1. vorige
  2. volgende

Belasting gaarkeukens naschoolse opvang vraagteken

Er heerst onduidelijkheid in de samenleving of de verschillende gaarkeukens die betrokken zijn bij de naschoolse opvang, voldoen aan hun belastingverplichting. Vooral tegen de achtergrond dat er gesteld wordt dat er flinke ‘njangs’ worden gemaakt. Dagblad Suriname sprak over deze kwestie met een belastingdeskundige. Deze gaat ervan uit dat de verschillende gaarkeukens wel hun inkomstenaangifte doen bij de Dienst der Belastingen. Indien er sprake is van winst, pas dan moet er belasting betaald worden volgens de regelgeving. De keukenhouders ontvangen SRD 2 per geleverde portie. Per dag bereidt een keuken wel tot 1.500 porties.
Indien er niet wordt voldaan aan de belastingaangifte, dan stuurt de Dienst der Belastingen een dwangbevel naar de betrokken gaarkeukens. Wordt dit bevel genegeerd, dan loopt de eigenaar het gevaar op dat er beslag wordt gelegd op het roerend en onroerend goed. Middels de verkoop hiervan in het openbaar zal de belastingdienst er zorg voor dragen dat de opbrengsten aangewend worden tot de wettelijke verplichting voor het betalen van belasting. De nadruk wordt erop gelegd dat de financiële afhandeling van de overheid plaatsvindt middels de Centrale Betaaldienst. De belastingdienst zal op haar beurt een controlerende taak moeten uitoefenen door na te gaan of degene die belastbare activiteiten ontplooit, daadwerkelijk voldoet aan zijn belastingverplichting.

  1. gaarkeukens 3
  2. betrokken 2
  3. belastingverplichting 2
  4. dienst 2
  5. belastingen 2