1. vorige
  2. volgende

Advocaat Irvin Kanhai klapt uit de school

Al langere tijd vertelt advocaat Irvin Kanhai allerlei 'sterke verhalen', terwijl hij diverse verdachten verdedigt in het strafproces dat bekend staat als de Decembermoorden. In Starnieuws van 8 juni 2013 lezen we dat deze jurist een drukbezet persoon is, die behalve in de landbouw ook in de goudsector werkzaam is. Hij ontplooit ook bouwactiviteiten. Wellicht iemand van twaalf ambachten dertien ongelukken, vermoed ik. We zullen zien wat zijn inbreng zal zijn bij het nu in gang gezette proces. Zo beweert hij vervolgens in Starnieuws van 8 december 2015 dat het Hof van Justitie niet bevoegd is om een wet te beoordelen. En verder dat met de uitspraak van het hof het land in een gevarenzone is gebracht. Bovendien zijn er nu verdachten gedagvaard die niet voorkwamen op de lijst van verdachten. Evenzo vraagt hij zich af hoe de gewezen ministers zullen worden berecht. Ik vraag mij dan in alle rust af of het niet beter is dat de hoofdverdachte zo u wilt, hoofdverantwoordelijke in deze zaak - de president van Suriname - deze advocaat, van zijn zaak haalt. Heeft deze figuur nooit gehoord van de discretionaire bevoegdheid van rechters? De beslissingsvrijheid van rechters uit zich eveneens in het nemen van besluiten door steunbewijs te gebruiken. Vele gerenommeerde juristen en bestuurskundigen hebben het vonnis van het hof geroemd. Immers de betrokken rechters hebben het vonnis juridisch goed onderbouwd waarbij het niet relevant is of er een Constitutioneel Hof bestaat of niet en verder is de omstreden Amnestiewet van 2012 buiten beschouwing gelaten. Chapeau! Het maakt voor mij overigens helemaal niet uit of deze rechters overwegend mannen of vrouwen waren. Vooral hun onpartijdig en deskundig oordeel is relevant! Geen reactie juristen Het is zeer correct dat ervaren juristen nog geen reactie hebben gegeven. Door al je kruit ineens te verschieten zoals Kanhai vooralsnog doet, bestaat het gevaar dat de belangen van de verdachten niet op de juiste wijze worden behartigd. Je kunt zien dat hij het buskruit niet heeft uitgevonden. Het lijkt mij beter je kruit droog te houden! Maar dat doet deze advocaat om onbegrijpelijke redenen niet! Of ziet hij de bui al hangen! Als gedragswetenschapper weet ik dat zijn tactiek niet zal slagen omdat eenieder thans op de hoogte is gesteld van de juridische grieven die hij heeft bij de voortzetting van deze zeer ingewikkelde procedure. Het is wenselijk je ergernissen als advocaat te uiten in de rechtszaal door deze met goed onderbouwde argumenten en of stellingen publiekelijk te maken. Dan zal de rechtbank oordelen of ze valide zijn! Idem dito is het beter als deskundige je tijd te gebruiken om te werken aan een goed i.c. zakelijk pleidooi. Maar kennelijk kan deze advocaat zulks niet door de vele drukke werkzaamheden die hij moet verrichten. Heeft hij niet teveel hooi op zijn vork genomen, vraag ik mij dan af. De materie die bestudeerd moet worden om dit Strafproces voor je cliënten succesvol af te ronden, lijkt mij erg weerbarstig. Daarom betwijfel ik of Kanhai daartoe behoorlijk in staat is door de vele - in mijn ogen - ongenuanceerde uitlatingen die hij doet kennelijk bedoeld als stemmingmakerij. Klacht ontvankelijk De klacht van de nabestaanden is ontvankelijk verklaard en daarmee heeft de rechtsstaat Suriname geschiedenis geschreven! Kanhai dient het vonnis van het hof - vooral als burger van Suriname alsmede advocaat - te respecteren. De onrust die hij stookt, is abject en infaam. Het past niet bij de reputatie van een ervaren jurist. Drieëndertig jaar geleden (1982) werden onschuldige burgers op gruwelijke wijze afgeslacht. De tenlastelegging op de zitting is moord en uitlokking van moord zoals door Kanhai wordt betoogd in Trouw (Nederlands dagblad) van 26 maart 2012. Volgens hem is er geen sprake van mensenrechtenschendingen. In diezelfde krant stelt advocaat Gerard Spong dat de amnestiewet in strijd is met het internationaal recht. Hiervan vindt Kanhai dat Spong: "Vaker dingen zegt op basis van emoties." Het lijkt erop dat Irvin Kanhai de wijsheid in pacht heeft en anderen repliceren op basis van onder andere broddelwerk, fantasieën en of onware getuigenissen. De rechtbank zal dit alles onderzoeken en te zijner tijd een afgewogen oordeel vellen. Voorlopig mag Kanhai uit de school klappen! Er kunnen vraagtekens gezet worden bij de impact die zijn propaganda heeft in de Surinaamse samenleving, omdat momenteel bijvoorbeeld een enorme economische malaise wordt getrotseerd. Wellicht is het voor deze advocaat natuurlijk belangrijk om te beseffen dat de tijden kunnen veranderen. In dit verband is het een cruciale bijkomstigheid te melden dat de socialisten in Venezuela op 7 december 2015 de verkiezingen hebben verloren na 17 jaar aan de macht te zijn geweest. In Suriname zal men niet tot het oneindige voor "nog vijf" kunnen gaan. Ik verwacht dat Kanhai zich hiervan terdege bewust is! Eveneens in voornoemd land is jarenlang de zogenaamde "revolutie" geroemd en gepredikt. Vele parallellen tussen Suriname en Venezuela kunnen derhalve getrokken worden. Het proces van de Decembermoorden zal een ordentelijk verloop hebben ondanks dat sommigen niet sportief zijn en onrust proberen te zaaien. Het recht zal onbetwistbaar zegevieren!Robby Roeplall
  1. kanhai 9
  2. advocaat 8
  3. hof 5
  4. suriname 5
  5. verdachten 4