Waterwegen van Para worden grondig aangepakt

In Para is de ontwatering grondig aangepakt. Door de hevige regenval waren woongebieden te Wit Santi, Vier Kinderen, Pallisadeweg, Billiton, La vigilantia en Accaribo onder water gelopen. In haast alle bestuursressorten is met ondersteuning van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT & C) gewerkt aan de ontwatering van woongebieden. Districtscommissaris Armand Jurel, heeft de hulp ingeroepen van de regering voor de inzet van graafmachines. Er is haast geen sprake meer van wateroverlast in Para, maar de werkzaamheden worden voortgezet. Ook wordt gewerkt aan een waterbeheersingsplan voor het district, meldt het Burger Informatiecentrum.

In Para Oost is OWT & C al enkele weken bezig met het ophalen van alle hoofdlozingen op La Vigilantia en Accaribo. De trenzen langs een gedeelte van Meursweg worden binnenkort ook opgehaald. De hoofdlozing op Army (Billiton) moet met behulp van Suralco worden aangepakt. Het gebied achter de Warungsteeg (Jamaica) en de Laterietweg wordt ook spoedig aangedaan. De lozingen nabij de Heilighartschool zijn opgehaald en de blubber werd meteen afgevoerd.

In Para Noord worden alle loostrenzen langs de Indira Gandhiweg opgeschoond en uitgediept vanaf de grens tot Onverwacht. De lozingen op Bernharddorp West worden tot aan de Hoykreek opgehaald en uitgediept. De hoofdlozingen in het Suralcoweg en Pallisade-gebied worden ook spoedig aangepakt.

Op Republiek zijn er incidentele maatregelen getroffen, maar er volgt een duurzame opschoning van de waterwegen. Gebleken is dat een ondernemer namens De NV Energie Bedrijven Suriname, kapwerkzaamheden heeft uitgevoerd om de stroomlijn vrij te houden. Hierbij is alles in de trens gedumpt waardoor het water niet vrijelijk kan wegstromen. Op Vierkinderen is er sprake geweest van enorme wateroverlast, doordat de Coropinakreek en de Tawakoerakreek en zijtakken opgeschoond moeten worden. Het water heeft geen vlotte doorstroming. Voorlopig zal er voor dit gebied een dijk worden opgeworpen. De lozingen op Wit Santi worden ook opgeschoond en uitgediept tot de Coropinakreek.

Ontwateringsprojecten in de ressorten Carolina en Bigi Poika zijn volgens minister Jerry Miranda reeds aanbesteed. Er moet nog gunning plaatsvinden voor de aanpak van de waterhuishouding in het centrum van Bigi Poika.
  1. para 4
  2. aangepakt 3
  3. water 3
  4. opgehaald 3
  5. gebied 3