Nieuwe markt Apoera geeft ontwikkeling stimulans

Districtscommissaris (dc) van ressort Kabalebo, Armand Jurel, is blij dat de openbare markt van Apoera in gebruik is genomen. De markt van Washabo is ook gerenoveerd. Hij zei dat via het decentralisatieprogramma van de regering de tools zijn gegeven. “We tonen hiermede dat we kundig en volwaardig zijn als districtsoverheid te functioneren, in staat zijn om initiatieven te nemen, de bevolking te betrekken, in harmonie met de overheid en het bedrijfsleven te werken", stelt Jurel.

"Met de ingebruikname van de markt, bewijzen wij dat wij als lokale bestuurders wel degelijk in staat zijn onze huishouding te draaien en tot op zekere hoogte de plaatselijke ontwikkeling zelf ter hand te nemen”, benadrukt de dc.
Bas Ahmadali, directeur van het decentralisatieprogramma, DLGP, is naar Apoera gegaan om de uitslag van het 'proefexamen' bekend te maken. Het management team van het bestuursressort onder leiding van dc Jurel, kan worden gerekend tot de categorie gedecentraliseerde en versterkte districten. Het complexe proefproject 'Bouw markt Apoera' is met succes voorbereid en uitgevoerd. Hiermee gaat een behoorlijk stuk verantwoordelijkheid van centraal bestuur naar lokaal bestuur. Het DLGP-projectbureau heeft geobserveerd en geconstateerd, dat het initiatief van de lokale bevolking is uitgegaan en de decentralisatie toolbox redelijk goed heeft voldaan. De dc heeft de rol van de spilfunctie om te zorgen voor harmonie tussen de lokale bevolking, het bedrijfsleven en de centrale overheid, voorbeeldig vervuld. Hij heeft toegezien op de correcte naleving van de bestekvoorwaarden volgens het met de aannemer getekend bouwcontract met een bouwsom van SRD 250.000. De dc heeft de bouw van de markt in drie maanden opgeleverd, een maand eerder dan gepland.

Ahmadali stelt vast, dat het management team van het commissariaat de toets grandioos doorstaat, beoordeeld naar de criteria van efficiënt, transparant, doeltreffend en kostenbesparend werken. Dit resulteerde in een besparing van US$ 15,000 door particuliere bijdrage van het plaatselijke houtverwerkingsbedrijf Greenheart binnen te halen en door deze te benutten om ook de markt van Washabo te kunnen renoveren.
Ter getuigenis van deze voorbeeldige prestatie, die decentralisatie van bestuur en regelgeving, eer aan doet, ontving de dc een plakkaat uit handen van de projectdirecteur, terwijl de overige leden van het districtsmanagementteam een certificaat van bijzondere waardering en erkentelijkheid ontvingen van de DLGP -projectleiders Martin Blenman (Civieltechnische Werken) en Iris Gilliad (Bevolkingsparticipatie).

Goed overleg
Kapitein Carlo Lewis van het dorp Apoera wees er op, dat de markt ontwikkeling brengt, maar ook concurrentie. Dit mag niet leiden tot spanningen. Er is veel overleg en sturing nodig om samen veel meer te bereiken. Er is veel potentie in Apoera en dat moet gezamenlijk benut worden. De Vrouwen Organisatie Ujema maakt zich vanaf 2007 sterk voor een markt om zo ondernemerschap te stimuleren. De vrouwen hebben training ontvangen van Landbouw, Veeteelt en Vsserij om te planten en hoe met geld om te gaan.

“Dit is het stimuleren van ondernemerschap in het bestuursressort Kabalebo”, laat Jurel zijn blijdschap duidelijk blijken. De middelen om de job goed te kunnen doen, zijn beperkt. "Wij vragen geen geld van de centrale overheid. Wat wij vragen is goedkeuring en het in orde maken van het vereiste wettelijke kader, waardoor wij als commissariaat de ruimte krijgen om de lokale ontwikkeling tot stand te helpen brengen. Wetsontwerpen die betrekking hebben op het versterken van de financiële positie van de districtsfondsen liggen al geruime tijd gereed". De dc is blij dat met de markt de lokale economie een opleving krijgt.
  1. markt 9
  2. apoera 5
  3. lokale 5
  4. jurel 4
  5. bevolking 3