Zuid-Amerika buigt zich over regionale strategieën

Viceministers van Buitenlandse Zaken van Zuid-Amerika buigen zich over samenwerkingsgebieden en strategieën waaraan prioriteit moet worden gegeven. Gestreefd wordt naar verhoogde integratie en samenwerking. De bijeenkomst is maandag gehouden in Rio de Janeiro, Brazilië en werd voorgezeten door ambassadeur Ike Antonius.

Deze bespreking geeft een toegevoegde waarde aan de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (Unasur) laat Antonius via Buitenlandse Zaken weten. Alle landen op dit continent zijn verenigd binnen Unasur. De thema’s van de agenda zijn ook direct van toepassing zijn op de regionale organisatie. Tijdens de vergadering werden aspecten van het integratieproces in de regio aan de orde gesteld, alsook institutionele aangelegenheden die vastgelegd zijn in diverse besluitvormingsinstrumenten.

Antonius zegt dat de samenwerking, de institutionele structuur en de inspanningen tot verhoogde vormen van samenwerking en integratie gebaseerd zijn op de richtlijnen van het Oprichtingsverdrag en het Algemeen Reglement van de Organisatie, alsook op de beleidsbepaling van Unasur-organen, sectorale raden en werkgroepen. Er zijn voorstellen gedaan die nader uitgewerkt of aangenomen kunnen worden in Unasur-verband.

Topbijeenkomst
Volgens Antonius is het de wens van enkele lidlanden dat deze vergadering van viceministers ook een aanzet kan geven tot het realiseren van een topbijeenkomst waarbij staatshoofden en regeringsleiders van Unasur beraadslagen over de politieke en institutionele richting van de organisatie. Dit geldt ook voor de te volgen strategieën voor verhoogde samenwerking en integratie, op korte, middellange en lange termijn.

Antonius heeft aangegeven dat bij de beleidsplanning in Unasur-verband, rekening moet worden gehouden met het dynamische karakter van het regionaal en wereldgebeuren. De inspanningenen prioriteiten dienen gebaseerd te zijn op een gezamenlijke planning en gemeenschappelijke visie, waarbij de verschillen in ontwikkelingsniveau van de lidlanden en de ontwikkelingspotentie van de regio ook aandacht behoeven.

Het ligt in de bedoeling dat nog gedurende het voorzitterschap van Suriname een 'roadmap' wordt samengesteld waarin de gemeenschappelijke inzichten en visies van lidlanden worden vervat die de regionale beleidsplanning op prioriteitsgebieden dient te bevorderen. Suriname is tot de tweede helft van dit jaar voorzitter van de .
De Voorzittershamer wordt na Suriname overgenomen door Uruguay.
  1. unasur 6
  2. antonius 5
  3. samenwerking 4
  4. verhoogde 3
  5. integratie 3