‘Gedoogbeleid polygamie en huwelijk met minderjarigen problematisch bij (...)

Ronny Asabina, DNA-lid van de BEP, zegt dat hij vindt dat de regering moet voorkomen dat zij wetten introduceert die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Bij concepten als die van de Pensioenwet en de Wet Basiszorgverzekering vraagt Asabina zich af of er wel genoeg rekening wordt gehouden met de realiteit en omstandigheden van de Surinaamse samenleving. In het concept van de Wet Basiszorgverzekering schijnt de verplichting te rusten op het hoofd van een gezin om de partner (degene met wie hij in een duurzame samenlevingsvorm leeft) en gezinsleden (zijn kinderen) te verzekeren. Vicepresident Robert Ameerali zou reeds verduidelijkt hebben dat onder ‘duurzame samenlevingsvormen’ slechts man-vrouw-relaties vallen. Asabina zegt dat hij zelf echter niet uit de woorden van de vp heeft kunnen destilleren dat homopartners uitgesloten zijn. Daarom meent Asabina dat dit specifiek moet worden opgenomen in de aanpassing van de wet, desnoods in de memorie van toelichting, ‘anders laat men toch deuren open’.
Asabina zegt voorts dat hij bij wijze van interruptie aan de vp gevraagd heeft wat er moet gebeuren indien een man (of vrouw) meerdere partners heeft met wie die ‘duurzaam samenwoont’. Dit vanwege het feit dat we in Suriname een cultuur hebben waarbij een man meerdere vrouwen (en gezinnen) heeft. ‘Moet de man die vrouwen allemaal verzekeren? En ook alle kinderen?’
Het concept van de Pensioenwet is bedoeld om de rechtspositie van partners te regelen die niet getrouwd zijn geweest, indien één der partners komt te overlijden. Hierdoor kunnen zij aanspraak maken op de pensioenuitkering van de overleden partner. ‘Wat gebeurt er als de man meerdere partners had? Vooral in het binnenland is meer dan 90% van de koppels niet getrouwd en is het zoals eerder aangehaald, normaal dat een man ‘duurzaam samenleeft’ met meerdere vrouwen. Met deze nieuwe pensioenwet zou het dan nodig zijn dat binnenlandbewoners naar de stad komen om een samenlevingscontract te sluiten bij notariële akte. De wet erkent echter formeel geen polygamie.’
Al die tijd is er een gedoogbeleid gevoerd op dit stuk ten aanzien van de binnenlandbewoners. ‘Welke instantie zal zich nu over dit stuk buigen’, vraagt Asabina zich af. ‘Ook is het in het binnenland normaal dat een minderjarige met een meerderjarige trouwt volgens een ceremonieel huwelijk. Hoe zullen zulke huwelijken op een legale wijze geregistreerd kunnen worden aangezien ze in strijd zijn met de wet? Ook is het van belang te weten waar men zich kan melden als er een eind komt aan een relatie. Welke instantie zal alle informatie onderhouden en beheren?’
Asabina verwijst tenslotte naar de uitspraak van zijn collega-parlementariër Andre Misiekaba die zei dat indien de regering andere samenlevingsvormen wenst te beschermen en erkennen, dat zij dit via een daarvoor bestemd wetsvoorstel dient te doen en niet via sluiproutes moet proberen zaken te erkennen.

  1. asabina 7
  2. man 6
  3. meerdere 5
  4. wet 5
  5. partners 4