1. vorige
  2. volgende

President presenteert 12 maatregelen sociaal pakket

President Desi Bouterse deelt De Nationale Assemblee mee welke maatregelen de regering heeft getroffen om de sociaal zwakkeren op te vangen. (Foto: Raoul Lith) President Desi Bouterse heeft vanmiddag een sociaal pakket van twaalf punten gepresenteerd aan De Nationale Assemblee. Het gaat om sociale bescherming van de meest kwetsbaren in de samenleving die het hardst getroffen worden door de financiële situatie. Bouterse heeft als eerste aangegeven tijdens de openbare vergadering wat de regering aan maatregelen heeft genomen. Na de toespraak van Bouterse is er een schorsing ingelast.

De punten die de president voorhield aan De Nationale Assemblee zijn:
1) "De Basiszorg Verzekering van 2014 is ongetwijfeld een historische verdienste van groot formaat ten faveure van geheel ons volk. Ik wil zelfs opmerken dat het onethisch is om deze de grote waarde van de Basiszorg Verzekering, zijnde een pilaar van bevrijding van ons volk in ons soeverein Suriname, op welke wijze dan ook te willen bagatelliseren. Wel zijn er zaken in de gecompliceerde wetgeving ter zake, die zich lenen voor herziening en verbetering, zodat deze wet verder wordt versterkt en zij nog meer aan haar doelen voor de samenleving zal kunnen voldoen. Wij zullen deze Wet Basiszorg Verzekering, mw. de voorzitter, in deze zin ter evaluatie aan uw college voorleggen, zodat versterkende correcties ten voordele van het volk hierin kunnen worden aangebracht. Deze wet moet in haar essentie naar het volk toe van bevrijdende aard zijn en blijven Het mag niet zo zijn dat deze Basiswet ter verzekering tegen ziektekosten van ons volk, leidt tot buitensporige verdiensten voor zorgaanbieders als wel voor zorgverzekeraars, terwijl het volk gebukt gaat onder de hoge premies. Het mag niet zo zijn dat chronische en dure ziektes, waaronder laag frequente aandoeningen, niet in het dekkingspakket zijn opgenomen. Deze moeten worden opgenomen in het pakket en de premies moeten betaalbaar worden gemaakt voor allen, Mw. de Voorzitter. Deze en andere wijzigingsvoorstellen in deze Wet zullen binnen een maand aan uw Geacht College ter behandeling worden voorgelegd.

2) Via het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zullen financiële ondersteuning worden gegeven aan de allerarmsten en wel aan hen die geen arbeidsinkomen hebben. Het gaat om een groep, waarin ook de mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking zijn, van landelijk circa 7000 gezinnen/ individuele personen. Het gaat in deze om een maandelijkse ondersteuning van circa SRD 100 die door de overheid ter beschikking wordt gesteld aan deze kwetsbare gezinnen voor de aankoop van basisgoederen. Hierbij zal de cliënt maandelijks zelf een keuze van 18 basisgoederen kunnen maken welke zijn/haar gezin nodig heeft, uit een ruimer pakket aan goederen dat wordt aangeboden. Door deze zelf-keuze is het pakket gezinsgericht. In het verre binnenland, zullen de structuren van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling hiervoor ingezet worden. Deze ondersteuning gaat in voor de kerst en zal driemaandelijks worden geëvalueerd op haar functioneren en haar noodzakelijkheid.

3) De Naschoolse Opvang (NSO) kan zonder meer worden gezien als een onuitwisbare maatschappelijke verworvenheid van Suriname. Meer dan 80.000 leerlingen hebben hier gedurende circa drie jaar goed gebruik van kunnen maken. Ook de ouders hebben hun maatschappelijke voordelen hieraan gehad, doordat zij hierdoor hun andere maatschappelijke verplichtingen voor hun gezin en voor de samenleving hebben kunnen nakomen. Nu na evaluatie is gebleken dat dit project te duur was opgezet, maar tegelijkertijd onmisbaar is voor de sociale groei en ontwikkeling van onze samenleving, in het bijzonder van onze kinderen, heeft de Regering besloten, dat de NSO zeker weer zal worden opgevat. Vooruitlopend hierop heeft de Regering besloten per januari 2016 alvast gefaseerd te starten met Schoolvoeding.

4)Na evaluatie van de elektriciteitstarieven, heeft de regering kunnen constateren dat gezinnen die met hun verbruik tot de midden groep kunnen worden gerekend, relatief zwaarder worden belast dan groepen die een hoger verbruik hebben.
De regering heeft in studie of door een verschuiving in de tariefschijven van de EBS, zo snel mogelijk verlichting gebracht kan worden voor deze middenklasse.
Als hulp aan circa 30.000 huishoudens, zal de regering in januari 2016 starten met de distributie van 120.000 led-lampen, die geschonken waren door Venezuela. Met deze ingreep, zal het stroomverbruik door het van LED lampen aanmerkelijk verminderd zijn, terwijl ook gezinnen hierdoor minder verbruiken en minder stroom zullen hoeven te betalen.

5) Omdat de viering van Bigisma Dey dit jaar niet heeft plaats gevonden en de Regering het wel belangrijk acht dat onze senioren kunnen recreëren, heeft zij besloten elke senioren burger in deze tegemoet te komen met een eenmalige uitkering van Srd50,- uit te betalen vóór Kerst dit jaar. Hiermee worden onze senioren in de gelegenheid gesteld om zelf in klein verband, Bigisma Dey te vieren.

6) De regering heeft besloten in deze Regeerperiode ten behoeve van de meest kwetsbaren van onze samenleving en voor mensen met een beperking, landelijk zogenoemde sociale woningen te bouwen en wel gemiddeld 200 sociale woningen per jaar, te beginnen in 2016. Daarnaast zullen sociaal zwakkeren in bestaande overheids-woningbouwprojecten na onderzoek, kwijtgescholden worden van opgelopen huur- en/of aflossingsachterstanden. In januari 2016 zal het onderzoek hiernaar van start gaan.

7) In de achter ons liggende jaren heeft de Staat (het ministerie van ROGB) voor het eerst rond de 20.000 kavels verdeeld. De regering zal in het kader van de Wet Huisvestings Authority een Woningbouw Fonds instellen, na verkregen goedkeuring hiertoe van uw Geacht College, zodat Surinamers die grond hebben gehad in staat zullen worden gesteld hun huis te bouwen uit te verstrekken hypotheken, met gunstige leningsvoorwaarden, uit dit Fonds. Dit Fonds zal zijn middelen verkrijgen uit ons nationaal budget, uit terugbetaling van uitgezette leningen en uit buitenlandse Fondsen.

8) Het onderwijs zal toegankelijk moeten blijven voor iedereen. Het is te verwachten dat meer studenten in aanmerking zullen willen komen voor geldelijke tegemoetkoming. De regering zal het studietoelagen Fonds daarom voor het nieuwe schooljaar verruimen. Voor wat betreft de Studiefinanciering mag bij deze bekend gemaakt worden dat er naast de huidige 900 studenten die hier gebruik van maken er nog steeds ruimte is voor nog eens 600 studenten die gebruikt kunnen maken van deze voorziening.

9) Verder kan bekend gemaakt worden dat de regering is bezig na te gaan hoe de dienstverlening door middel van schoolvervoer, verbeterd kan worden.

10) De regering zal door middel van te nemen maatregelen ervoor zorgen dat tarieven voor openbaar busvervoer voor de passagiers niet verhoogd zullen worden. Achterstallige betalingen aan bushouders die het transport voor de overheid verzorgen, zullen in januari 2016 uitbetaald worden. Voor wat betreft boot- en bus transport zal de regering er naar toe werken dat dit transport voor geïdentificeerde kwetsbare groepen, bereikbaar wordt gemaakt.

11) De regering zal landelijk de controle op prijzen en kwaliteit van vooral eerste levensbehoeften, maar ook van de overige goederen en diensten, opvoeren. De werking van het prijsvormingsmechanisme, zal goed in de gaten worden gehouden. Hierbij zullen alle schakels in de keten van import, opslag, distributie en verkoop van goederen in beschouwing worden genomen. Er zal worden samengewerkt met de verschillende stakeholders zoals winkeliers, importeurs, douane, scheepvaartmaatschappijen en havenautoriteiten. Monopolyvorming en prijsopdrijving zullen niet worden getolereerd.

12)De beschikbaarheid van brandstof tegen de vastgestelde pompprijs zal worden gegarandeerd. Dit geldt ook voor het binnenland ", zei de president.
  1. regering 15
  2. volk 6
  3. gaat 5
  4. sociale 5
  5. samenleving 5