jaar verschenen drie publicaties; het tijdschrift His/Her Tori, het boek 'Ontwaakt en ontwikkelt u: Creolen na de afschaffing van de slavernij 1863 – 1940' onder redactie van Jerome Egger, en het tweedelige boek 'Verkenningen in de historiografie van Suriname' onder redactie van Maurits Hassankhan, Jerome Egger en Eric Jagdew.Het boek over 'de Creolen' bevat naast de inleiding van Egger nog zes artikelen.De historiografie publicatie is de uitkomst van het symposium Geschiedschrijving van Suriname dat in oktober 2012 werd gehouden. Het bevat 26 artikelen. Dit houdt in dat men in de verschillende artikelen is nagegaan hoe over het onderwerp in de loop der jaren is geschreven, welke stromingen er eventueel zijn geweest en welke de belangrijkste werken zijn. Het boek kan als een soort handboek voor de historiografie van Suriname worden beschouwd.

In 2014 zijn drie boeken geproduceerd door medewerkers van de studierichting. Tweedoor of onder leiding van Maurits Hassankhan worden op woensdag 11 juni om 19.30 uur gepresenteerd in de Universiy Guesthouse aan de Leysweg.Het derde boek onder redactie van Eric Jagdew en Helmut Gezius handelt over de het grondenrechten vraagstuk en wordt in de maand juli gepresenteerd. Naar verwachting zal voor het einde van het jaar nog minstenséén belangrijk boek verschijnen, waarover te zijner tijd meer informatie zal worden verschaft.
Het eerste boek dat op woensdag 11 juni wordt gepresenteerd, is getiteld 'Resistance and Indian Indenture Experience. Comparative Perspectives' en is geschreven onder redactie van Maurits Hassankhan (Suriname), Brij Lal (Fiji/Australië) en Doug Munro (Nw Zeeland). Dit boek bevat tien artikelen en probeert een vergelijkende studie te zijn van verzet van contractarbeiders in verschillende delen van de wereld: Mauritius, Fiji, Zuid Afrika, Suriname, Guyana en Trinidad. Er is ook een hoofdstuk over verzet van boeren in India tot het begin van de 20ste eeuw. In het boek benaderen de auteurs het onderwerp vanuit een ander perspectief dan tot nu toe gebruikelijk is geweest.

Deze alternatieve benadering zet zich af tegen zowel de koloniale benadering van de geschiedschrijving als wat de redacteuren noemen de Tinkeriaanse benadering (genoemd naar Hugh Tinker), waarin de arbeiders als slechts slachtoffers worden gezien en waarin men vooral oog heeft voor het systeem en minder aandacht schenkt aan het individu. De auteurs van 'Resistance and Indenture Experience' zijn geïnspireerd door de theoretische benadering van John C. Scott over dagelijkse vormen van verzet. Zij gaan net als Scott en wetenschappers van de postkoloniale benadering ervan uit dat de onderdrukten niet alleen slachtoffers waren van het systeem, maar dat zij als individuen met een vrije wil eigen keuzes maakten over hoe zij zouden handelen in hun onderdrukte positie. Zij maakten gebruik van verschillende vormen van verzet, waarvan een deel moeilijk als verzet te herkennen was zoals ziekteverzuim, liederen enandere culturele vormen van verzet zoals de massale viering van taziyá (tadjiya). Zij menen dat de collectieve gewelddadige vormen van verzet ook een keuze was die zij toepasten, wanneer zij geen andere mogelijkheden hadden.

Het tweede boek dat op 11 juni wordt gepresenteerd, is een gedenkboekje dat geschreven is over de Moslim gemeente Himayatul Islam te Welgedacht C. Dit is lokale geschiedenis waarin aandacht wordt besteed aan sociaal - economische en culturele ontwikkelingen in de periode 1900-1940. Een interessant onderwerp is de relatie tussen Hindoes en Moslims, waarbij onder andere ook de zogenaamde boycotperiode aan de orde komt. Dit is de periode 1933-1943 waarin de relatie tussen Hindoes en Moslims in Suriname tot een dieptepunt was gedaald.
In het gedenkboek wordt het ontstaan en de ontwikkeling van de Moslim gemeenteHimayatul Islam te Welgedacht C beschreven vanaf haar oprichting in 1902 tot 2014, het jaar waarin een grote moderne moskee in gebruik is genomen. Vanwege zijn karakter is dit boek een populair wetenschappelijk werk dat op basis van onderzoek is geschreven, maar waarin geen referenties in de tekst zijn opgenomen. Wel is er een uitgebreide lijst van geraadpleegde literatuur en bronnen opgenomen.

Naast de bovengenoemde boeken hebben de wetenschappers van de studierichting geschiedenis verschillende artikelen geschreven en hebben zij inleidingen gehouden op wetenschappelijke en andere conferenties. Vermeldenswaard is dat Dr. Cheryl White, archeologe in dienst van de Universiteit, de taak heeft gekregen om professionele archeologen op te leiden en te helpen de archeologische dienst van het MINOV op te zetten. Dit zal geschieden in het kader van een nog op te zetten samenwerkingsverband tussen het Directoraat Cultuur en de Faculteit der Humaniora. Dr. White is deskundig op het gebied van historische archeologie en heeft zich gespecialiseerd in marronarcheologie in Suriname.

De studierichting geschiedenis heeft momenteel een bacheloropleiding geschiedenis die vanaf 1 oktober 2014 ook als deeltijdse opleiding zal worden aangeboden. Potentiële studenten met een baan en een VWO- of een daaraan gelijkgesteld diploma zullen de opleiding dan ook kunnen volgen.
Op het ogenblik is in voorbereiding een masteropleiding geschiedenis die naar verwachting per 1 oktober 2015 zal worden aangeboden en waarvoor ook gastdocenten uit het buitenland zullen worden ingeschakeld, o.a. de University of the West Indies (UWI) en uit Nederland.
De studierichting heeft ook het initiatief genomen het komende jaar twee grote conferenties te organiseren in verband met de herdenking van 125 jaar Javaanse immigratieen de herdenking van 40 jaar onafhankelijkheid van Suriname. Hiervoor zullen ook instanties buiten de Universiteit worden benaderd om mee te doen.

Maurits S. Hassankhan
10 juni 2014
  1. boek 11
  2. suriname 9
  3. jaar 7
  4. verzet 7
  5. geschiedenis 6