1. vorige
  2. volgende

NDP moet NDP-programma uitvoeren

De fractieleider van de NDP heeft zich in heel duidelijke en simpele woorden, maar toch wezenlijk en diepgaand uitgedrukt toen hij na de verkiezing van zijn president in DNA het woord voerde. De NDP was op grootste wijze, groter dan ooit, opgestaan in het democratische tijdperk. Er was een kiem geplant op 25 februari 1980, maar nu pas kon een mooie bloem ontluiken. De NDP kon nu alleen regeren en dwarsliggers en chanteurs hadden geen kans van slagen. De fractieleider is niet de eerste de beste persoon. Hij verwoordt bij uitstek het partijstandpunt. We stelden eerder dat de NDP bang is om alleen te regeren nu, de achterban heeft dat niet helemaal door, omdat ze niet weet wat voor repercussies het regeren met zich meebrengt. Maar het is duidelijk dat de NDP geen aanleiding heeft om gemengde programma’s uit te voeren. Het is een kwestie van durf en aanvaarden van aansprakelijkheid. We gaan dus voor nog 5, maar wat houdt dat in? Onderstaand ter herinnering, een kleine greep uit de concrete beloften van de NDP voor de komende regeerperiode. Bij het reguleren zal de overheid als opdrachtgever voor het uitvoeren van werken en het aankopen van goederen zoveel als mogelijk werken met digitaal transparante methodes. De NDP wil exacte vakken aantrekkelijk maken om de huidige disbalans tussen Alpha en Beta studenten in balans te brengen. Er is namelijk een overschot aan A-studenten en op de Adek bij maatschappijwetenschappen, ten nadele van de Technologische Wetenschappen. De NDP wil bijzondere aandacht besteden aan dropouts in het algemeen, en het alarmerend aantal mannelijke dropouts. De regering erkent barrières die goed opgeleide vrouwen hinderen in hun carrière en wil deze wegnemen, onder andere door de zorg voor kinderen kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en garanties in te bouwen dat de zorg voor de jonge zuigeling door de moeder kan worden gegeven zonder dat zij haar inkomen of promotiekansen verliest. Ten aanzien van energie zei de NDP dat een tariefstructuur zal worden gehanteerd die produktief ondernemen en exporteren stimuleert en de beschikbaarheid van energie voor het ondernemen in alle delen van het land vergroot. De NDP stelde in haar programma dat ook de corruptie binnen acceptabele proporties beheerst dient te worden. ‘Corruptie is nooit goed te praten, echter moeten we ons geen illusies maken dat we corruptie volledig kunnen uitbannen’, zegt de NDP. Er zal gericht beleid moeten worden gemaakt ter garantie van de nationale veiligheid en ter bescherming van onze economie. Er zou een anti-corruptiewet volledig zijn voorbereid en NDP verwacht dat deze binnen afzienbare tijd ter behandeling op de agenda van DNA zal worden geplaatst. De wet zal slechts als sluitstuk dienen van een aantal maatregelen van preventieve aard. De NDP heeft het in haar programma ook over zware sancties op corruptie. De NDP erkent dat er corruptiegevoelige sectoren zijn zoals de
douane en de belastinginners. De NDP wil bijzondere aandacht besteden aan deze sectoren. De NDP wil adequate salariëring koppelen aan goede secundaire voorzieningen die volgens de partij garanties kan bieden tegen corruptie in die sfeer. Voorts wil de regeringspartij herziening van de bestaande comptabiliteitsregels zodat corruptie bij overheidsaanbestedingen tot een absoluut minimum kan worden beperkt. In dit kader denkt de NDP aan het reguleren van de aanschaf van goederen en diensten voor de overheid. Hiertoe wil de NDP een nationale “Procurement Board” instellen die conform transparante regelgeving en digitale technologie de toewijzing zo onpersoonlijk mogelijk maken. De NDP wil de Inheemse volkeren duurzaam betrekken bij de bescherming van onze biodiversiteit. Voorts heeft de partij aan de kiezers beloofd het uitbannen van het kwikgebruik bij de goudwinning middels gerichte begeleiding van kleine goudondernemers. Beloofd is verder het uitbreiden en verbeteren van de nodige infrastructuur ter ondersteuning van de economische ontwikkeling. Onder andere moet worden gedacht aan de bouw van de bruggen over de grensrivieren, de snelweg naar de luchthaven, de bouw van een zeewering achter de parwabossen waarop een tweede oost-west verbinding zal worden geprojecteerd, de bouw van een (spoor)wegverbinding met Brazilië en de bouw van zeehavens. De NDP wil de nationale productie verspreiden over het gehele land. Hiertoe zullen planmatig speciale zones voor de agro, bosbouw, mijnbouw en industrie worden ingesteld. De NDP beloofde verder om de parastatale ondernemingen en staatsbedrijven volledig te depolitiseren. Wat het onderwijs betreft is beloofd de klassendeler van 20 als norm te behalen. De invoering van Engels als tweede taal naast het Nederlands vanaf de lagere school zal eindelijk gestalte krijgen. De Suriname National Trainings Authority zal verder worden ingevuld. De NDP erkent de ‘ongecontroleerde milieuvervuiling door in het binnenland opererende goudbedrijven (legaal en illegaal) vanwege hun kwikgebruik. Dit zal gecorrigeerd moeten worden. Hun activiteiten zullen onder toezicht van de staat gebracht worden vindt de NDP. Verder noemen wij zwangerschapsuitkeringen voor losse arbeiders, een werkloosheidsverzekering (tijdelijk opvangsysteem) en ‘een nationaal handvest voor gehandicapten’. Zo aanstonds wordt het kabinet bekend en zal een voorschot worden gegeven op het te voeren beleid. Het gaat niet alleen om heffingen, de NDP heeft een aantal beleidsmatregelen beloofd. Daar moet ze aan toekomen en de beloften serieus nemen.
  1. ndp 24
  2. corruptie 6
  3. beloofd 4
  4. bouw 4
  5. regeren 3