1. vorige
  2. volgende

Brunswijk ‘com suis’ schuldig aan occupatievraagstuk

Als we de etymologie van het woord occupatie nagaan dan zou dat woord geen betrekking dienen te hebben op onroerende goederen. De betekenis van het woord is / inbezitneming en waar het zakenrecht betreft betekent het “het in bezit nemen van een roerende zaak die aan niemand toebehoort en daardoor eigenaar van die zaak worden.” Dit wordt dan verder onderbouwd door de volgende artikelen in het Burgerlijk Wetboek.
Art. 113 Boek 3 Burgerlijk Wetboek (BW):
1. Men neemt een goed in bezit door zich daarover de feitelijke macht te verschaffen.
2. Wanneer een goed in het bezit van een ander is, zijn enkele op zichzelf staande machtsuitoefeningen voor een inbezitneming onvoldoende.

Art. 4 Boek 5 Burgerlijk Wetboek (BW)
“Hij die een aan niemand toebehorende roerende zaak in bezit neemt, verkrijgt daarvan de eigendom.”

Enkele decennia terug en met name na de burgeroorlog van 1987 heeft het fenomeen occupatie van een onroerende zaak haar intrede gedaan in de Surinaamse samenleving. In de loop der jaren hebben bewoners uit het binnenland er niet voor geschroomd om zelfs eigendomspercelen te occuperen. Voor enkele major casussen zijn er oplossingen geforceerd. Zo kennen we de kwestie Rahemal die onder de regering Venetiaan /Sardjoe grotendeels werd opgelost. Er hebben zich in dat gebiedoak escalaties voorgedaan
Dat deel van het district Wanica is nu zo ontvlambaar dat er maar een kleine vonk voldoende is om de stabiliteit en vrede in dat gebied teniet te doen. Inmiddels zijn andere delen van het district Wanica aan de beurt gekomen en wanneer we de ontwikkelingen volgen is het een emmer die ieder moment kan overlopen, met verschrikkelijke gevolgen voor alle betrokkenen.
Hetaanranden van de, zeg maar, territoriale integriteit lijkt voorbehouden te zijn aan Surinamers van Marron-afkomst. En wanneer regeerders de andere kant opkijken is het een stimulans voor anderen om ook te occuperen. Schandalig is het wanneer politici mensen aanzetten om te occuperen. Een voorbeeld is een kwestie van Sunny Point die de media haalde. In casu was het te doen om het DNA-lid Misikaba, die samen met de occupanten zou hebben vergaderd en aan de mensen de verzekering zou hebben gegeven dat zijn regering ervoor zou zorgen dat men de rechtmatige eigenaar zou worden van de geoccupeerde gronden. Los van de schaamteloosheid van de sanctionering was het in dit geval te doen om een eigendomsperceel. Kan het erger?
De wilde occupatie lijkt vaste vormen aan te nemen waarbij men elk zichtbaar vrijstaand perceel zich wederrechtelijk wenst toe te eigenen. De territoriale integriteit wordt in een oogopslag vernietigd. Het is tijd dat de regering erkent dat het tijdperk van illusies voorbij is. Pappen en nathouden werkt niet meer. En dat verward overkomende DNA-leden zoals Vishnudat het moeten nalaten er een regelrecht idiote politieke draai aan te geven (gelukkig dat een opmerkzame gedupeerde hem terstond een bolwassing gaf). Er is een enorme onzekerheid bij de bevolking ontstaan over het recht op onverstoorbaar genot van eigendommen. Onder het bewind van gewezen justitieminister Chan Santokhi was er een duidelijk beleid waarbij het uitgangspunt zero tolerance was. Wij verwachten een soortgelijk beleid van de huidige minister en hopen dat zowel de PG als de KC rigide maatregelen doen treffen. Het is meer dan hoog tijd dat DNA de occupatiewet eindelijk uit de lade haalt want dat ge-jat van percelen kan niet op deze wijze ongestraft door blijven gaan. Ik vind het een schandelijke vertoning dat ABOP leider Ronny Brunswijk zegt dat eerst het grondenrechten vraagstuk in het binnenland moet worden opgelost eer de occupatiewet kan worden behandeld.
Ik ben absoluut niet tegen oplossing van het grondenrechtenvraagstuk, integendeel maar wil Brunswijk zeggen dat de rest van het land vogelvrij is verklaard totdat het grondenrechtenvraagstuk van het binnenland wordt opgelost? Laten we ophouden ! Het grondrechtenvraagstuk moet zowel juridisch als feitelijk los worden gekoppeld van het occupatievraagstuk. Ten eerste is het grondrechtenvraagstuk een publiekrechtelijk probleem dat zich ná de burgeroorlog van 1987 heeft voorgedaan en de occupatie is privaatrechtelijk van aard, omdat dit te maken heeft met schending van het eigendomsrecht door burgers. Tevens is het grondenrechtenprobleem geen rechtvaardiging voor occupatie. Waarom wordt er niet in het binnenland geoccupeerd terwijl aldaar meer dan voldoende grond is? Als een burger geen woning kan vinden in de stedelijke gebieden, dan gaat hij toch ook geen gronden occuperen in het binnenland?
Ronny Brunswijk is samen met anderen(oud-legerleider Bouterse onder andere) politiek verantwoordelijk voor dit occupatieprobleem omdat hij:
(1) betrokken is geweest bij de binnenlandse oorlog van 1987; en
(2) middels zijn partij de Wet Occupatie onnodig traineert. Hiermee geeft hij zijn achterban een soort ‘vrijbrief’ om overlast te veroorzaken op andermans percelen in de stedelijke gebieden
Helemaal eens ben ik het met het commentaar van een van mijn Facebook-vrienden dat zolang Abop voornamelijk de aanspraken van de Marrons op hun grondgebied ondersteunen om in het machtscentrum te kunnen blijven, verliezen ze dus de essentie van de verbroederingsstrategie van wijlen Lachmon uit het oog en zal deze problematiek nooit opgelost worden.

Mr.drs. Sharmila Kalidien – Mansaram

  1. occupatie 6
  2. binnenland 5
  3. bezit 4
  4. zaak 4
  5. occuperen 4