1. vorige
  2. volgende

Raymond Sapoen

PARAMARIBO - Raymond Sapoen, ondervoorzitter van Pertjajah Luhur (PL) en gekozen assembleelid gaat een zelfstandige fractie vormen in het nieuwe parlement. In plaats dat er een oplossing kwam voor de vertrouwenscrisis tussen hem en PL-voorzitter Paul Somohardjo gooide de partijleider meer olie op het vuur door denigrerende uitspraken over de ondervoorzitter te doen in de pers.  

Dat pikt Sapoen niet. Hij zegt in een verklaring dat "denigrerende en lafhartige wijze" waarop de partijvoorzitter gemeend heeft zijn persoonlijke integriteit aan te tasten "ongetwijfeld ook de integriteit van de partij heeft aangetast" wat door hem ten zeerste wordt betreurd. 

"Niettegenstaande het voorgaande zal ondergetekende zich blijven beijveren voor de noodzakelijke hervormingen binnen de partij en daar waar nodig een constructieve bijdrage leveren", zegt hij. "Ondergetekende wenst verder aan te tekenen dat hij in zijn hoedanigheid van gekozen volksvertegenwoordiger naar beste kennis en kunde zijn taak zal vervullen en zich in zijn politieke missie zal laten leiden door de principes van vrijheid, democratie, sociale rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid ten behoeve van de gehele Surinaamse gemeenschap", aldus de politicus.

Verder verklaart Sapoen dat "onder de gegeven omstandigheden die beheerst worden door een onoverbrugbare vertrouwenscrisis tussen hem en de partijvoorzitter, het onmogelijk zal zijn optimaal te functioneren binnen de PL cq. V7-fractie, hetgeen hem noodzaakt tot het opereren als een zelfstandige fractie in De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname".

Vorige week ontstond een vertrouwenscrisis tussen de twee PL-toppers nadat ze in eerste instantie overeenstemming hadden bereikt over het te volgen pad naar eventuele coalitiebesprekingen tussen PL en de NDP. Somohardjo hield zich niet aan de afspraak die ten overstaan van meerdere PL-toppers was gemaakt en kreeg de structuren van Pertjajah Luhur zover dat ze afstand namen van de verklaring die hij en Sapoen hadden opgesteld. In het weekeinde tekenden de gekozen kandidaten van de partij verklaringen en moties dat ze zich achter de standpunten van Somohardjo en het hoofdbestuur scharen. In de media verklaarde Somohardjo onlangs dat Sapoen door de NDP het vicepresidentschap en drie ministeries was beloofd indien hij de leiding van Pertjajah Luhur overneemt. Ook zou hij samen met ex-ambassaderaad Marsha Renfurm bezig zijn mensen in de partij te overhalen zich bij een coalitieregering van de NDP aan te sluiten.
  1. sapoen 5
  2. somohardjo 4
  3. partij 4
  4. pertjajah 3
  5. luhur 3