Morpurgo en Mahadewsing beëdigd tot kandidaatnotaris

Melissa Morpurgo en Shavita Mahadewsing zijn beëdigd tot kandidaatnotaris. Hiermee zijn de 14de en 15de plaats van het maximum van 20 toegestane notarissen in theorie al ingevuld. Dit betekent dat 13 kandidaatnotarissen volgens de regel van de opvolging voorkeur genieten boven hen voor de benoeming tot notaris. Mahadewsing is sinds 2014 werkzaam op het Notariaat Jadnanansing/Manna en Morpurgo is sinds 2010 werkzaam op het Notariaat Calor/Gangaram Panday.

Afzien van de anciënniteitsregel

Waarnemend Hofpresident Iwan Rasoelbaks gaf aan dat de anciënniteit bij opvolging verder op de merites bekeken zal moeten worden, omdat dit gebruik volgens hem niet meer vol te houden is. Tot nu toe geldt bij de benoeming en beëdiging van een notaris de zogenoemde anciënniteitregel. Dat wil zeggen dat gekeken wordt naar de praktijkervaring van de in functie zijnde kandidaatnotarissen voor de benoeming tot notaris. “Je kunt in anciënniteit op de hoogste plaats staan, maar je hebt een gebrek aan competenties en vaardigheden”, redeneert de rechter. De tijdsgeest zal naar zijn mening met zich meebrengen dat de anciënniteit van kandidaten geen doorslaggevende rol meer zal spelen. Meer ervaring hebben alleen zal niet genoeg zijn. Volgens hem spelen ook andere factoren, zoals ethische beroepsuitoefening en klantvriendelijkheid, een rol.

Optrekken maximum aantal notarissen
Rasoelbaks gaf voorts aan dat er een behoefte aan kandidaat-notarissen bestaat. Er zouden nog steeds notariskantoren in het land zijn die behoefte hebben aan waarnemers, omdat de notaris niet al het werk zelf kan doen. Het Hof zal er dan ook voor blijven waken dat de notarissen in spe beschikken over de nodige kwaliteit. “Je plukt niet iemand van de straat om notaris te wezen”, zei Rasoelbaks, die hiermee aangaf dat als dat zo gemakkelijk was er nu geen sprake zou zijn van onderbezetting. Hij gaf ook aan dat er geluiden zijn over het optrekken van het maximaal toegestane aantal notarissen. Verwachtbaar is dat het maximumaantal van 20 naar 30 zal worden opgetrokken.

Gedragsregels en notarisopleiding voor Suriname

De rechter haalde aan dat het notariaat in Suriname verder ontwikkeld moet worden. Zo zouden er gedragsregels voor het notariaat moeten komen, een vereniging voor belangenbehartiging, het boedelvraagstuk moet aangepakt worden, het Surinaams notarieel recht moet verdiept worden en zou Suriname een eigen notarisopleiding moeten hebben. Aangezien de ontwikkelingen in de wereld en ook in het notarieel gebeuren met rasse schreden plaatsvinden, is verdieping van het recht erg belangrijk en zullen de jonge kandidaatnotarissen zich volgens Rasoelbaks moeten blijven bekwamen om hun vermogens aan te scherpen.

Om beëdigd te worden tot kandidaatnotaris is vereist dat hij/zij een stageperiode van tenminste 2 jaar heeft volbracht op een Surinaams notariaat. Om tot notaris benoemd te worden, is een stageperiode van tenminste 4 jaar nodig gedurende welke periode de kandidaatnotaris tenminste 2 maanden voor een notaris hier te lande moet hebben waargenomen.

  1. notaris 7
  2. notarissen 5
  3. notariaat 5
  4. rasoelbaks 4
  5. kandidaatnotaris 3