Hugo Blanker: “Politiek heeft Ravaksur ingekapseld en Bouterse heeft het opengereten”

In verband met Dag van de Arbeid 2016 heeft de voorzitter van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) het opgenomen voor de werkende klasse, de landsdienaren vooral. De COL ziet het belang van de professionalisering en meer belangstelling kweken voor het vakbondswezen onder de bevolking als de volgende stappen in de richting van het herstel en de verbetering van de positie van de ambtenaren. ‘De regering beschuldigt de vakbeweging en de vakbeweging beschuldigt de regering. Wanneer het goed gaat in het land, zijn het de ambtenaren die het laatst over hun rechtmatig aandeel kunnen beschikken en zijn zij de eerste die de klappen opvangen. Helaas maken ambtenaren het zelden of nooit mee, om de zon te zien schijnen, want voor het weer goed gaat gaan zaken weer bergafwaarts.’

De afbrokkeling van Ravaksur
De Bond van Leraren (BvL) is aangesloten bij de COL. De laatste tijd heeft de BvL geen activiteiten van haar moederorganisatie bijgewoond, maar de COL kan zich terugvinden in de eisen van het lid BvL. Blanker: ‘Er zijn voldoende bonden aangesloten bij de COL, er wordt vakbondskracht getoond en de federatie is in staat om kwantitatief en kwalitatief een significante bijdrage te leveren aan het versterken van de positie van de werkende klasse. Ik zie met lede ogen toe hoe de positie van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) met de dag wordt verzwakt. ‘Een punt staat vast er is weinig consistentie in de verhouding tussen de regering en de vakbeweging. En er valt weinig consistentie te bespeuren binnen de gelederen van de vakbeweging.

Bij de oprichting van Ravaksur demonstreerde de vakbeweging zich als eenheid. Dit ondanks meningsverschillen in de top van de vakbeweging, die vaak niet van principiële aard waren. Het ging vooral om persoonlijke geschillen. Ravaksur stond stevig in haar schoenen. Een factor waar er terdege rekening mee werd gehouden. De afbrokkeling van Ravaksur is in feite met het heengaan van Sylvester en Derby begonnen omdat door de politieke betrokkenheid en het arrangement daarom heen Ravaksur niet werd ingezet voor het behartigen van de doelen waarvoor zij was opgezet. De politiek heeft Ravaksur ingekapseld en Bouterse heeft het opengereten.’

De toon bepaalt de muziek
Wanneer de aanpak van de economie plaatsvindt in samenspraak met de landsdienaren, is er geen vuiltje aan de lucht. Samenspraak s een voorwaarde om processen succesvol te laten verlopen. Vakbondsleider Blanker brengt de situatie rond het Structureel Aanpassingsprogramma (SAP) in herinnering. ‘De totale vakbeweging heeft voor een breed draagvlak gezorgd omdat alle organisaties in de gelegenheid werden gesteld om een essentiële bijdrage te leveren. Het is ook de toon waarmee men de vakbeweging benaderd heeft, die zorgt voor een verkeerde gang van zaken. ‘Er wordt geen rekening gehouden met het gegeven dat de toon de muziek bepaalt.’ Blanker zegt dat hij niet zit te kniezen maar het verschil tussen toen en nu is dat de regering stelt dat zij de vakbeweging erbij betrekt maar organisaties zoals de COL zijn er nooit bij betrokken. De COL is er niet van gediend dat de regering deze werkwijze hanteert.
‘Wij hebben de indruk, dat de regering selectief tewerk gaat met wie zij omgang heeft. Het is misschien ook goed dat zaken zich zo voordoen want de COL wil geen deel uitmaken van een deel van de vakbeweging dat met splijtzwammethode de regering om de vinger tracht te winden. Wanneer wij de president eerst horen praten over de vakbeweging en hij het later heeft over grote delen van de vakbeweging, dan moet je dat meten. De vraag is, wat is vakbeweging en wat is grote delen van de vakbeweging. De COL verkeert in de gelukkige positie om niet te horen tot grote delen van de vakbeweging. De COL is de vakbeweging!’
Blanker geeft aan, dat meerdere vakbondsorganisaties zijn uitgesloten door de regering maar geeft aan alleen voor de COL te kunnen praten. ‘De COL wordt niet gekend of geïnformeerd door de regering, maar de COL heeft wel inzicht en weet wat er zich afspeelt. Je hoeft je daarvoor niet te begeven binnen regeringscontreien.’

  1. vakbeweging 16
  2. col 13
  3. regering 9
  4. ravaksur 7
  5. positie 4