Verdediging Dino niet te spreken over werkwijze VS

De verdediging van Dino Bouterse is vrijdagavond uitgebreid ingegaan op de tenlastelegging door de openbare aanklager van de Verenigde Staten. Het weerwoord is schriftelijk ingediend bij de United States District Court, Southern District of New York. Aangevoerd is dat het gaat om ernstige schending van de soevereiniteit van Suriname, misleiding van de Panamese regering en onrechtmatig verkregen bewijzen. Het verdedigingsteam bestaat uit Jose M. Arrufat-Gracia, Richard Rosenberg, Michael Hueston en Florian Miedel.

In het schriftelijke weerwoord tegen de aanklachten van de openbare aanklager, die op 20 augustus 2013 zijn gedaan en later op 7 november zijn verzwaard, brengt het verdedigingsteam o.a.de volgende punten in verweer:
1.Schending van de 'doctrine of specialty': aanklachten die buiten de scope van
uitlevering vallen, kunnen niet meegenomen worden in de aanklacht.
2.Buitensporig gedrag van de Amerikaanse overheid bij de opsporing waardoor de soevereiniteit van twee staten geschonden is, te weten Suriname en Panama
3.Verklaringen die onrechtmatig zijn verkregen uit het verhoor, zijn niet toelaatbaar als bewijs.
4.Overlegging van bewijsmateriaal ten voordele van de aangeklaagde, is niet
afdoende.
Op basis van deze argumenten eist het verdedigingsteam dat de latere
tenlastelegging van aan terrorisme gerelateerde activiteiten wordt afgewezen.

Toelichting
De toelichting op de belangrijkste punten uit het verweer.
Punt 1
Op grond van schending van de 'doctrine of specialty' eist de verdediging dat de
tenlastelegging van aan terrorisme gerelateerde activiteiten wordt afgewezen.
-Ten tijde van het verzoek tot uitlevering was de verdachte buiten het
grondgebied van de USA.
-Panama is tot arrestatie en uitlevering overgegaan op basis van misleidende
informatie, verschaft door de verantwoordelijke autoriteiten van de USA.
-De 'Superseding Indictment includinga new Count One' beschuldigt
aangeklaagde van ondersteuning van een internationaleterroristische
organisatie, welke tenlastelegging echter pas op 7 november 2013 werd
gedaan, waardoor deze buiten de scope van de arrestatie en uitlevering van 29
augustus 2013 valt.
-De 'doctrine of specialty', die bekend is binnen het recht, stelt dat verdachten
die uitgeleverd worden, alleen vervolgd en gestraft mogen worden voor
overtredingenwaarvoor uitlevering is aangevraagd en ingewilligd.
-Gezien de omstandigheden en condities van uitlevering, is de enige aanklacht
die gebruikt mag worden, deelname aan internationale drugshandel. Het gerechtshof heeft op grond van de 'doctrine of specialty' geen jurisdictie om
Dino Bouterse gerechtelijk te vervolgen voor de later toegevoegde aanklacht
van ondersteuning van terrorisme.

Punt 2
Gedrag van de overheid kan dusdanig buitensporig zijn dat het een schending van
'due process rights' vormt.
−Buitensporig gedrag van de overheid inhoudende, onder meer, ontoelaatbare
uitlokking met financiële middelen en valse verklaringen afgelegd tegenover een
andere soevereine staat - Panama - welke in het nadeel zijn van de aanspraak van
de verdachte opeen richtige rechtsgang ('due process rights'). Het gaat om het aanbod van US$2 miljoen voor het leveren van een paspoort.
−De totaliteit van het buitensporig overheidsgedrag, naast het aanbod van de US$2miljoen heeft de aanspraak van Dino Bouterse opeen richtige rechtsgang ('Due Process') geschonden. Zonder enig bewijs dat Bouterse op een eerder tijdstip betrokken was in de misdrijven zoals aangeklaagd, is het onderzoek dat geleid heeft tot zijn arrestatie begonnen in december 2011 in Aruba en betrof het witwassen van geld en drugshandel. Pas aan het einde van 2012 richtte het onderzoek zich op Suriname met een focus op Dino Bouterse. De eerste ontmoeting tussen Dino Bouters en twee van de confidentiële informanten vond pas plaats op 31 januari 2013. Bovendien leveren de overgelegde stukken geen rechtvaardiging voor deze verandering van koers in het onderzoek.

Schendingen
−Verscheidene zware schendingen van Surinaams recht door Amerikaanse
informanten komen, tezamen met het buitensporig overheidsgedrag, in
aanmerking voor afwijzing van deze aanklacht, o.a.:
Het bewerkstelligen om Suriname binnen te komen met een vals paspoort; de
grensbewaking te vermijden; in het bezit zijn van een vals Surinaams paspoort;
het uitvoeren van operaties namens een buitenlandse mogendheid op Surinaams
grondgebied zonder medeweten of toestemming van de regering van Suriname;
het opnemen van privé gesprekken zonder toestemming van de andere deelnemers of een rechterlijk bevel; het invoeren zonder aangifte van een bedrag aan US dollars dat groter is dan het bij wet toegestane; verzuim om aan de Surinaamse overheid toestemming te vragen de operatie uit te voeren teneinde het gebruik van betaalde informanten en van valse paspoorten te vermijden en grensbewaking te ontwijken.
−In plaats van een normaal uitleveringsproces op gang te brengen op grond van het bestaande Uitleveringsverdrag met Panama, heeft de USA de onmiddellijke
overdracht van Dino Bouterse verzocht. Daarbij werd de niets vermoedende
regering van Panama voorgehouden dat Dino Bouterse een gevaar zou zijn voor
de nationale veiligheid van dat land indien hij daar zou blijven, omdat pogingen
tot zijn bevrijding zouden kunnen worden ondernomen door de internationale
terroristische organisatie Hezbollah – een aantijging waarvan de USA wist dat die
niet op waarheid berustte. De aangevoerde informatie laat duidelijk zien dat het
hier een 18 maanden durende undercoveroperatie betrof zonder enige
betrokkenheid van een drugskartel noch van Hezbollahleden of bondgenoten.
Dit alles kan aangemerkt worden als misbruik maken van macht en buitensporig
gedrag,hetgeen de afwijzing van de tenlastelegging rechtvaardigt.

Punt 3
Verklaringen die verkregen zijn gedurende verhoor in gevangenschap zijn niet
toelaatbaar tenzij aangetoond kan worden dat het z.g. 'privilege against selfincrimination' adequaat werd beschermd (de z.g. 'Miranda rights' - Miranda V.
Arizona, 384 US 436 (1966). Bedoelde verklaringen zijn alleen toelaatbaar indien
deze vrijwillig zijn afgelegd.
Na arrestatie werd verdachte op geen enkel moment op de hoogte gesteld van de
redenen van zijn aanhouding en transport naar de USA - niet tijdens de aanhouding in Panama noch tijdens het vervoer naar een vliegveld, waar hem voor het eerst werd verteld dat hij naar de USA zou worden overgebracht. Nog steeds werd hij niet geïnformeerd van de redenen van zijn aanhouding. Hem werd daarbij slechts een Panamese resolutie overhandigd in de Spaanse taal. Deze dwangmatige sfeer zette zich voort tijdens het luchttransport. Een document in de Engelse taal dat moest dienen voor het in kennis stellen van zijn 'Miranda rights' werd hem overhandigd en gevraagd te ondertekenen - nog steeds echter zonder dat de redenen van zijn aanhouding werden gegeven. Hoewel Dino Bouterse het document tekende, weigerde hij zijn paraaf te plaatsen bij een verklaring voor het afstand doen van zijn recht om zich te onthouden van spreken, om zich door een advocaat te laten bijstaan en te verklaren dat geen beloften, bedreigingen of pressie van welke aard dan ook tegen hem gebruikt waren. De verhorende agent dreigde echter dat, tenzij hij een verklaring gaf, een aanklacht van terrorisme hem in New York zou worden opgelegd.

Gedurende de gehele aanhouding en verplaatsing was Dino Bouterse geboeid.
De feiten illustreren een aantoonbaar dwangmatig scenario dat het effect had van
belemmering van vrije keuze en resulteerde in een onderwerping aan gezag, en niet een weloverwogen, bewuste en vrijwillige verklaring van afstand van rechten.
Met inachtneming van deze totaliteit van omstandigheden, dienen de verklaringen die de aangeklaagde worden toegerekend, niet te worden toegelaten.

Punt 4
Het verdedigingsteam eist voorts de afgifte van alle bewijsmateriaal dat nodig is voor de verdediging, en als zodanig is aangevraagd:
−alle documenten uitgewisseld tussen de USA en de Republiek Panama in verband met Bouterse’s 'simpleand conditional surrender', waaronder de 'Diplomatic Note' van de USA aan Panama.
−alle aanvullende audio- en video opnamen, o.a. vanaf februari tot juni 2013
aangaande onderzoek gedaan t.a.v. niet vervolgde deelnemers, geheim agenten en Dino Bouterse.
−de 'DEA Operationa lFile', welke het verdedigingsteam in staat moet stellen om
te bepalen of de confidentiële bronnen of agenten die betrokken zijn in deze zaak, hebben gehandeld buiten hun budget en autoriteit dan wel tegenstrijdig aan de reglementen van de DEA.

Punt 5
De aangeklaagde verzoekt inzage in z.g. 'Brady materia' – d.w.z. door de
vervolging niet verstrekt bewijs dat in het voordeel kan zijn van de aangeklaagde en wordt opgevraagd en dat de vervolging verplicht is te verstrekken, waar dat bewijs relevant is voor de schuld of strafoplegging, ongeacht de goede of kwade trouw van de vervolging.

Punt 6
Procesrecht ('Federal Rules of Evidence') vereist dat, op verzoek van de verdachte in een strafrechtelijke zaak, de staat voorafgaande aan de rechtszitting op redelijke termijn aankondiging moet doen van enig bewijs van andere misdaden,etc. dat zij voornemens is te introduceren tijdens de rechtszitting.
Dino Bouterse heeft deze aangevraagd.

Punt 7
De gedaagde eist ten slotte het behoud van alle documenten tegen vernietiging,
verandering, verminking en vermindering met betrekking tot zijn verzoeken voor
bewijsmateriaal of de verplichtingen van de overheid tot openbaarmaking.

U kunt de tenlastelegging hier downloaden Memorandum_of_Law_in_support_of_pre-trial_motions.pdf    
  1. dino 11
  2. bouterse 11
  3. panama 8
  4. usa 8
  5. punt 7