1. vorige
  2. volgende

DOE trekt aan de bel over vermeende illegale donorhandel

Via de media heeft DOE vernomen dat een persoon “levende en kadaverorganen” aanbiedt die door “gecertificeerde chirurgen in gerenommeerde gezondheidsinstellingen” in het buitenland getransplanteerd zouden worden. Deze mededeling heeft DOE ernstig verontrust en constateert zij het volgende.
In art. 334 lid 1 en 2 van het nieuwe wetboek van strafrecht dat nu in De Nationale Assemblee voor behandeling wordt voorbereid, wordt concreet op deze kwestie ingegaan. Het accent ligt daarbij op straffen (max. 9 jaren en/of geldboete van SRD 100.000) van degenen die zich schuldig maken aan daden met het oogmerk van uitbuiting of de verwijdering van organen van een andere persoon door dwang, geweld of andere feitelijkheid. Internationaal wordt deze handel in organen al decennia veroordeeld (Conventie voor de Rechten van de Mens).
Ondanks een wereldwijd verbod viert de illegale handel hoogtij.
Er is nog geen regulering (ziektekostenverzekering, donor-codicil) van donortransplantatie binnen de gezondheidssector in Suriname. Dit kan in het meest negatieve scenario resulteren in het (grotendeels) zelf moeten bekostigen van organen en operatie door de ontvanger of patiënt. In landen met jarenlange ervaring leert de praktijk dat deze kosten soms onbetaalbaar hoog zijn. Een voedingsbodem dus voor illegale handel.

Bovenstaande zou tot gevolg kunnen hebben, dat ons land een suikertuintje of zelfs een wild west kan gaan worden voor de minder goed bedoelende ‘medici’ en ‘ondernemers’ als het gaat om verkrijgbaar hebben- of stellen van organen voor transplantatie.
Terecht kan men misschien stellen dat er in ons land nog niet op zodanig niveau sprake is van orgaantransplantatie en het als een lachertje afdoen. Maar Suriname blijft niet achter, wij zijn onderdeel van een globaliserende wereld. Feit is dat er door een groeiend aantal personen met nierfalen bijvoorbeeld, steeds meer nierdialyse klinieken in ons land worden opgezet. De ontwikkeling in andere landen leert dat een volgende stap zeker de groei in vraag naar transplantatie zal zijn. Overigens is deze kwestie van transplantatie reeds aan de orde geweest in De Nationale Assemblee. Daarbij werd door enkele leden een beroep gedaan op de regering om mogelijkheden daartoe te onderzoeken en eventueel te implementeren.
DOE acht het van belang, dat onze regeerders en met name de betreffende ministeries, Justitie en Volksgezondheid, met dit voorschrijdend inzicht zich nu reeds over deze zeer ernstige kwestie buigen. Landen die reeds met deze problematiek te maken hebben, buigen zich al jaren over de kwestie om tot oplossingen te komen. Wij staan nog aan het begin en kunnen ons goed voorbereiden met de kennis die door anderen is opgedaan en aangepast aan onze eigen situatie. ‘Voorkomen is beter dan genezen.’ Oplossingen worden gezocht in wetgeving – en regulering ten aanzien van donortransplantatie en (illegale) commerciële handel in organen.
Onderzoek Justitie
Inzake de aangehaalde advertentie verzoeken wij de minister van Justitie een onderzoek door het Openbaar Ministerie in te laten stellen om de bron van deze advertentie, verschenen in een dagblad, te achterhalen, op grond van verdenking van illegale orgaan handel. De samenleving moet namelijk alert zijn voor allerlei ronselpraktijken en andere negatieve toestanden die gepaard gaan met deze ontwikkelingen.
DOE verzet zich tegen deze negatieve activiteiten omdat wij medemenselijkheid hoog in het vaandel voeren. Wij moeten ervoor waken dat zaken uit de hand lopen. De menselijke waardigheid mag nimmer teniet gedaan worden door geldzucht.

Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid

  1. organen 5
  2. handel 5
  3. kwestie 4
  4. illegale 4
  5. negatieve 3