1. vorige
  2. volgende

Van Coblijn zegt NPS met redenen omkleed, vaarwel

John van Coblijn John van Coblijn, afdelingsvoorzitter Paramaribo van de Nationale Partij Suriname (NPS), heeft zondag het lidmaatschap van de politieke organisatie opgezegd. Hij schrijft voorzitter Gregory Rusland dat de sociaaldemocratische principes van de NPS op een zijspoor zijn gezet. Van Coblijn zal op korte termijn bekendmaken wat hij zal doen. Hij zegt aan Starnieuws dat hij politiek actief zal blijven. Het volk krijgt een alternatief aangeboden.

Van Coblijn geeft aan om welke principes het gaat, die door het bestuur onder leiding van Rusland overboord zouden zijn gegooid. Het gaat om:
• De bezorgdheid en verbondenheid met betrekking tot de sociaal zwakkeren;
• Het organiseren en inspireren van de sociaal zwakkeren;
• Het luisteren naar de opinies van de leden;
• Het debat binnen de partij;
• De interne partij democratie;
• Het verheffen van de leden van de partij;
• Het aansturen van het vertrouwen en respect tussen de leden onderling;
• De communicatie binnen de partij;
• Ownership van de leden van de partij, dat gerelateerd is aan een lidmaatschapskaart.

De brief inhoudelijk
"Ik herinner u eraan dat de NPS een partij is die opkomt voor de sociaal zwakkeren, de middenklasse en de nationale ondernemers. De afdeling Paramaribo heeft altijd in deze richting gewerkt. Dit blijkt onder meer uit de talrijke documenten die wij in de loop van de tijd naar u toe hebben gestuurd, waarop wij tot en met de dag van vandaag nooit een reactie van u hebben ontvangen. Voor de goede orde wijs ik u er uitdrukkelijk op dat de NPS geen elitaire partij is, noch een partij die wordt bestuurd door personen die hun persoonlijke belangen in de zin van overheidsorders, concessies en dergelijke wensen te behartigen.
Zelf heb ik rond juli 2014 een poging gedaan om de NPS-principes, die onder uw voorzitterschap schijnen te zijn verlaten, te laten doorkomen in een gedragscode voor de partij en voor de Surinaamse politiek. Helaas hebt u persoonlijk alle pogingen ondernomen om dit initiatief te torpederen, in plaats van deze politieke idealen weer in het spotlicht bij de samenleving te plaatsen.
Integendeel bent u samen met gelijkgerichte belanghebbenden bezig geweest een verkeerd beeld te schetsen van wat afdeling Paramaribo als policy heeft. En dit is het opkomen voor de belangen van de achtergestelden in het centrum en de wijken van Paramaribo en andere delen van Suriname.

Wat bij mij niet in goede aarde is gevallen, is het frustreren van vele pogingen/activiteiten vanaf 2012 die in het belang waren en zijn van de sociaal zwakkeren. Ook alle mogelijke pogingen om de afdeling Paramaribo en specifiek mijn persoon tegen te werken valt hieronder.
In uw drang om in het machtscentrum te komen heeft u het resultaat van een wetenschappelijk onderzoek van het Instituut IDOS genegeerd, met alle consequenties van dien voor de sociaal zwakkeren in de samenleving en voor de partij. Ook uit het veldonderzoek van de afdeling Paramaribo is vaker aan u gerapporteerd, dat de achterban niets meer wilde weten van de NPS indien de samenwerking met een bepaalde politieke partij zou worden doorgedrukt. U hebt niet geluisterd en niet geschroomd om met verouderde statistieken aan te tonen dat de verkiezingen reeds waren gewonnen. Terwijl ik vanuit het veldwerk en vanuit het contact met de kernen u steeds op de hoogte wenste te brengen, werd het spreken mij bijna onmogelijk gemaakt op structurenvergaderingen.
In de afgelopen jaren heeft u steeds gestreefd om de belangen van een groep mensen, die uitzijn op het verwerven van overheidsorders en concessies, te behartigen. Ik heb het tegendeel nagestreefd en mijn streven was het behartigen van de volksbelangen en de sociaal democratische partijbelangen.

U hebt in het streven om de voornoemde belangen te behartigen in de afgelopen periode steeds pogingen gedaan om mij het functioneren onmogelijk te maken. Ik volsta hier om een aantal duidelijke voorbeelden in die richting te vermelden:
1. De toegang tot het NPS programma op de radio werd in de laatste twee weken aan de voorzitter van de afdeling Paramaribo verboden.
2. De fondsen naar de afdeling Paramaribo waren de afgelopen drie jaar slechts plus minus SRD 16.000.
3. Door de zogenaamde structuurvergaderingen bij elkaar te roepen heeft het hoofdbestuur en met name de voorzitter het gezag van de afdeling Paramaribo proberen te ondermijnen.
4. Bij de organisatie en bij de uitvoering van de verjaardagen van de partij is de afdeling Paramaribo de afgelopen drie jaar niet of nauwelijks betrokken geweest, terwijl de afdeling geld noch moeite heeft bespaard om de meetings een succes te doen zijn.
5. Op een bepaald moment in 2013 heeft u geweigerd twee onderafdelingen in Tammenga te installeren.
6. U en uw loyalisten waren de mening toegedaan dat u niet aan het veldwerk moest deelnemen. Dit is ook gebleken uit uw afwezigheid in het veld. Dit heeft ook geleid dat u pas vijf weken voor de verkiezingen in het veld aanwezig was.
7. Uw betrokkenheid en de toegankelijkheid bij de veldwerkzaamheden van de afdeling Paramaribo is beperkt gebleven. Ondanks het feit dat u in Grundyari aanwezig was, blijkt dat u maar een paar keer op het kantoor van de afdeling Paramaribo op bezoek bent geweest.
8. De NPS is ongetwijfeld diverse malen voor activiteiten in Paramaribo uitgenodigd, maar het was opvallend dat het bestuur van de afdeling Paramaribo slechts uitzonderlijk een uitnodiging kreeg.
9. De afdeling Paramaribo is nooit betrokken geweest bij het vormen van een campagneteam in verband met de laatst gehouden verkiezingen. Er zijn besluiten genomen bij de verkiezingscampagne van 2015 waarbij Paramaribo niet bij betrokken is geweest om de koers te bepalen. Ter verdere informatie weet u dat het campagneteam van Paramaribo alle documenten voor het aangaan van de verkiezingsstrijd ready had, maar ondanks allerlei afspraken om tot een samenwerking te komen het nooit tot een samenwerking is gekomen.
10. Motorvoertuigen hadden voor het veldwerk in de verkiezingscampagne beschikbaar moeten worden gesteld, maar deze zijn in die periode beschikbaar gesteld aan uw loyalisten.
11. De laatste vier weken voor de verkiezingen heeft het bestuur van de afdeling Paramaribo niet over voldoende propaganda materiaal kunnen beschikken. Ook de laatste twee dagen werd er niets meer aan de voorzitter van Paramaribo beschikbaar gesteld.
12. Drie maanden na de verkiezingen gaat u ook na de verkiezingsnederlaag op de oude voet door, door loyalisten van u te sturen naar onderafdelingen zonden het bestuur van de afdeling Paramaribo daarvan op de hoogte te stellen.

De oeroude tactiek van verdeel- en heers past niet in deze tijd. Ter zake de door u toegepaste tactiek wil ik nog de volgende zaken memoreren:
• U vertelt aan derden dat er in Grundyari is ingebroken en dat het ‘de mannen’ van Coby zijn die hebben ingebroken en dat u over de beelden beschikt. Vele van de jongens uit de wijken beschouwen dit niet als een compliment, maar zien het meer als het opdelen van de mensen binnen de partij;
• In een structurenmeeting heeft u ook gesteld dat het mensen van Coby waren die zijn gestuurd door Coby om NPS’ers in La Tour af te takelen;
• U hebt in de media en op een structurenvergadering verkondigd dat ik de reden ben waarom de NPS de verkiezingen heeft verloren, wat uiteraard nergens op slaat. Bovendien is er nog steeds niet een evaluatie over de verkiezingsuitslag, waarin ik en anderen u van repliek zouden kunnen dienen;
• U hebt in een structurenvergadering toegestaan dat een van uw loyalisten prominente NPS’ers 'dagoe' heeft genoemd. Slechts op mijn aandringen heeft u in die vergadering een correctie gepleegd;
• U hebt zonder het bestuur van Paramaribo te raadplegen mensen uit dit bestuur benadert en ze ingezet voor activiteiten van het hoofdbestuur.
13.Het propagandamateriaal is nooit besproken met de afdeling Paramaribo en andere afdelingen en was bovendien alles behalve modern en inspirerend. Bovendien is er volledig afgeweken van de traditionele NPS-kleuren.
14. De door u zonder behoorlijk overleg ingezette coördinatoren waren vreemdelingen voor velen van de onderafdelingen, met alle gevolgen van dien.
15. Uw externe communicatiebeleid heeft heel slecht gewerkt. Op hoogtijdagen moest Paramaribo toezien dat allerlei partijen en personen tenminste een verklaring in de lokale media hadden. NPS was bijna altijd afwezig. En wanneer Paramaribo deze leemte invulde dan was leiden in last.
Dit is slechts een limitatieve opsomming van zaken die door het door u gevoerde beleid hebben gemaakt dat ik na diep nadenken en veel overleg met velen uit de samenleving het besluit heb genomen om mijn lidmaatschap van de Nationale Partij Suriname (NPS) per heden (16 augustus) op te zeggen."
  1. paramaribo 24
  2. afdeling 16
  3. partij 15
  4. nps 12
  5. bestuur 6