Noodzakelijke randvoorwaarden voor duurzame uitvoering en verbetering

Het Financieel Economische Platform geeft in haar adviesrapport aan de president te kennen dat bij de invoering van de voorgestelde maatregelen eerst de randvoorwaarden in orde gemaakt moeten worden. Als eerste denkt het FEP aan subjectsubsidie.

Safety net: subjectsubsidie
De subsidie beperkende maatregelen en inkomstenverhogende maatregelen zullen directe en indirecte invloed hebben op alle consumenten. Het FEP doet de aanbeveling om de laagste inkomensgroepen, waar dit mogelijk is, te ontzien middels het verstrekken van subjectsubsidies om de inkomstenderving op te vangen door de introductie van een sociaal vangnet. ‘De subjectsubsidies moeten bij voorkeur niet via de relevante bedrijven lopen, omdat het verstrekken van subsidies niet tot hun kerntaken behoort’, stelt het rapport. Dit betekent dat een instantie of ministerie deze taak toebedeeld zal krijgen en dat daarvoor een bureau opgezet en bemand moet worden en er administratieve kosten gemaakt moeten worden.

Duurzaam ontwikkelen van de particuliere sector
De particuliere sector dient duurzaam te worden ondersteund door het beschikbaar stellen van uiteenlopende faciliteiten ter verhoging van de productie en export. Men name ondernemingen in de groeisectoren moeten merkbaar worden ondersteund. Ten behoeve van de micro- en kleine ondernemingen kan in dit kader onder meer worden gedacht aan directe persoonlijke professionele begeleiding, assistentie bij financieringsaanvragen, versteviging van de kennisbasis en coöperatieve opzet van productieprocessen ter ondersteuning van de waardeketen.

Verhoging van de productiviteit en concurrentievermogen
Economische groei is niet mogelijk zonder versterking van het nationaal concurrentievermogen, waaronder verbetering van het investerings- en ondernemingsklimaat. Groei van de Surinaamse economie hangt in belangrijke mate af van ons vermogen om op efficiënte wijze arbeid, kapitaal, werkmethoden en innovatie te maximaliseren om een hogere productiviteit te bereiken. Het is echter belangrijk om naast de acute maatregelen ook de maatregelen voor duurzame groei ter hand te nemen. ‘De realiteit is dat Suriname de laagste Total Factor Productivity (-0.9) heeft van de hele LAC-regio. Zowel de productiviteit van bedrijven als de arbeidsproductiviteit zijn groot en negatief’, is de harde conclusie in het adviesrapport.

  1. maatregelen 5
  2. productiviteit 3
  3. groei 3
  4. economische 2
  5. adviesrapport 2