1. vorige
  2. volgende

Krijgsraad moet gelijk bepalen nabestaanden versus OM

Procesgemachtigde van de nabestaanden, Hugo Essed, vindt het een belangrijke stap dat het verzoekschrift tijdens de zitting van de Krijgsraad in Boxel ingediend en toegelicht kon worden maandag. De nabestaanden hebben het verzoek gedaan om zich te mogen mengen in de strafzaak tegen de verdachte Edgar Ritfeld. Zij willen zich ook voegen in de andere zaken, maar die zijn geschorst door de Krijgsraad. Ritfeld is de enige die in hoger beroep ging tegen het vonnis van de Krijgsraad van 11 mei 2012. Het Hof van Justitie heeft beslist dat de zaak van Ritfeld wordt voortgezet. De Krijgsraad bepaalt op 28 juli of de nabestaanden of het Openbaar Ministerie (OM) het aan het rechte eind heeft.

De nabestaanden baseren zich op artikel 8 van het OAS-verdrag (American Convention on Human Rights). Essed merkt tegenover Starnieuws op dat de Krijgsraad de nabestaanden de gelegenheid geboden heeft hun verzoek te doen en toe te lichten, maar zal daarover nog moeten beslissen. “De nabestaanden hebben verzocht die beslissing reeds vóór de strafeis van de auditeur-militair te nemen en niet zoals gebruikelijk tezamen met het eindvonnis”, licht Essed toe.

Essentieel verschil
De hamvraag is of de Krijgsraad artikel 8 van het OAS verdrag als de juridische grondslag van het verzoek zal honoreren of het verzoek slechts zal toewijzen op de grondslag van artikel 316 van het Surinaams Wetboek van Strafvordering. Het verschil is volgens Essed essentieel voor de nabestaanden. Artikel 316 geeft slachtoffers slechts het recht om als 'beledigde partij' schadevergoeding van de veroordeelde te eisen, geleden als gevolg van het misdrijf waaraan hij schuldig is bevonden. “Artikel 8 van het verdrag geeft het recht aan nabestaanden om zelfstandig aan het strafproces deel te nemen. In dat geval mogen de nabestaanden actief deelnemen aan de bewijsvoering en zich steeds uitlaten over voor het proces relevante zaken, zoals bijvoorbeeld de Amnestiewet", stelt Essed. De nabestaanden hebben dan een rol in het gehele proces tot aan het eindvonnis. Daarom zal over die rol dus nog vóór de strafeis van de auditeur-militair, beslist moeten worden. Die actieve rol kan immers alleen tijdens het proces vervuld worden en niet nadat het Openbaar Ministerie de strafeis gevorderd heeft. Dan kan er alleen nog het eindvonnis komen.

Uit de reactie van auditeur-militair Roy Elgin blijkt dat hij het in feite eens is met de wens van denabestaanden. Hij stelde tijdens de zitting: “Het Openbaar Ministerie erkent het belang van de directe betrokkenheid van de nabestaanden in dit strafproces. Laat daarover geen enkele twijfel bestaan.” Echter heeft Elgin ook gesteld dat hij getracht heeft “een wettelijke dan wel verdragsrechtelijke grondslag voor toewijzing van het verzoek te vinden, evenwel zonder succes”.

Kern juridisch geschil
Volgens Essed is dat nu juist de kern van het juridische verschil van inzicht tussen de auditeur-militair en de nabestaanden. “De nabestaanden zien die wettelijke dan wel verdragsmatige grondslag nu juist wel en met name in artikel 8, dat volgens het vonnis van het Hof van Justitie van 27 januari 2014 ook rechtstreeks werkt in Suriname”, stelt Essed.

Essed wijst er op dat reeds in het verzoekschrift d.d. 13 augustus 2012 de nabestaanden zich uitdrukkelijk beroepen hebben op artikel 8 van het
OAS verdrag. De nabestaanden zien in het vonnis van het Hof van Justitie het bewijs voor hun gelijk. Zij hebben hun oorspronkelijk verzoekschrift dan ook aangevuld (aanvulling op de site), met gronden ontleend aan dat vonnis.

Essed verwacht dan ook dat de Krijgsraad op de eerstvolgende zitting, die 'helaas pas op 28 juli 2014 wordt gehouden', zal moeten bepalen wie het juridisch gelijk aan zijn kant heeft: de auditeur-militair of de nabestaanden.

U kunt het verzoekschrift van 13 augustus 2012 en het aanvullend verzoekschrift van 7 april, hier downloaden. Aanvullend_verzoekschrift_7_april_2014.pdf     Verzoekschrift_13_augustus_2012.pdf    
  1. nabestaanden 16
  2. essed 9
  3. krijgsraad 7
  4. artikel 7
  5. verzoekschrift 5