Suriname stemt voor antihomowetgeving

Het is bekend dat Suriname heel vaak achterloopt bij de vele mondiale ontwikkelingen die geliberaliseerd dienen te worden door adequate wetgeving. Dit geldt nu ook voor de homowetgeving! Wanneer over de seksuele geaardheid van homo’s of lesbiennes wordt gesproken in ons land menen vele hetero’s het alleenrecht te hebben voor allerlei curieuze denkbeelden over deze kwestie. Soms wordt zelfs heel oneerbiedig en geheimzinnig gelachen! Hun achterhaalde visie strookt echter niet met de actuele wereldwijd aanvaarde liberale opvattingen betreffende de diverse seksuele geaardheden van de mens. Het is naar mijn mening ronduit gezegd discriminerend om iemand met een andere seksuele gerichtheid uit te sluiten, vaak vanwege religieuze opvattingen. Ik pleit in dit verband zeker niet voor pedofielen omdat hun handeling strafbaar is. Zij worden immers ook al strafrechtelijk voor al hun handelingen vervolgd. De homowetgeving echter wordt in bijna alle beschaafde en hoogontwikkelde landen toegepast; zo ook in Nederland en de Verenigde Staten. Het is schrijnend dat dit nog steeds niet heeft plaatsgevonden in Suriname. Behalve dat wij sterk achterlopen op het gebied van de vrouwenemancipatie treft dit helaas ook de seksualiteit en adequate voorzieningen voor ouderen. Ik ben zeer ingenomen met het communiqué van het Nieuw Front in de plaatselijke media dat zij als politieke organisatie stelling nemen tegen het standpunt van ACP-EU vertegenwoordiging die in de vergadering van dit orgaan gehouden van 17 tot en met 19 maart 2014 te Straatsburg (Frankrijk) voor de antihomowetgeving in de ACP-landen hebben gestemd. De ACP- landen (Afrikaanse Caribische en Pacifische groep) omvatten 79 landen die samen met de Europese Unie (EU) regelmatig vergaderen over diverse thema’s waarbij nu door de EU voor de periode 2014 – 2020een bedrag van ruim 30 miljard ter beschikking is gesteld aan financiële middelen vanuit het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Van Suriname verwachten wij een duidelijk standpunt inzake de aan de orde zijnde thema’s waarbij opvattingen worden geventileerd die aansluiten bij de heersende opvattingen in de moderne, vrije en of democratische wereld, en geen privéopvattingen van dictators.

Homofilie
Het zich aangetrokken voelen van twee personen van hetzelfde geslacht wordt door velen heden ten dage niet meer gezien als een ziekte of psychische aandoening zoals vroeger werd gedacht. De opvattingen die in allerlei religieuze geschriften staan, moeten ook niet altijd te letterlijk genomen worden omdat bijvoorbeeld dan het nageslacht verklaart vanuit De Bijbel door inteelt voortgebracht zou zijn. Ik mijd evenwel dit soort convicties uit respect voor ieders opvatting en levensbeschouwing. Daaruit zou moeten volgen dat ik eerbied en respect toon voor de genegenheid en liefde die twee personen van hetzelfde geslacht voor elkaar kunnen hebben – temeer daar deze visie – steeds meer wordt geaccepteerd door democratisch geregeerde landen. Het zijn vaak nog een handjevol dictatoriale en traditioneel denkende weinig geschoolde regeringsleiders die hun wetgeving op het gebied van homogeaardheid nog niet op orde hebben. Door hun stemgedrag behoort Suriname nu officieel ook tot deze groep achterbakse landen. Zoals bekend kunnen mensen ook biseksueel zijn dat wil zeggen dat ze zich zowel tot personen van het eigen geslacht als dat van het andere geslacht aangetrokken voelen. Deze zaken hebben sedert het ontstaan van de mensheid bestaan, en zullen altijd zo blijven. Belangrijk is dat wij niet achterblijven in ons denken maar zoveel mogelijk meegaan met de tijd. Ik besef dat sommigen moeite hebben met bepaalde opvattingen, maar juist daarom is het raadzaam om de ontwikkelingen in de wereld goed te volgen, en de wetgeving hierop aan te passen. Suriname is immers lid van verschillende internationale organisaties, en zal zich daarom steeds moeten conformeren aan de heersende wet- en regelgeving op internationaal niveau. Ons huidige huichelachtige buitenlandsbeleid kan afgestraft worden door het verminderen van subsidies en schenkingen van bepaalde naties omdat geen voortgang wordt geboekt op het gebied van emancipatie. Het is perfide om een dergelijk beleid voort te zetten omdat wij daardoor voortdurend in een hoek worden gezet waar we eigenlijk niet thuishoren. Bij moeilijke en ingewikkelde aangelegenheden is het nog altijd goed om een neutraal standpunt in te nemen dan tegen te stemmen. Onze delegatie bij de 27steACP-EU vergadering werd geleid door het DNA-lid Ricardo Panka van de NDP/Megacombinatie.

Visie van het Nieuw Front vernieuwend
De jongeren in ons land zullen nu – hoe hun consideratie ook moge zijn – moeten constateren dat ons land ondemocratisch wordt geregeerd. Zuiver uit opportunistische overwegingen hebben andere kleinere partijen samen met de grootste partij de Nationaal Democratische Partij (NDP) een combinatie gevormd. Het beleid dat deze regering al langere tijd voert, is niet modern, wel verkwistend en het past daarom niet meer bij deze tijd. Mijn voorspelling is dan ook dat veel jongeren die echt van hun land houden de Megacombinatie de rug zullen toekeren. Het beleid is niet vernieuwend,eerder discriminerend.Geruchten als zouden partijen die zich hebben gecommitteerd aan de NDP zelfs overwegen om uit de combinatie te treden of reeds zijnuitgetreden, uit deze combinatie nemen met de dag hardere vormen aan. Ook het verbieden van partijen om vooraf een combinatie aan te gaan baart aanhangers van de democratie, ernstig zorgen. Bekend is in de gemeenschap dat de NDP in overweging heeft om dit, hun standpunt tot wet te verheffen. De huidige kieswet verbiedt zulks! Inmiddels heeft het Nieuw Front (NF) dit geopperde pre-electorale verbod aan diverse internationale organisaties kenbaar gemaakt. Hiermee maakt de huidige coalitie in ieder geval wederom duidelijk dat zij tegen democratie, emancipatie en of vernieuwing is. Ons land wordt middels deze gedachtegang steeds meer in een isolement gebracht, en het is nog maar de vraag of de kiezers nog naar de populistische praatjes van de NDP willen luisteren waarbij zelfs ressentimenten worden bespeeld. Het is nu klip en klaar dat de NDP uit de school klapt betreffende het verbieden van de pre-electorale combinaties terwijl deze partij volledig beseft dat dit bij wet verboden is. Daarom vind ik de visie van de huidige NF vernieuwend en in het belang van ons land. Zij hoeven ook niet steeds gewezen te worden op de fouten die zij in het verleden hebben gemaakt. Deze moeten in deze tijd vergeven en vergeten worden in het belang van ons land en de toekomst van onze kinderen. NF heeft immers geen Decembermoorden gepleegd noch een staatsgreep! Ik begrijp nu ook waarom NF nooit zal samenwerken met de NDP. Het heeft er veel van dat deze laatste partij uit is op vernietiging en verdeeldheid van politieke partijen vandaar de ideeën voor het verbieden van pre-electorale combinaties. Bovendien zijn er trekken waar te nemen in de huidige coalitie die overgenomen zijn van de dictatoriale regeerders in Venezuela. O ja, zijn de pensioenen van de ex-landsdienaren al waardevast gemaakt? Dat hoeft niet meer! Dat is werk voor NF na de verkiezingen. Kortom het wordt hoog tijd dat ons land een andere koers gaat varen zonder de NDP waardoor wij uit ons isolement worden gehaald en wij in ons land de democratie op de juiste wijze kunnen beleven. Dat zullen dan andere gewijzigde beleidsinzichten worden! Het kan ook de reden zijn dat de beoogde politieke partijcombinaties nu op de gewijzigde inzichten wachten van de kiesgerechtigden in 2015.

Robby Roeplall

  1. land 9
  2. ndp 7
  3. opvattingen 6
  4. landen 6
  5. suriname 5