1. vorige
  2. volgende

Onderofficieren politie verliezen kort geding

Rechter Alida Johanns heeft een groep van 135 onderofficieren die een kort geding aanhangig had gemaakt tegen het ministerie van Justitie en Politie in het ongelijk gesteld. De onderofficieren waren het niet mee eens dat een collega van hen niet werd toegelaten tot de inspecteurs-opleiding.

Besloten werd om de zaak voor te leggen aan de rechter. De onderofficier voldeed volgens het ministerie niet aan de gestelde toelatingseisen om deel te nemen aan de inspecteurs-opleiding die nu gaande is.

Het ministerie voerde diverse redenen aan waarom de politieambtenaar niet toegelaten kon worden tot de opleiding. Het gaat om algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name het gelijkheidsbeginsel, het verbod op willekeur, het beginsel van behoorlijke belangenafweging, het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het beginsel van zuiverheid van oogmerk.
  1. ministerie 3
  2. opleiding 3
  3. rechter 2
  4. onderofficieren 2
  5. toegelaten 2