1. vorige
  2. volgende

LBGT-gemeenschap mag niet gediscrimineerd worden

Onlangs zijn er bij de beraadslagingen omtrent de invoering van de wetten die te maken hebben met de 'Sociale Paragraaf', zeer discriminerende opmerkingen gemaakt door bepaalde parlementariërs zonder dat de samenleving hierop adequaat heeft gereageerd. Suriname heeft onder andere door zijn koloniaal verleden en de multi-etnische samenstelling van de bevolking verschillende samenlevingsvormen die zich manifesteren in het binnenland, het platteland en de stad. Soms leven mensen in concubinaat terwijl er ook nog trekken van polyandrie, polygynie (moslims) en polygamie merkbaar zijn. Polyandrie komt zelfs in de Mahabharata voor - een hindoeïstisch epos - waarin Draupadi getrouwd is met de vijf Pandava's.

Voordat men oordeelt over anderen is het goed de Bijbelse spreuk: "Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt" in acht te nemen. Niemand heeft het recht om over andere samenlevingsvormen te oordelen zonder zich daar goed in te verdiepen. Zo wordt het homo en lesbische huwelijk overal ter wereld (mensen van hetzelfde geslacht) in bijna alle beschaafde en democratische landen in wet- en regelgeving gelegaliseerd. Zelfs in de internationale wetgeving! Nergens in bijvoorbeeld de Europese Unie vind je nog landen die in wetten seks tussen lieden van hetzelfde geslacht verbieden. Zoveel mogelijk dienen alle menselijke relaties gerespecteerd te worden behalve bijvoorbeeld pedofilie omdat dit een misdrijf is, en door sommige psychologen en psychiaters wordt behandeld als een psychische aandoening. Pedagogen zullen deze relatie in het algemeen nimmer voorstaan. Elke andere relatie dient van tevoren eerst goed bestudeerd te worden voordat zij wordt besproken in het parlement voor het toekennen van algemene voorzieningen. De LGBT-gemeenschap is een groep die zeker respect en erkenning verdient. Zij draagt voor de te genieten voorzieningen navenant diverse belastingen af, en verdient daarom al niet gediscrimineerd te worden!

Ons parlement
Wie naar de beraadslagingen van de DNA heeft geluisterd bij het bespreken van de 'energiecrisis' zal ongetwijfeld gemerkt hebben hoe gebrekkig het Nederlands van veel parlementariërs is. De betogen en debatten worden heel slecht voorbereid. De negatieve emotie door elkaar steeds maar verwijten te maken overheerst, zonder daar goede inhoudelijke argumenten voor aan te dragen. Men denkt te kunnen scoren door anderen onder andere te beledigen, te bespotten en of te kwetsen. Dit gebeurde ook bij het bespreken van relaties waar het niet gaat om de gangbare man-vrouw-liefdesbetrekking (hetero's). Waar haalt men het recht vandaan om zich als goed opgeleide en respectvol ogende volksvertegenwoordiger te oordelen over seksuele relaties in onze multiculturele samenleving zonder dat het gevaar bestaat, bevooroordeeld te zijn en of te discrimineren? Suriname loopt op het gebied van recht en wet ver achter! Dat merken wij ook aan de rechtspraak omdat wegens het zogenaamd niet bestaan van een Constitutioneel Hof conform artikel 144 van de grondwet het Decemberstrafproces werd geschorst door de rechtbank. De Surinaamse grondwet is sterk geïnspireerd op de Nederlandse, maar door een slecht functionerend parlement worden er nauwelijks wetten gemaakt waardoor er ten aanzien van de LGBT-gemeenschap (lesbiennes, gays, biseksuelen en transgenders) nog steeds geen adequate wetgeving bestaat. In onze hoogste college van Staat zou men zich eerder druk moeten maken over het aannemen van adequate wetgeving zodat de samenleving beter wordt georganiseerd en gemoderniseerd dan de oeverloze discussies die nergens toe leiden. Waarom zijn bijvoorbeeld de aangescherpte Anticorruptiewet en de Occupatiewet nog steeds niet aangenomen? Gelukkig dat de airco's in de DNA wat minder gaan draaien wegens de aangekondigde bezuinigingen op energie waardoor de dames en heren wellicht in wat luchtige kleding in dit college zullen verschijnen zodat zij wat meer eenvoud uitstralen dan de grootdoenerij die nu bestaat bij deze lieden: "Is het u trouwens opgevallen dat de stropdassen van bepaalde DNA-leden helemaal niet harmoniëren met de overhemden die ze dragen?".

LGBT-gemeenschap moet in wet- en regelgeving erkend worden
Sinds in 1940 de Aziatische Huwelijkswetgeving tot stand kwam, is het voor Moslim en Hindoe geloofsgenoten mogelijk volgens hun eigen godsdienstige gebruiken een wettig huwelijk te sluiten mits aan de wettelijke regelingen daaromtrent wordt voldaan. De gelegenheid om volgens de regels van het burgerlijk wetboek te trouwen, blijft voor deze groepen bestaan. Ondertussen maken soms ook andere bevolkingsgroepen gebruik van dit recht. Naar analogie van deze regeling zou ook wetgeving voor de LGBT-gemeenschap ontwikkeld kunnen worden zodat zij volledig en spoedig kunnen participeren aan de maatschappelijke voorzieningen die thans gecreëerd worden. Parlementariërs uit partijen die zich verzetten tegen deze groep moeten geen kiezers verwachten uit deze groepering, en ook niet van de vele sympathisanten met deze mensen. Ik besef terdege dat het om een weerbarstige materie gaat die veel deskundigheid en studie vereist maar waar in een samenleving als de onze niet meer omheen gedraaid kan kan worden.

De homofobische uitspraken en wellicht ook het psychopathologische denken van bepaalde parlementariërs zijn niet ingegeven door bijvoorbeeld diepere waarden als medemenselijkheid en de belangenbehartiging van de Surinaamse gemeenschap: "Met welk recht noem je dan jezelf een volksvertegenwoordiger?". Genoemde eenheid dient zeker uit de anonimiteit gehaald te worden. Daarom is het een verheugend signaal om in de media te constateren dat er een belangengroepering onder voorzitterschap van mevrouw Tieneke Sumter zich heeft gemeld als vertegenwoordiger. Hetero's moeten niet denken dat zij een soort alleenrecht hebben om te heersen en te beheersen in ons land. Dit recht denken sommige mannen ook te hebben door de vele achterstellingen van vrouwen in bijna alle maatschappelijke posities waardoor idem dito hun emancipatie wordt vertraagd. Ik doe een dringend beroep op het parlement om het goede voorbeeld te geven, en te stoppen met beraadslagingen die te maken hebben met deze vormen van discriminatie en of vooroordelen. Bij de laatste besprekingen in het hoogste college maakte zelfs de vicepresident zich schuldig hieraan door ongenuanceerde uitspraken te doen ten aanzien van deze groep. Hij suggereerde namelijk om deze categorie voorlopig uit te sluiten. Zou het komen omdat hij deze functie bekleedt als afgevaardigde van een bepaalde politieke partij?

Robby Roeplall
  1. recht 6
  2. gemeenschap 5
  3. bepaalde 4
  4. parlementariers 4
  5. samenleving 4