Discussie over Productschap Rijst op Nationale Rijstconferentie in Nickerie

Op vrijdag 15 april is in het Lalla Rookh Centrum de Nationale Rijstconferentie 2016 geopend door minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Maandag werd als vervolg hierop in Nieuw-Nickerie een workshop gehouden, waarop de belanghebbenden zullen discussiëren over de oprichting van een Productschap Rijst, een overkoepelende sectororganisatie die bepaalde taken van de overheid zal moeten overnemen en waarin alle actoren in de rijstketen zullen participeren.
De overheid in het algemeen en het ministerie van LVV in het bijzonder zien de regie van de sector steeds verder uit hun handen glijden in plaats van aan de ontwikkeling leiding te geven. De stakeholdersorganisaties van de producenten, verwerkers en exporteurs zijn duidelijk verdeeld in verschillende kampen. Er is sprake van een negatieve ontwikkeling in de rijstsector, die verder zal verslechteren als er geen maatregelen genomen worden die zo veel mogelijk actoren in de keten, in het bijzonder producenten, verwerkers en handel, zullen ondersteunen.
De gastsprekers uit Guyana en Vietnam gingen tijdens de conferentie uitgebreid in op hoe men in die landen met de problemen is omgegaan en de moeilijke keuzes die gemaakt zijn en geleid hebben tot hun succes. Guyana produceert nu 7 keer zoveel rijst als Suriname en Vietnam heeft zichzelf opgewerkt tot 2de rijstexporteur op de wereld. De presentaties uit Guyana en Vietnam hebben een spiegel voorgehouden voor Suriname en hebben duidelijk aangegeven dat een integrale aanpak en afstemming noodzakelijk is. De value chain (waardeketen)- benadering van alle schakels en een goede structuur is waarmee succes gewaarborgd wordt. In de ketenbenadering is transparantie ingebouwd en stakeholders hebben een structuur, die rekening dient te houden en houdt met alle belangen. Men bespreekt alles met elkaar en stemt af.
De organisatiestructuur is zodanig dat de zelfstandigheid van de stakeholders gewaarborgd is en men middels checks en balances vanwege het belang van de sectorontwikkeling in een win-win-verhouding doorgaat. De organisatiestructuur ontwikkelt zich steeds verder, omdat er resultaten geboekt zullen worden en er vertrouwen komt. De rol van de overheid wordt een ondersteunende en faciliterende en professionaliteit wordt steeds belangrijker en neemt toe, alsmede de noodzaak tot het ontwikkelen van Public Private Partnerships (PPP). Diversificatie binnen de rijstsector alsook daarbuiten worden belangrijke opportunity’s en ook added value wordt steeds belangrijker, alsook milieu- en klimaataspecten, waarop kan worden ingespeeld. Scholing en training en voorlichting in de praktijk blijft belangrijk. R&D (Research en Development) moet altijd aandacht blijven krijgen en met name ook met betrekking tot de ontwikkeling van de markt en van consumenten voorkeuren. Incentives vinden niet tijdig plaats. Suriname heeft teveel tijd en neemt niet tijdig de juiste besluiten en maakt zo lang mogelijk geen keuzes, met als gevolg dat we achter de nationale en internationale ontwikkelingen aanlopen. Het voorbeeld van de tijd, die nodig is om een Productschap Rijst te ontwikkelen, spreekt boekdelen. Het lijkt erop dat de conferentie na de inleidingen tot het besef is gekomen dat hier niet te lang meer mee moet worden gewacht.
Het Suriname Business Forum en de Nationale Ontwikkelingsbank hebben tijdens de conferentie hun volledige steun toegezegd aan dit initiatief voor de hoognodige verbetering van de rijst value chain. Diverse bedrijven en banken hebben middels hun sponsoring ook aangegeven dat zij dit initiatief van een aantal onafhankelijke deskundigen toejuichen. De voorzitter van de conferentie, Iwan Poerschke, gaf aan dat in deze competitieve wereld we twee mogelijkheden hebben: of je hoort bij de verliezers of als winnaar wil zijn, zal je moeten veranderen. “Laten wij zelf de verandering zijn in ons land die wij in de rijstsector willen zien gebeuren.”
  1. rijst 4
  2. conferentie 4
  3. suriname 4
  4. nationale 3
  5. overheid 3