Mast-aanrijdingen

Refererend naar mijn artikel getiteld: “Verkeersovertreders”, blijkt het binnen enkele dagen wederom raak te zijn; zo erg zelfs dat er op een dag tot twee keren toe EBS masten worden geramd. Behalve de hoge kosten, brengt het ook de nodige irritaties met zich mee.
Indien er school- en dienstopdrachten uitgevoerd moeten worden, is men tijdelijk uitgeschakeld. Want een kapot gereden mast heeft altijd een plaatselijke electriciteitsstoring tot gevolg. Meestal werkt dan ook het internet niet meer.
Zoals de EBS het meldt, lopen deze kosten op jaarbasis reeds op tot in de miljoenen SRD’s . Dit is allemaal verloren geld.
Eerder was van mijn kant uit geadviseerd om een duidelijk signaal gegeven. De wet moest worden herzien en wel zodanig dat de veroorzakers voor de consequenties moeten instaan en dat zij dan desnoods via hun verzekering moeten opdraaien voor de gemaakte kosten voor de herstelwerkzaamheden. Dit indien er sprake is van schade veroorzaakt door eigen schuld of door overmatig alcoholgebruik.
Een goed gebaar zijdens de EBS, dat schade veroorzaakt aan het elektriciteitsnet en andere gevolgen onherroepelijk verhaald zullen worden op de veroorzaker. De door de EBS verscherpte acties voor het veilig stellen van het elektriciteitsnet, moeten zondermeer gehandhaafd worden. Ook bomen die hinderlijk zijn voor het netwerk van de EBS moeten worden verwijderd. Alles wat een bedreiging vormt voor de energie leveringszekerheid (zie Politiewet artikel 70) moet opgeruimd worden. .
Dat de EBS de nodige maatregelen in nauwe samenwerking met het ministerie van O.W. & V. en de desbetreffende districtscommissarissen gaat treffen, is prijzenswaardig te noemen.
Dit teneinde de schade enigszins te beperken en het aantal stroomonderbrekingen en mastaanrijdingen, alsook de aanrijdingen met dodelijke afloop te minimaliseren.
Een terechte vraag, c.q. opmerking :
Wie is verantwoordelijk/aansprakelijk wanneer schade wordt veroorzaakt aan een voertuig vanwege een groot gat in de weg of door slecht verlichte openbare wegen, of door smalle wegen? Wordt in dit geval de schade niet gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering? Indien niet, dan moeten de polis- voorwaarden aangepast en gewijzigd worden.
Het is te waarderen, dat de leiding van de EBS een open oor heeft voor de voorgestelde aanbevelingen om de ingrijpende maatregelen te treffen.

Roy Harpal

  1. ebs 7
  2. schade 5
  3. kosten 3
  4. veroorzaakt 3
  5. artikel 2