1. vorige
  2. volgende

DE MARITIEME AUTORITEIT Suriname is bezorgd over netten die vissers gebruiken op

PARAMARIBO - DE MARITIEME AUTORITEIT Suriname is bezorgd over netten die vissers gebruiken op voornamelijk de Suriname-, Marowijne-, Corantijn-, Coppename-, Saramaccarivier en langs de kust. Netten worden gespannen in de vaargeulen of worden bevestigd aan vaargeulmarkeringen. Daar kunnen ongelukken van komen voor koopvaardij- en passagiersschepen, dekschuiten en plezierboten. 

Behalve dat mensenlevens op het spel worden gezet, worden personen die met hun boot gebruikmaken van de waterwegen in de kosten gejaagd door schade die de netten veroorzaken aan schroeven en andere onderdelen van vaartuigen. Bakens, zoals lichtboeien kunnen verstrengeld raken aan de boeien en uit positie raken. Vaartuigen kunnen daardoor buiten de vaargeul terecht komen, op drift raken en tegen de grond aan komen.

De MAS is van plan wetgeving toe te passen op onverantwoordelijke vissers die de scheepvaart in gevaar brengen. De zienswijze van de MAS om visnetten op een bepaalde wijze te markeren is preventief en stelt haar in de gelegenheid om overtreders te lokaliseren. Vissers zijn de MAS te slim af omdat zij buiten het gezichtsveld blijven na het plegen van strafbare handelingen.

Het is niet bekend wat de stand van zaken is van de operationalisering van de Kustwacht. Er ligt terrein braak voor deze waakhond om vissers die voor ellende zorgen in de scheepvaart te schaduwen, in de kraag te vatten en hen in handen van de Justitie te stellen.

MAS kan kennelijk niet meer doen dan de alarmbel luiden. De Kustwacht heeft waarschijnlijk een uitgebreide taakomschrijving over aangelegenheden die zich voordoen in de Surinaamse wateren. Een van de zwaarste taken is controle uitoefenen op stropers en optreden tegen crimineel gedrag van vissers. Aangenomen wordt dat van de zichtbare permanente aanwezigheid van de Kustwacht in de wateren een preventieve werking uitgaat.

Over het gevaar van de visnetten dient op de meest korte termijn een actieplan van aanpak opgesteld te worden. Het is niet bekend of schepen die Suriname aandoen op de hoogte zijn van het gevaar dat ze lopen. Voordat er internationaal protest komt moet er al een plan van aanpak bestaan om aan te tonen dat alles eraan wordt gedaan om het vraagstuk rond visnetten op te lossen en garanties te geven voor bescherming van schepen.

Die garantie moet niet alleen gelden voor buitenlandse reders, maar ook voor de lokale scheepvaart. De kwestie is bloedserieus. Verwacht mag worden dat scheepvaartbedrijven in geval van twijfel het risico niet nemen en besluiten Suriname te mijden. Vooral als blijkt dat het land talmt met een oplossing. Een van de vanzelfsprekende consequenties is dat Suriname inkomsten derft. Dat komt dan bovenop de bestaande financieel-economische problemen in het land.

  1. suriname 5
  2. vissers 5
  3. mas 4
  4. netten 3
  5. komen 3