Minimumloon maximaal SRD 800

Het minimumloon per maand komt hoogstwaarschijnlijk te zitten tussen SRD 600 en 800. Dit bleek gisteren in de beantwoording van vragen van parlementariërs door vicepresident Robert Ameerali. Hoewel er in het wetsvoorstel, dat aan het parlement is aangeboden geen bedragen zijn genoemd, staat er in het initieel ontwerp een voorstel van tussen SRD 600 en SRD 800 per maand. Ameerali bevestigt dit en zegt dat er voor een bedrag is gekozen dat min of meer op het niveau lag van het laagste loon dat door de overheid wordt uitbetaald. Naderhand zal per sector minimumlonen worden vastgesteld. Guno Castelen van de SPA heeft zijn twijfels over de effectiviteit van de introductie van een minimumloon, omdat het door de overheid vastgesteld minimumloon lager uitvalt dan het loon dat velen verdienen. Hij weet dat velen gehoopt hadden dat zij vooruit zouden gaan in salaris met de implementatie van deze wet.

Geen geheime route gevolgd

Vicepresident Ameerali wenste erop te wijzen dat de regering geen geheime route heeft gevolgd om de wet in het parlement te krijgen. Deze wet is de eerste die werd ingediend in de rij van de drie sociale wetten. Op 28 november 2012 werd de wet opgestuurd naar het Arbeid Advies College (AAC) voor advies en heeft de regering tot op heden geen advies ontvangen. In december 2012 is het concept aangeboden aan het Tripartiet Overleg (TO) waar er levendige discussie ontstond die voornamelijk ging over de hoogte van het loon. In april 2013 werd er een ontwerp opgestuurd naar de Raad van Ministers (RvM) waarin gesproken werd over drie minimum uurlonen, met name 3, 4 en 5 SRD. Het bedrijfsleven wilde een uurloon van SRD 3, de vakbeweging SRD 5 en heeft de minister van Arbeid het tussenvoorstel van SRD 4 gedaan. Toen de Algemene Pensioenwet en de Wet Nationale Basiszorgverzekering af waren, heeft de RvM in een sessie met het TO aangegeven dat de ingediende Minimumloonwet in lijn zou worden gebracht met de overige twee wetten. Volgens de vp had het TO geen principieel bezwaar en is de finale versie ook aan het TO gepresenteerd. De vakbeweging was van oordeel dat zij de zaak nog niet had doorgepraat met haar achterban.

Geen principiële wijzigingen

De wijzigingen die de RvM heeft doorgevoerd zijn volgens Ameerali geen principiële zaken. In de wet zijn kleine zelfstandigen expliciet opgenomen. In plaats van maandloon wordt gesproken over uurloon, omdat sommige personen losse arbeid verrichten. Ook heeft de regering uit de wet gehaald dat studenten in aanmerking kunnen komen voor een ander of lager minimumloon. Dit laatste zou discriminerend zijn, meent de vp. Aan het TO is gevraagd om hun commentaren alsnog op te sturen voor de regering, zodat die verwerkt konden worden in het ontwerp. Het commentaar is nooit gekomen. De regering heeft ook besloten de bedragen uit de wet te halen, omdat partijen geen akkoord konden bereiken over de hoogte daarvan. Besloten is die dat bij staatsbesluit vastgelegd zullen worden.

SM

  1. wet 8
  2. srd 7
  3. regering 5
  4. minimumloon 4
  5. ameerali 4