Bouterse vestigt hoop op 12 maatregelen ter versterking economie

President Desi Bouterse heeft maandag een sociaal pakket van 12 punten gepresenteerd aan De Nationale Assemblee. Het gaat om sociale bescherming van de meest kwetsbaren in de samenleving, die het hardst getroffen worden door de financiële situatie. Volgens het staatshoofd valt het pakket aan maatregelen gelijk uiteen in sociale zekerheid gevende en beschermende maatregelen, productiebevorderende maatregelen, inkomstenverhogende maatregelen en uitgavenbeperkende maatregelen. “Kortom Suriname ondergaat thans een ernstige betalingsbalansstoring. De internationale prijzen van onze voornaamste exporten bleven laag, terwijl de internationale reserves en overheidsinkomsten sterk zijn uitgehold. De ongunstige vooruitzichten houden aan tot circa 2017 en vormen een bedreiging voor de economische groei en het welzijn van de samenleving. Een geïntegreerd pakket aan maatregelen is dan meer dringen nodig om de crisis het hoofd te kunnen bieden”, aldus het staatshoofd. De president blijft erbij dat internationaal kelderende prijzen en de wereldcrisis de boosdoeners zijn van de economie.

Evaluatie basiszorgverzekering en versterking daarvan
Volgens het staatshoofd is de Basiszorgverzekering van 2014 een belangrijk aspect voor de samenleving. Deze is volgens hem dringend aan wijziging toe. “Wij zullen deze Wet Basiszorgverzekering in deze zin ter evaluatie aan uw college voorleggen, zodat versterkende correcties ten voordele van het volk hierin kunnen worden aangebracht. Deze wet moet in haar essentie naar het volk toe van bevrijdende aard zijn en blijven. Het mag niet zo zijn dat deze basiswet, ter verzekering tegen ziektekosten van ons volk, leidt tot buitensporige verdiensten voor zorgaanbieders als wel voor zorgverzekeraars, terwijl het volk gebukt gaat onder de hoge premies. Het mag niet zo zijn dat chronische en dure ziektes, waaronder laag frequente aandoeningen, niet in het dekkingspakket zijn opgenomen. Deze moeten worden opgenomen in het pakket en de premies moeten betaalbaar worden gemaakt voor allen. Deze en andere wijzigingsvoorstellen in deze wet zullen binnen een maand aan het parlement ter behandeling worden voorgelegd”, aldus het staatshoofd.

7.000 gezinnen krijgen maandelijks SRD 100
Via het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal financiële ondersteuning worden gegeven aan de allerarmsten en wel aan hen die geen arbeidsinkomen hebben. Volgens de president gaat het om een groep, waarin ook de mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking zijn, van landelijk circa 7000 gezinnen/individuele personen. Het gaat in deze om een maandelijkse ondersteuning van circa SRD 100, die door de overheid ter beschikking wordt gesteld aan deze kwetsbare gezinnen voor de aankoop van basisgoederen. Hierbij zal de cliënt maandelijks zelf een keuze van 18 basisgoederen kunnen maken, welke zijn/haar gezin nodig heeft uit een ruimer pakket aan goederen dat wordt aangeboden. Door deze zelfkeuze is het pakket gezinsgericht. In het verre binnenland zullen de structuren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling hiervoor ingezet worden. Deze ondersteuning gaat in voor Kerst en zal driemaandelijks worden geëvalueerd op haar functioneren en haar noodzakelijkheid.

NSO wordt weer hervat
De Naschoolse Opvang (NSO) zal wederom nieuw leven worden ingeblazen. Dit project kan volgens de president zonder meer worden gezien als een onuitwisbare maatschappelijke verworvenheid van Suriname. Meer dan 80.000 leerlingen hebben hier gedurende circa 3 jaar goed gebruik van kunnen maken. Nu na evaluatie is gebleken dat dit project te duur was opgezet, maar tegelijkertijd onmisbaar is voor de sociale groei en ontwikkeling van onze samenleving, in het bijzonder van onze kinderen, heeft de regering besloten dat de NSO zeker weer zal worden opgevat. Vooruitlopend hierop heeft de regering besloten per januari 2016 alvast gefaseerd te starten met schoolvoeding.

Distributie spaarlampen
Na evaluatie van de elektriciteitstarieven heeft de regering kunnen constateren dat gezinnen, die met hun verbruik tot de middengroep kunnen worden gerekend, relatief zwaarder worden belast dan groepen die een hoger verbruik hebben. De regering heeft in studie of door een verschuiving in de tariefschijven van de EBS, zo snel mogelijk verlichting gebracht kan worden voor deze middenklasse. Als hulp aan circa 30.000 huishoudens zal de regering in januari 2016 starten met de distributie van 120.000 led-lampen, die geschonken waren door Venezuela.

SRD 50 ter compensatie voor Bigisma Dey
Omdat de viering van Bigisma Dey dit jaar niet heeft plaatsgevonden en de regering het wel belangrijk acht dat senioren kunnen recreëren, heeft zij volgens de president besloten elke senioren burger in deze tegemoet te komen met een eenmalige uitkering van SRD 50, uit te betalen vóór Kerst dit jaar.

200 sociale woningen per jaar
De regering heeft volgens de president besloten in deze ten behoeve van de meest kwetsbaren van onze samenleving en voor mensen met een beperking, landelijk zogenoemde sociale woningen te bouwen en wel gemiddeld 200 sociale woningen per jaar, te beginnen in 2016. Daarnaast zullen sociaal zwakkeren in bestaande overheidswoningbouwprojecten na onderzoek, kwijtgescholden worden van opgelopen huur- en/of aflossingsachterstanden. In januari 2016 zal het onderzoek hiernaar van start gaan.

Opzet Woningbouwfonds

De regering zal in het kader van de Wet Huisvestings Authotity een Woningbouwfonds instellen, na verkregen goedkeuring hiertoe van het parlement, zodat Surinamers die grond hebben gehad in staat zullen worden gesteld hun huis te bouwen uit te verstrekte hypotheken met gunstige leningsvoorwaarden uit dit fonds. Dit fonds zal zijn middelen verkrijgen uit ons nationaal budget, uit terugbetaling van uitgezette leningen en uit buitenlandse fondsen.

Geldelijke tegemoetkoming voor studenten
Het onderwijs zal toegankelijk moeten blijven voor iedereen. Het is volgens Bouterse te verwachten dat meer studenten in aanmerking zullen willen komen voor geldelijke tegemoetkoming. De regering zal het Studietoelagen Fonds daarom voor het nieuwe schooljaar verruimen. Voor wat betreft de studiefinanciering mag bij deze bekendgemaakt worden dat er naast de huidige 900 studenten, die hier gebruik van maken, er nog steeds ruimte is voor nog eens 600 studenten die gebruikt kunnen maken van deze voorziening.

Verbetering schoolvervoer
Verder is de regering volgens de president bezig na te gaan hoe de dienstverlening door middel van schoolvervoer, verbeterd kan worden.

Geen verhoging bustarieven
De regering zal door middel van te nemen maatregelen ervoor zorgen dat tarieven voor openbaar busvervoer voor de passagiers niet verhoogd zullen worden. Achterstallige betalingen aan bushouders die het transport voor de overheid verzorgen, zullen in januari 2016 uitbetaald worden. Wat betreft boot- en bustransport zal de regering ernaar toe werken dat dit transport voor geïdentificeerde kwetsbare groepen bereikbaar wordt gemaakt.

Landelijke controle op prijzen
De regering zal volgens de president landelijk de controle op prijzen en kwaliteit van vooral eerste levensbehoeften, maar ook van de overige goederen en diensten, opvoeren. De werking van het prijsvormingsmechanisme zal goed in de gaten worden gehouden. Er zal worden samengewerkt met de verschillende stakeholders, zoals winkeliers, importeurs, douane, scheepvaartmaatschappijen en havenautoriteiten. Monopolievorming en prijsopdrijving zullen niet worden getolereerd.

Beschikbaarheid brandstof tegen vastgestelde pompprijs
De beschikbaarheid van brandstof tegen de vastgestelde pompprijs zal worden gegarandeerd. ‘Dit geldt ook voor het binnenland’, aldus de president.

FR

  1. regering 13
  2. president 9
  3. sociale 7
  4. maatregelen 7
  5. pakket 6