1. vorige
  2. volgende

VES: Overheid heeft tijdbom gecreëerd met haar gedrag

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) stelt dat er geen sprake is van een wereldrecessie zoals in het vooruitzicht gesteld door president Desi Bouterse. Er doen zich op het internationaal front zaken voor die nadelig zullen zijn voor de Surinaamse economie. De VES antwoordt op vragen van Starnieuws dat vaak gewezen is op het gevaar van toenemende tekorten van de overheid. Waddy Sowma, voorzitter van de VES, heeft vanaf 2013 steeds tijdens de nieuwjaarsrede van de organisatie gewezen op het gevaar. De overheid moet de uitgaven verminderen en inkomsten verhogen. "De overheid heeft met haar gedrag een tijdbom gecreëerd", meent de VES, die overigens niet geraadpleegd wordt door het presidentiële team. ​VES geeft aan wat er zich afspeelt in de wereldeconomie en wat de eventuele verwachtingen zijn: 1. Verminderde groei:- China: van 10% naar 7%, dus minder vraag naar grondstoffen met name goud.- Andere BRICS-landen kampen ook met problemen2. Verdere toename aanbod olie door mogelijke toetreding Iran tot de wereldmarkt. 3. Minimale groei in Eurozone en met name het Griekse probleem4. USA groeit sterk en de aangekondigde rentestijging: hogere rentelasten, drukkende werking op de goudprijs door minder vraag naar goud daar dollar interessant wordt als belegging. "Deze vooruitzichten/economische factoren verergeren de situatie waarin wij zijn beland door een overheid die de afgelopen jaren, ondanks vele waarschuwingen onder andere van de VES door is gegaan met een beleid dat toenemende tekorten in de overheidsfinanciën heeft veroorzaakt. De tekorten in 2013 en 2014 zijn jaarlijks in de orde van grootte van SRD 1 miljard en voor 2015 kijken we aan tegen een verwacht tekort van SRD 1,2 -1,4 miljard, met andere woorden, op maandbasis een tekort van SRD 100 miljoen", schetst de VES het financieel plaatje. Gevolg Deze tekorten veroorzaken: - Toenemend beroep van de overheid op de geldmarkt met name kredietverlening door de commerciële banken. Hierdoor ontstaat volgens de VES het zogenaamde 'crowding-out effect', een verkrapping van de markt voor kredietverlening aan de particuliere sector en een verdere rentestijging, die kostenverhogend werkt.- Doordat tegen elke prijs het beeld geschapen moest worden dat het (verspillend) overheidsbeleid juist was, is met jarenlange continue interventies de wisselkoers verdedigd."Helaas heeft dit monetaire beleid, waartegen ook eerder was gewaarschuwd niet het verwachte effect bereikt. De internationale reserves zijn sterk gedaald na een piek te hebben bereikt van US$ 1 miljard. De juiste cijfers zijn niet bekend, maar geschat mag worden dat exclusief de verschillende valuta swaps met China en de lokale commerciële banken de internationale reserves zijn gedaald naar een onaanvaardbaar en zeer risicovol pijl van rond de US$ 200 miljoen. Dit is ten opzichte van 2012 een daling van 80%", meent de VES."De koers wijkt nog steeds af, wel is waar slechts met een paar procenten, maar is volgens de VES slechts het gevolg van de sterk afgenomen economische activiteit door de enorme betalingsachterstanden van de overheid aan haar verschillende leveranciers." Maatregelen De overheid moet volgens de VES op zeer korte termijn de uitgaven sterk verlagen. Voorgesteld wordt de volgende uitgaven verlagende maatregelen: - stopzetten van onnodige kapitaaluitgaven (projecten)- stopzetten niet noodzakelijke materiële uitgaven- verlagen van de subsidieDe inkomsten verhogende maatregelen die genomen dienen te worden zijn volgens de VES: - Zo snel als mogelijk invoering BTW- Government-take verhogen: vaststellen minimumprijs benzine- Overige niet-belasting ontvangsten verhogen. Op middellange en lange termijn dienen we de overheidsfinanciën verder te saneren en is public sector reform dringend noodzakelijk. U kunt een samenvatting van de jaarredes hier downloaden. Samenvatting_nieuwjaarsrede_VES_vanaf_2013_.pdf    
  1. ves 11
  2. overheid 7
  3. tekorten 4
  4. uitgaven 4
  5. sterk 4