1. vorige
  2. volgende

DA91 gaat voor actieve participatie in regering in 2015

Op 20 augustus j.l. kwam de partijraad van DA91 bijeen in het DA91 Centrum in de jaarvergadering. Tijdens deze vergadering werd er verslag gedaan door de voorzitter van het DA91 Presidium, Dr. Winston Jessurun, over het tot nu toe gevoerde beleid door de partij terwijl de Partijraads voorzitter, dhr. Udo Karg, een beeld schetste van het beleidsprogramma van DA91 voor het komende jaar.

Dhr. Jessurun hield de aanwezige partijraadsleden voor dat de partij ondanks de minimale vertegenwoordiging in de DNA een constante kwalitatieve bijdrage heeft geleverd aan de kritische begeleiding van de regering en het waken over de belangen van de gemeenschap. Hierbij is er steeds uitgegaan van de beginselen van de partij en onbevreesd te werk gegaan. Het streven van de partij is om na de verkiezingen van 2015 sterker vertegenwoordigd te zijn, zodat een nog grotere bijdrage geleverd kan worden. Hiervoor is de ondersteuning en het vertrouwen van de gemeenschap van essentieel belang.

Dat de partij invloed heeft op de publieke opinie blijkt onder andere uit het feit dat tegenwoordig alle partijen het corruptie vraagstuk aansnijden. DA91 is de eerste en nog steeds de enige partij die een corruptie meldpunt in het leven heeft geroepen en hiermee en met andere activiteiten, actief de samenleving voorlicht over en de gelegenheid geeft om ook corruptie te helpen bestrijden.

Zowel Jessurun als Karg memoreerden het belang van het televisie programma Info Echt. Dit programma is succesvol gebleken in het verstrekken van informatie aangaande de visie van DA91 op belangrijke beleidsgebieden zoals onderwijs, de Groene Strategie en corruptiebestrijding Het programma is vooral gericht op de jongeren. Het programma heeft een informatief karakter, en beantwoordt hiermee aan de behoefte in de gemeenschap om te weten waar de partij voor staat.

Er is een intentieverklaring getekend met een zevental partijen en de onderhandelingen om van intenties naar vaste afspraken te gaan zijn gaande. Binnen deze samenwerking is en blijft het van belang dat DA91 de ruimte krijgt om bij te dragen aan o.a. de vernieuwingen op onderwijsgebied, actieve corruptiebestrijding en uitvoering van de Groene Strategie. Datgene waar DA91 al sinds haar oprichting voor pleit zoals: een efficiëntere overheid, verandering van het kiesstelsel en een verbeterde Grondwet, professioneel en versterkt buitenlands beleid en onderwijs dat afgestemd is op de arbeidsmarkt blijven recht overeind. Hiernaast zal DA91 blijven pleiten voor een evenwichtige plaatsing van mannen, vrouwen en jongeren binnen alle posities.

DA91 zal nadat zij de afgelopen periode heeft gebruikt om zich intern te versterken, de komende tijd haar activiteiten naar buiten toe opvoeren. Kadertrainingen, workshops en andere activiteiten ter verhoging van de bewustwording van de gemeenschap zullen opgevoerd worden.

De vergadering verleende décharge aan de penningmeester, nadat de verificatie commissie haar goedkeuring had verleend aan het financieel jaar verslag.

Publiciteitsdienst DA91

  1. partij 7
  2. gemeenschap 4
  3. programma 4
  4. jessurun 3
  5. belang 3