Ahmadali: Toelatingsproces in DNA onstuitbaar

De jurist Bas Ahmadali Hoe mooi zou het niet zijn als je ‘s morgens opstaat en via de media het nieuws verneemt dat een vraagstuk, dat de hele samenleving bezighoudt, is opgelost. Wat op ons elke dag afkomt, zijn steeds meer vragen (drempels), waar men geen antwoord op heeft. De verkiezingen zijn al geweest, de uitslagen zijn bekend en verbindend verklaard, de fungerend voorzitter (het oudste lid in jaren) is ook al door de president benoemd. Dit stelt de jurist Bas Ahmadali, die enkele decennia betrokken is bij het verkiezingsproces aan Starnieuws. Het constitutioneel toelatingsproces van gekozen volksvertegenwoordigers moet onverkort voortgang vinden, want dit is onstuitbaar!

De volgende stap die volgens Ahmadali gedaan moet worden is dat de fungerend voorzitter uitvoering geeft aan de grondwettelijke opdracht een DNA-vergadering te beleggen, en volgens de regels van de wet zorg draagt voor de toelating van de gekozen leden, na onderzoek van de geloofsbrieven door de daarvoor ingestelde commissies. Dit proces moet zonder meer gevolgd worden zonder in deze fase rekening te houden met de opgeworpen juridische vraagstukken van welke vorm, aard en strekking ook, dan wel het grondwettelijke (constitutioneel) toelatingsproces te doen afhangen van ‘onzekere’ externe factoren als uitspraken van ‘derden’ of van rechterlijke uitspraken (uitzichtloos).

DNA is de hoogste autoriteit om over geschillen over de toelating en verkiezingen te beslissen. Artikel 66 van de Grondwet is duidelijk op het punt van het nemen van beslissingen betreffende geschillen over de toelating en verkiezing: “Uiterlijk binnen dertig dagen nadat de leden van De Nationale Assemblee zijn gekozen, komt dit orgaan in vergadering bijeen onder voorzitterschap van het oudste lid in jaren, en bij verhindering of ontstentenis door telkens het op één na oudste lid. In deze vergadering onderzoekt De Nationale Assemblee de geloofsbrieven van haar nieuwe leden en beslist over de geschillen, welke aangaande die geloofsbrieven of de verkiezing zelf opkomen, een en ander volgens regelen door de wet te stellen.

De fungerend DNA-voorzitter dient onverkort de voorgeschreven vergadering te beleggen, zoals het altijd is gegaan na gehouden algemene verkiezingen, de procedure van onderzoek van de geloofsbrieven door de daartoe ingestelde commissies inzetten, de leden van wie de geloofsbrieven in orde zijn 'toelaten', de leden van wie de geloofsbrieven niet in orde zijn, dan wel er geschillen over bestaan, staande de vergadering behandelen en een besluit nemen, dan wel het nemen van een beslissing over die geschillen overlaten aan DNA. Vervolgens gaat de voorzitter door met zijn grondwettelijke taak om de toelating van de leden te formaliseren, over te gaan tot de verkiezing van de voorzitter en de vicevoorzitter van DNA. Terstond wordt de hamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter. Hiermee heeft de fungerend DNA-voorzitter zijn grondwettelijke taak vervuld en is zijn aandeel daarmee beëindigd.

De nieuwe voorzitter schrijft de eerstvolgende vergadering uit en plaatst –als er nog geschillen te beslechten zijn - het desbetreffend vraagstuk op de agenda om daarover een besluit te nemen, stelt Ahmadali. Hij merkt op dat het meer is voorgekomen dat niet alle 51 leden op de eerste vergadering worden toegelaten. Dat was het geval met Ronald Venetiaan die vijf jaar geleden gekozen was als volksvertegenwoordiger maar ook president was. Hij is later toegelaten als lid.
  1. voorzitter 8
  2. vergadering 7
  3. leden 7
  4. dna 6
  5. geloofsbrieven 6