Occupatie van percelen en gebouwen

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) betreurt het ten zeerste dat er mensen zijn die wederom overgegaan zijn tot occupatie van percelen. Er zijn artikelen in het wetboek van strafrecht die occupatie strafbaar stellen.
De justitiële autoriteiten dienen direct in te grijpen wanneer mensen overgaan tot occupatie van andermans percelen en gebouwen. Dus mensen moeten niet onrechtmatig andermans percelen of gebouwen toe-eigenen. Wet en recht geldt voor een ieder die een strafbaar feit pleegt. Laat u door niemand opjutten om strafbare feiten te plegen.
Onze grondwet zegt dat een ieder recht heeft op bescherming van eigendom. Het recht op eigendom heeft voor alle eigenaren een gelijke rechtsgeldige inhoud en verdient gelijke bescherming. Bescherming van rechten en goederen van de burgers moeten daarom gegarandeerd worden door de regering.
Informatie heeft ons bereikt dat leden van de regeringscoalitie de occupenten hadden aangezet om over te gaan tot wilde occupatie. Aanzetten tot occupatie is zeer verwerpelijk. De VHP doet een beroep op een ieder om zich niet te laten misbruiken door de coalitie of wie dan ook want door een onrechtmatige daad te plegen gaat u in de gevangenis. Bewandel de juiste weg om aan een stuk perceel te komen.
Dat de huidige regering Bouterse medeschuldig is aan occupatie behoeft geen betoog. Indien de huidige regering haar zogenoemde sociaal-akkoord had uitgevoerd waren de mensen kennelijk niet overgegaan tot occupatie. Alleen partijloyalisten en families krijgen grote lappen grond.
Uit de regeringsverklaring van oktober 2010 bij monde van de president D.D. Bouterse: “De Regering is voornemens om in de komende vijf jaren in de vorm van 8 flats van 250 wooneenheden elk met uitgebreide, moderne voorzieningen te doen bouwen in verschillende ressorten binnen de agglomeratie Paramaribo. Als de nieuwe woningen worden betrokken door groepen, die er economisch beter voor staan, zal een doorschuiving worden verkregen ten gunste van de goedkopere woningsectoren. Daarnaast zullen verspreid over het gehele land 18.000 woningen worden gebouwd. Het voeren van een transparant en rechtvaardig grondbeleid is een conditio sine qua non voor zekerheid, rust, stabiliteit en productie”. Nog geen 8oo woningen gebouwd.
DNA-voorzitter Jennifer Simons op 3 augustus 2011: “De regering loopt niet weg voor het probleem van occupatie, maar juist werkt aan een oplossing. Als iemands eigendom wordt ingenomen, moet de politie meteen worden ingeschakeld. Ik werk hard aan een oplossing voor het occupatieprobleem. Ik heb tijdens de verkiezingscampagne beloofd hieraan te zullen werken”. Mevrouw Simons in 2012: “De regering wil binnen een jaar zo ver zijn dat de geregistreerden een stuk grond kunnen krijgen”. Helaas is het bij een belofte gebleven.
Ondanks dat er een presidentiële commissie is ingesteld over het occupatie vraagstuk heeft de regering geen enkele vooruitgang geboekt, het is zelfs verergerd. Het is nu duidelijk dat de regering wegloopt voor het probleem van occupatie. We zitten nu in augustus 2014, en de huidige regering heeft nog 8 maanden te gaan, het is duidelijk dat zij niet bij machte is om enige verlichting te brengen in het occupatie vraagstuk.
Bij de recente occupatie op verschillende plaatsen was het evident dat minister Edward Belfort zijn ministeriële taak had verzaakt en leek erop sympathie te tonen voor de occupanten, in plaats van dat hij optrad tegen de wilde occupatie. Misdrijven van onrechtmatige occupatie komen voor rekening van de regering c.q. de minister van Justitie en Politie.
Wanneer de VHP met haar partners in mei 2015 regeerverantwoordelijkheid verkrijgt zal zij zorgen voor een adequate oplossing voor het occupatie vraagstuk. De VHP onder leiding van voorzitter Chan Santokhi garandeert dat er een transparant en goed gronduitgifte beleid zal worden gevoerd en is ervan overtuigd dat occupatie tot het verleden zal behoren.
Elke Surinamer heeft recht op een stuk grond. In het kader hiervan zal de VHP o.a.
-het gronduitgifte beleid herzien en terugroeping van grond stimuleren die niet benut worden.
-Grond zal toegankelijk gemaakt worden voor vooral lagere inkomensgroepen die daartoe behoefte hebben. Tegen betaalbare prijs dient de overheid grond te verkopen aan deze lagere inkomensgroepen.
- Voortzetting van lage zelfbouwfinanciering via banken voor lagere en middeninkomensgroepen.
- Stimulering van de bouw van appartementen via particulieren, voor lagere inkomensgroepen, jongeren, ouderen en alle andere woningzoekenden die het niet kunnen betalen. Een stukje duurzaam beleid zal gevoerd worden.

VHP mediacommissie

  1. occupatie 16
  2. regering 10
  3. vhp 6
  4. grond 6
  5. mensen 4