Instelling ‘Suriname National Training Authority’ voor verbetering beroepsonderwijs

Roy Adama verzorgt een presentatie (foto: Kevin Ngadimin)

Gisteren werd door het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling een seminar gehouden over de instelling van de ‘Suriname National Training Authority’ met nadruk op de wet regelende de oprichting en functionering van deze autoriteit. De opening werd verricht door minister ad interim Blokland, van het Minov. De ‘Suriname National Training Authority’ (SNTA) zal moeten zorgen voor solide en krachtige Caricom gecertificeerde werknemers ter bevordering van de duurzame groei van de Surinaamse economie.
Volgens Roy Adama, voorzitter van de werkgroep SNTA, gaat het er eigenlijk om de status van het beroepsonderwijs te verbeteren. Het bedrijfsleven klaagt steeds meer dat de aansluiting van het beroepsaanbod op de beroepspraktijk zoek is. Op het gebied van beroepsgericht onderwijs moet er een nieuwe start gemaakt worden waarbij de overstap gedaan moet worden tot het opleiden van mensen op basis van een ‘market of demand driven’ concept. Dit, in tegenstelling tot het ‘supply driven’ concept welke wij nu hanteren. Het uiteindelijke doel is een productievere’ workforce’ te creëren. Beter gekwalificeerd personeel zal ervoor zorgen dat bedrijven ook beter zullen functioneren, hetgeen tenslotte zal resulteren in economische groei. De wet regelende de oprichting en functionering van deze autoriteit, zal ervoor moeten zorgen dat er een kwalificatiestructuur tot stand komt waarin de standaarden voor de verschillende beroepen zijn gerangschikt. De inhoud van de beroepen zal te maken hebben met wat het bedrijfsleven nodig heeft (market driven). Kortom, wat is nodig voor en op de markt? De vakbeweging komt in als het gaat om zaken als gelijkvormigheid of de juiste wijze van betaling.
De getrainde werknemers zullen een certificaat ontvangen en hun gegevens zullen geregistreerd staan in een regionale databank systeem. Dit zal betekenen dat mensen met zo een certificaat overal in de regio aan bod kunnen komen. Dit zal tevens de onderlinge concurrentie op de arbeidsmarkt tussen de Caricom-landen bevorderen. “ Iemand die goed is in zijn vak, zal ook zonder meer eerder aan werk komen’, zegt Adama. Suriname is bijkans 20 jaar achter op het gebied van het beroepsonderwijs. De onderwijsinstellingen zullen ook gereed moeten worden gemaakt met moderner lesmateriaal, aangepast aan wetenschap en techniek, die de basis zijn voor de hedendaagse werkomgeving. Ook de leerkrachten zullen het lesgeven op een aan de tijd en omstandigheden aangepaste manier moeten doen. Voorts is de beroepsbegeleiding van essentieel belang, omdat mensen die de opleidingen volgen, precies moeten weten wat het te volgen beroep zal inhouden. Dit is van belang zodat er geen verkeerde verwachtingen zijn hunnerzijds, maar meer nog zodat men een juist beeld heeft van wat er van hen verwacht wordt op de toekomstige werkplek. “De resultaten van het investeren in een National Training Authority voor Suriname zullen op lange termijn de kosten rechtvaardigen”, aldus Adama.

  1. adama 4
  2. suriname 4
  3. national 3
  4. training 3
  5. authority 3