Desire Hooghart: ‘Dc Kasto gaf in feite illegaal vergunningen uit’

Onlangs verscheen een bekendmaking vanuit het ministerie van Justitie en Politie in de krant (DBS 23/5/14) waaruit blijkt dat burgers voor het aanvragen voor een vergunning tot het houden van geldloterijen op grond van de Loterijwet, uitsluitend toestemming nodig hebben van de president van de Republiek Suriname, door tussenkomst van de minister van Justitie en Politie. Desire Hooghart, directeur van de Nationale Loterij Suriname(NLS), zegt aan DBS dat hij al die tijd al gewezen heeft op het feit dat de dc van Paramaribo Noord-Oost, Mohamed Kasto, de bevoegdheid tot het uitgeven van vergunningen voor geldloterijen miste. ‘De wet was allang van kracht, maar er was gewoon sprake van een gedoogbeleid.’ In feite waren de verleende vergunningen volgens Hooghart illegaal op grond van het Staatsbesluit van januari 2004. ‘Voorts waren er meerdere afspraken waaraan Kasto zich niet wilde houden, zoals het aanwezig moeten zijn van een vertegenwoordiger van de NLS tijdens de trekking van de loterij en het medetekenen van de processen-verbaal zoals vermeld in de resolutie van 25 maart 1997. Ook is het zo dat er geen vergunningen verleend mogen worden alvorens er advies is uitgebracht door de Nationale Loterij Suriname en voordat de directeur van de NLS toestemming heeft gegeven met betrekking tot de locatie alwaar de trekking zal plaatsvinden, indien de locatie niet ten kantore van de NLS is zoals de wet vereist.’ De NLS geeft ook toestemming ten aanzien van de wijze van trekking. ‘Maar de dc verleende zonder deze wettelijke procedures te volgen, toch vergunningen’, zegt Hooghart. ‘De NLS werd ronduit door de dc gepasseerd.’ Volgens Hooghart ligt een brief van Justitie en Politie klaar voor dc Kasto.
Nu het duidelijk is dat de dc geen vergunningen meer mag uitgeven voor geldloterijen, rijst de vraag of alle in het verleden verleende vergunningen dan onwetmatig zijn en of er hieraan gevolgen verbonden zullen worden. Het staatsbesluit waarin de bevoegdheid voor de dc tot het verlenen van vergunningen omschreven is, dateert uit 2004. In de afgelopen 10 jaren zijn er heel veel vergunningen uitgegeven. In het staatsbesluit is overigens duidelijk aangegeven dat slechts indien de prijzen voor de loterij niet in geld of uit geldwaardig papier bestaan, de vergunning mag worden verleend door de dc. Dit komt erop neer dat de dc alleen vergunning mag verlenen voor goederenloterijen. Dit geldt overigens niet alleen voor dc Kasto, maar ook voor de dc’s uit de overige districten.

  1. vergunningen 8
  2. nls 5
  3. hooghart 4
  4. loterij 4
  5. kasto 4