1. vorige
  2. volgende

Productschap Rijst in de maak

In aansluiting op de Nationale Rijstconferentie 2016 discussiëren belanghebbenden in de sector vandaag tijdens een workshop in Nieuw Nickerie over de oprichting van een Productschap Rijst, een overkoepelende organisatie die bepaalde taken van de overheid zal moeten overnemen en waarin alle actoren in de rijstketen participeren. De Nationale Rijstconferentie is vrijdag door minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), in het Lala Rookh Cultureel Centrum geopend.

De overheid in het algemeen en het ministerie van LVV in het bijzonder, zien de regie van de sector steeds verder uit hun handen glippen in plaats van aan de ontwikkeling leiding te geven. De stakeholdersorganisaties van de producenten, verwerkers en exporteurs, zijn duidelijk verdeeld in verschillende kampen. Er is sprake van een negatieve ontwikkeling in de rijstsector die verder zal verslechteren als er geen maatregelen genomen worden die zoveel mogelijk actoren in de keten, in het bijzonder producenten, verwerkers en handel, zullen ondersteunen.

De gastsprekers uit Guyana en Vietnam gingen tijdens de conferentie uitgebreid in op hoe men in die landen met de problemen is omgegaan en de moeilijke keuzes die gemaakt zijn en geleid hebben tot hun succes. Guyana produceert nu zeven keer zoveel rijst als Suriname en Vietnam heeft zichzelf opgewerkt tot tweede rijstexporteur van de wereld.

De presentaties uit Guyana en Vietnam hebben Suriname een spiegel voorgehouden en hebben duidelijk aangegeven dat:

1.Een integrale aanpak en afstemming noodzakelijk is.

2.De Value Chain (waardeketen) benadering van alle schakels een goede structuur is waarmee succes gewaarborgd wordt.

3.In de ketenbenadering transparantie is ingebouwd en stakeholders een structuur hebben die rekening dient te houden en houdt met alle belangen en men met elkaar alles bespreekt en afstemt.

4.De organisatiestructuur zodanig is, dat de zelfstandigheid van de stakeholders gewaarborgd is en men door middel van checks en balances vanwege het belang van de sector, ontwikkeling in een win-win verhouding doorgaat.

5.De organisatiestructuur zich steeds verder ontwikkelt, omdat er resultaten geboekt zullen worden en er vertrouwen komt.

6.De rol van de overheid een ondersteunende en faciliterende wordt en professionaliteit steeds belangrijker wordt en toeneemt alsmedede noodzaak tot het ontwikkelen van Public-Private-Partnerships (PPP).

7.Diversificatie binnen de rijstsector alsook daarbuiten creëert nieuwe mogelijkheden die een meerwaarde hebben voor ons land, voorts zal er ook op milieu- en klimaataspecten worden ingespeeld.

8.Scholing en training en voorlichting in de praktijk blijft belangrijk.

9.R&D (Research en Development) altijd aandacht moet blijven krijgen en met name ook met betrekking tot de ontwikkeling van de markt en van consumenten voorkeuren.

10.Incentives vinden niet tijdig plaats. Suriname neemt te veel tijd, neemt niet tijdig de juiste besluiten en stelt zo lang mogelijk keuzes uit met als gevolg dat we achter de nationale en internationale ontwikkelingen aanlopen.

11.Het voorbeeld van de tijd die nodig is om een Productschap Rijst te ontwikkelen, spreekt boekdelen. De deelnemers aan de conferentie zijn na de inleidingen tot het besef is gekomen, dat   hier niet te lang meer mee moet worden gewacht.

Het Suriname Business Forum en de Nationale Ontwikkelings Bank (NDB) hebben tijdens de conferentie hun volledige steun toegezegd aan dit initiatief voor de hoognodige verbetering van de Rijst Value Chain. Diverse bedrijven en banken hebben middels hun sponsoring ook aangegeven dat zij dit initiatief van een aantal onafhankelijke deskundigen toejuichen. De voorzitter van de conferentie, Iwan Poerschke, gaf aan dat landen in deze concurrerende wereld twee mogelijkheden hebben: of je hoort bij de verliezers, of als je winnaars wilt zijn, zul je moeten veranderen.“ Laten wij zelf de verandering zijn die wij in de rijstsector willen zien gebeuren”, aldus Poerschke.

  1. nationale 4
  2. rijst 4
  3. ontwikkeling 4
  4. conferentie 4
  5. suriname 4